Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
20/07/2011

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, № 102-02-16, внесен от Министерски съвет на 11.07.2011 г.
  На редовно заседание, проведено на 20.07.2011 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите, разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, № 102-02-16, внесен от Министерски съвет на 11.07.2011 г.
  В заседанието на Комисията взеха участие от Министерството на културата – Тодор Чобанов, заместник-министър; от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Дияна Найденова, директор на дирекция „Външноикономическа политика” и Боян Натан, държавен експерт.
  На 6 октомври 2010 г. в Брюксел е подписано Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея, което е одобрено на 17 февруари 2011 г. от Европейския парламант, с което се дава началото на вътрешните ратификационни процедури на държавите членки.
  Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея съдържа и специален протокол относно сътрудничеството в областта на културата. С този протокол се определя рамката за сътрудничество с цел улесняване на обмена по отношение на културните дейности, продукти и услуги, включително и в аудиовизуалния сектор.
  В Протокола се подчертава водещата роля на Конвенцията на ЮНЕСКО за опаазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване. Отчита се значението на културните индустрии и укрепването на техния капацитет, опазването и насърчаването на културното многообразие като необходимо условие за успешен диалог между културите, опазването на културното наследство и улесняване на културното сътрудничество между страните.
  Не по-късно от шест месеца след като е започнал да се прилага протоколът се създава Комитет за сътрудничество в областта на културата, който включва старши служители от администрацията на всяка от страните, които имат познания в областта на културните въпроси и практики. Комитетът за сътрудничество в областта на културата се събира през първата година на прилагането на протокола, а след това – при необходимост и най-малко веднъж годишно, за да следи за прилагането му.
  Протоколът предвижда и създаването на специален механизъм за уреждане на спорове.
  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по културата, гражданското общество и медиите единодушно с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, № 102-02-16, внесен от Министерски съвет на 11.07.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума