Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
11/04/2012

  Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2011 г. – 31.12. 2011 г., № 230-00-8, внесен от Съвета за електронни медии на 30 март 2012 г.
  С Т А Н О В И Щ Е


  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 11.04.2012 г. бе разгледан Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2011 г. – 31.12.2011 г., № 230-00-8, внесен от Съвета за електронни медии на 30.03.2012 г. В заседанието взеха участие от Съвета: Георги Лозанов – председател, Анна Хаджиева, Георги Стоименов и София Владимирова – членове на СЕМ и Диляна Кирковска – главен експерт в дирекция „Мониторинг”.
  Отчетът бе представен от г-н Георги Лозанов.
  Председателят на Съвета за електронни медии отбеляза три специфични за вторите шест месеца на 2011 г. дейности и ангажименти на регулаторния орган.
  Първият е Съветът за електронни медии по време на предизборната кампания. Втория е свързан с приемането на Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, съгласно разпоредбите на чл. 32, ал. 5 от Закона за радиото и телевизията (наричани по-нататък „Критериите за оценка на съдържание”). И третият акцент е относно приключване на структурната реформа на самия Съвет.
  Наблюдението върху медийното поведение по време на предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент и органи на местна власт попада в центъра на вниманието на надзорната дейност на Съвета през отчетния период. В отчета е отбелязано, че наблюдението е извършено с цел да се установи най-вече съответствието на медийното поведение при отразяване на кампанията с медийното и изборното законодателство. Обхваща спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в цялостната програма на доставчиците на медийни услуги при представяне на политическите претенденти и при отчитане на многообразието на мненията.
  В предизборния период са наблюдавани общо 35 програми – 19 телевизионни и 16 радиопрограми. От тях 12 са на обществените доставчици на медийни услуги. На Българската национална телевизия – 4, а на Българското национално радио – 8 програми. Според програмния профил, степента на влияние върху аудиторията и техническите възможности за наблюдение са подбрани програмите на търговски доставчици на медийни услуги. Резултатите от наблюдението на предизборната кампания са отразени в „Доклад избори 2011”, който може да бъде намерен на сайта на Съвета. В заключението на Съвета за електронни медии е изведено като проблем доколко предизборната кампания в медиите постига основната си цел да задоволи правото на зрителя и слушателя да направи самостоятелно информиран избор.
  Съветът за електронни медии отчита, че изводите и заключенията от наблюдението на предизборното поведение на доставчиците на медийни услуги в периода на предизборната кампания – септември и октомври 2011 г. са в основата на изводите и препоръките в Доклада на наблюдателите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
  С отчета се предлага усъвършенстване на нормативната база при регламентирането на медиите в поведението в предизборна ситуация: да се дефинира понятието „политическа реклама”, която да е платена и да се разграничи от журналистическите форми за достигане на политическите послания на кандидатите до аудиторията; да се предвиди законово задължение платените политически послания в електронните медии по време на избори да бъдат обозначени като платено ефирно време; при запазване на основни разпоредби в Изборния кодекс, медийното отразяване на изборите да е ясно и подробно регламентирано в Закона за радиото и телевизията.
  Изготвянето на Критериите за оценка на съдържание преминава през съгласувателна процедура, през едно тристранно обсъждане между Съвета за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето и доставчиците на медийни услуги, представени чрез Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори. На 25 октомври Съветът за електронни медии с Решение № 234 приема Критериите за оценка на съдържание. Документът има три основни раздела – Общи положения; При участие на деца в предавания, създавани от доставчиците на медийни услуги, с изключение на кинематографични произведения, филми и сериали; и Критерии за оценка на съдържание, което създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. Критериите за оценка на съдържание са обжалвани пред Върховния административен съд, което води до отлагане на подписването на Споразумението между трите страни: Съвета за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето и доставчиците на медийни услуги.
  Структурната реформа на администрацията на Съвета за електронни медии има за цел чрез оптимизиране да се повиши ефективността и експертността на работата, да се повиши административния капацитет и да се създаде възможност за централизирано наблюдение на цялата медийна среда.
  През второто полугодие на 2011 г. са издадени пет лицензии за радиодейност чрез наземно аналогово радиоразпръскване и една за телевизионна дейност чрез наземно цифрово радиоразпръскване. Поради изтичане на срока са прекратени 22 лицензии за радиодейност; постановени са 30 решения за изменения на индивидуални лицензии. Постановени са 11 решения за регистрация за телевизионна дейност. Във връзка с поддържане на публичния регистър на Съвета за електронни медии в него е вписана чуждестранната телевизионна програма „Евронюз”, както и два доставчика, предоставящи нелинейни медийни услуги.
  През отчетния период общият обем на наблюдение върху програми на доставчици на медийни услуги е 8 622 часа., от тях за телевизионни програми – 5 453 часа., а за радиопрограми – 3 169 часа.
  За периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. Съветът за електронни медии отчита приходи в размер на 1 657 031 лв., което е с 10,8% повече спрямо 2010 г. За осъществяване на дейността си през миналата година Съветът е изразходвал 1 315 806 лв. или 92,66% от уточнения план. Разходите за осъществяваната дейност са финансирани от собствени приходи, а наличността в края на годината от 341 225 лв. е внесена в централния бюджет.
  На 20 септември 2011 г. Съветът за електронни медии е приет единодушно за член на Франкофонската мрежа на медийните регулатори (РЕФРАМ), която е създадена през 2007 г., като в нея членуват 28 регулатора от 27 държави, присъединили се към Международната организация на франкофонията. Мисията на РЕФРАМ е да работи за укрепването на демокрацията и правовата държава чрез гарантиране свободата на словото и независимостта на медиите.


  По време на дискусията народните представители проявиха интерес във връзка с:
  - правото на отговор по време на предизборната кампания;
  - медиаторската роля на Съвета за електронни медии в сферата на авторските права;
  - списъка на събитията с важно обществено значение, който ще влезе в сила след като бъде публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз и други.
  След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 13 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал се” приеха за сведение Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2011 г. – 31.12.2011 г., № 230-00-8, внесен от Съвета за електронни медии на 30.03.2012 г. и предлагат на Народното събрание да го приеме за сведение.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума