Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
20/07/2011 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права № 102-01-49, внесен от Министерски съвет на 07.07.2011 г.
  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 20.07.2011 г. бе разгледан Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права № 102-01-49, внесен от Министерски съвет на 07.07.2011 г. В дискусията участваха от Министерство на културата - Тодор Чобанов, заместник министър; Боян Милушев, парламентарен секретар.
  Законопроектът беше представен от Тодор Чобанов, заместник-министър на културата.
  Основна цел на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права е да уреди регулацията и контрола върху тях, както и износа и вноса на суровини за производството им.
  Предложеният Законопроект е в съответствие с приетия от Министерски съвет План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010-2011 г.), по-специално мерки № 376, 388, 390, 391 и цели облекчаване на реда за извършване на регистрация и издаване на удостоверения по реда на закона и улесняване на физическите и юридическите лица – заявители.
  Законопроектът предвижда да отпадне изискването към лицензираните производители на оптични дискове да прилагат копие от лиценза си при удостоверяване на сделките за възлагане на производство на оптични дискове и матрици за производството им.
  Така също при подаване на заявление за регистрация, заявителя ще представи еднократно изискваните документи и свидетелство за съдимост, в случай, че срокът на валидност на последното не е изтекъл.
  Относно издаването на удостоверения за внасяне и изнасяне на матрици и оптични дискове, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, се предвижда да не се прилагат повторно договорите, с които тези права са придобити, в случай че това внасяне или изнасяне е предшествано от вече издадено удостоверение за сделка за придобиване права за възпроизводство или разпространение на тези записи.
  Заместник-министърът на културата г-н Тодор Чобанов представи становище на Министерство на културата, с което се подкрепят предложените промени в законопроекта.
  След проведената дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 12 гласа „за”, без „против” и без „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права № 102-01-49, внесен от Министерски съвет на 07.07.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,
  ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума