Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
12/09/2012 първо гласуване

  Законопроект за туризма, № 202-01-36, внесен от Министерски съвет на 28.06.2012 г.
  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 12.09.2012 г. бе разгледан Законопроект за туризма, № 202-01-36, внесен от Министерски съвет на 28.06.2012 г.
  В заседанието взеха участие от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: г-жа Мария Иванова, директор на дирекция „Туристическа политика”; от Министерството на културата: г-жа Милда Паунов, директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки”.
  Законопроектът бе представен от г-жа Мария Иванова.
  Със законопроекта се цели осигуряването на условия за: устойчиво развитие на туризма; развитие на специализирани видове туризъм – културен, балнео, СПА, уелнес и др.; въвеждането на единни критерии за извършване на туристически дейности и предоставяне на туристически услуги; осигуряване на защита на потребителите на туристически услуги и др.
  Законопроектът предвижда контрол от страна на кметовете на общините във връзка с категоризацията на съответния туристически обект.
  Според новия закон категоризацията на хотелите вече ще се подновява на всеки 5 години. СПА центровете ще работят със сертификат и ще трябва да разполагат със съответното оборудване и професионалисти.
  Законопроектът дава възможност за упражняване на дейност като туроператор, агент или хотелиерство на лица, регистрирани по съответното законодателство на държава – членка на Европейския съюз или на друга страна по Споразумението за създаване на Европейско икономическо пространство.
  В законопроекта се предвижда създаването на Единна система за туристическа информация
  В дискусията по законопроекта г-жа Даниела Петрова постави въпрос дали културните атракции са отразени в законопроекта. Г-жа Любомила Станиславова попита дали културните събития ще бъдат отразявани в календара, публикуван на сайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 10 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за туризма, № 201-01-36, внесен от Министерски съвет на 28.06.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума