Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
25/01/2012

  Проект на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 202-03-1, внесен от Министерски съвет на 06.01.2012 г.
  С Т А Н О В И Щ Е


  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 25.01.2012 г. бе разгледан проектът за Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), №202-03-1, внесен от Министерски съвет на 06.01.2012 г.
  На заседанието присъстваха от Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет – Георги Кръстев, заместник-председател; от Министерство на културата – Деяна Данаилова, директор на дирекция „Културна политика”, Силва Хачарян главен експерт в дирекция „Културна политика”, Боян Милушев, парламентарен секретар; от Комисия за защита от дискриминация – Лало Каменов, заместник-председател, Дойчин Дойчев, главен секретар; от Съвета за електронни медии – Емилия Радева, старши експерт в дирекция „Мониторинг”; от Българско национално радио – Ирина Величкова, директор на дирекция „Правна и човешки ресурси”.
  От името на вносителя проектът на Стратегия бе представен от г-н Георги Кръстев.
  Проектът на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) е стратегически документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите. Разработен е в съответствие с призива на Европейската комисия към държавите-членки на Европейския съюз от 5 април 2011 г. да изготвят национални стратегии за преодоляване на бедността и социалното изключване, които са характерни за ромските общности във всички страни от Съюза.
  Стратегическата цел, която е поставена в Стратегията е създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.
  За постигането на целта са начертани следните приоритетни направления в Стратегията: образование, здравеопазване, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.
  Целите на стратегията ще се постигнат чрез изпълнение на План за действие, който е разделен на два периода: първият е от 2012 до 2014 г. и приключва със сегашния програмен период по оперативните програми на Европейския съюз и с края на международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”; вторият период съвпада със следващия програмен период по оперативните програми на Съюза. Планът за действие е отворен документ, който може да бъде изменян при необходимост.
  Оперативната цел, която е поставена по отношение на културата е в създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот, съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество. Оперативната цел за медиите е създаването на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образ на ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.
  Във връзка с механизмите за изпълнение на интеграционната политика е заложено усъвършенстване на механизмите за координация със структурите на гражданското общество чрез функционирането на: Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет; Комисия за интеграция на ромите в рамките на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси; консултативни структури и механизми с участието на гражданското общество към ресорните ведомства, областните управители и местните власти; както и сътрудничество с легитимни религиозни организации.
  Оценката на изпълнението на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) ще се осъществяване чрез мониторинг на изпълнението на Национален план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” до 2014 г. и плана за действие за изпълнение на Стратегията до 2020 г.
  От страна на Комисията за защита от дискриминация бе изразена принципна подкрепа по проекта на Стратегията. Отбелязана бе необходимостта от прецизиране на някои от текстовете и термините в нея, за да бъдат по-добре разбираеми.
  По време на дискусията народните представители обявиха подкрепата си за проекта на Стратегията, бяха изказани мнения, че тя не съдържа достатъчно ефективни механизми за координация и изпълнение на плана за постигане на целите й, яснота по отношение на финансиране на действията за нейното ефективно реализиране и действия по отношение превенцията на ромската престъпност. Проявен бе интерес и по отношение на стипендиите, които се дават от Министерство на културата за надарени лица и изпълнението на функциите делегирани на общините.

  След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 14 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” предлага Народното събрание да приеме проекта за Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 202-03-1, внесен от Министерски съвет на 06. 01. 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума