Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
04/04/2012

  Проект за решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  Проект!
  Р Е Ш Е Н И Е


  по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г.


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22 от Закона за омбудсмана

  РЕШИ:

  Приема за сведение Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., като взема акт от констатациите, оценките и препоръките, посочени в него.

  Решението е прието от 41-ото Народно събрание на ………….. 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  Цецка Цачева
  Форма за търсене
  Ключова дума