Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
25/01/2012

  Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2012 г.), № 202-03-2, внесена от Министерски съвет на 13.01.2012 г.
  СТАНОВИЩЕ

  На редовно заседание, проведено на 25 януари 2012 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на взимане на решения на Европейския съюз за 2012 г., приета с Решение № 25 на Министерския съвет от 2012 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на културата – Деяна Данаилова, директор на дирекция „Културна политика”, Силва Хачарян, главен експерт в дирекция „Културна политика” и Боян Милушев, парламентарен секретар; от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Калина Димитрова, директор на дирекция „Съобщения”.
  Годишната програма е съобразена с Работната програма на Европейската комисия за 2012 г., както и с 18-месечната програма на Полското, Датското и Кипърското председателдство на Съвета на ЕС. В Работната програма на Европейската комисия за 2012 г., която е под мотото «Постигане на европейско обновление» са определени следните основни политически приоритети: изграждане на стабилна и отговорна Европа; изграждане на съюз на устойчив растеж и солидарност; осигуряване на ефекстивен глас на ЕС на световната сцена, както и разумно регулиране и ефективно изпълнение. По време на заседанието народните представители от комисията проявиха интерес относно Европейската цифрова библиотека ЕВРОПЕАНА.
  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 14 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” на основание чл. 103 , ал.2 от ПОДНС приема Годишната програма за 2012 г. и в кръга на своята компетентност предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2012 г. да се включат като подлежащи на наблюдение и контрол следните актове на европейските институции:
  1. Преглед на Съобщението относно филмовата индустрия.
  2. Колективно управление на авторските права: музикални права – музика в интернет.
  3. Изпълнение на правата върху интелектуалната собственост.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума