Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
30/05/2012

  Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2011 г., № 204-00-11, внесен от Българската телеграфна агенция на 27.04.2012 г.
  С Т А Н О В И Щ Е

  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 30 май 2012 г. бе разгледан Отчетът за дейността на Българската телеграфна агенция за 2011 г. В заседанието участваха от Българската телеграфна агенция (БТА): Максим Минчев, генерален директор, Борислав Чалъков, зам. генерален директор, Евелина Андреева, главен секретар, Данчо Антонов, главен счетоводител и Борис Хамалски, главен редактор „Вътрешна информация”.
  Отчетът за дейността на агенцията бе представен от г-н Максим Минчев.
  Съгласно чл. 16 от новоприетия през декември 2011 г. Закон за Българската телеграфна агенция генералният директор на агенцията представя за обсъждане в Народното събрание отчети за дейността, включително и финансови, не по-късно от 31 октомври за първото полугодие, и от 30 април за предходната година. Внесеният в законоустановения срок отчет за дейността на агенцията е за периода от януари 2011 г. до декември 2011 г.
  Българската телеграфна агенция е национален независим информационен институт на Република България. Традиционната дейност на БТА е да събира, обработва, съхранява и разпространява в страната и в чужбина информация в текст, образ и звук за политически, икономически, обществени, културни, научни и спортни събития в страната и в чужбина.
  Според отчета БТА разпространява ежедневно около 1000 информации и 600 снимки от страната и света, които отразяват всичко, което се случва в политиката, икономиката, културата, спорта. Агенцията със своите 29 щатни кореспонденти във всички областни центрове покрива цялата страна. Източници на информация от чужбина са собствените кореспонденти на БТА, договори за сътрудничество със световните агенции, както и националните агенции на държави от всички континенти.
  Генералният директор на агенцията заяви пред Комисията, че в момента в Българската телеграфна агенция работят около 285 души, които са недостатъчни с оглед на 24-часовия цикъл на работа на агенцията.
  В отчета като проблеми са отразени: нерегламентираното ползване на информация от националната агенция, което е в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и се отразява на реалните финансови приходи на агенцията; както и некоректното цитиране на източника на информация за клиенти с подписан партньорски договор.
  От началото на 2011 г. всички информационни продукти на БТА се разпространяват по електронен път. Агенцията предлага информационните си услуги, основавайки се изцяло на развитието на Интернет технологиите. Поддържа достъп до глобалната мрежа посредством два независими интернет доставчика.
  През изминалата година Агенцията е реализирала положителен финансов резултат в размер на 273 000 лв. През месец септември е открит деветият регионален пресклуб на БТА в Шумен. В Холандия е проведена Седмата световна среща на българските медии, в която е имало над 150 участници от български печатни и електронни медии в 30 държави. Темата на срещата е била „Медии и пари”, като основните акценти на дискусиите са: икономиката на медиите и тяхното финансиране, собственост и независимост, взаимоотношенията на медиите и бизнеса, конкурентноспособността по време на криза и други.

  След проведена дискусия народните представители от Комисията по културата, гражданското общество и медии единодушно с 15 гласа „за” приеха за сведение Отчета на Българската телеграфна агенция за 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума