Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
26/09/2012

  проект за решение относно реставрацията на паметника на руския император Александър ІІ – Цар Освободител,намиращ се на площад „Народно събрание” в град София, № 254-02-108, внесен от Лъчезар Тошев на 05.09.2012 г.
  С Т А Н О В И Щ Е

  На редовно заседание, проведено на 26.09.2012 г. Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди проекта за решение относно реставрацията на паметника на руския император Александър ІІ - Цар Освободител, намиращ се на площад „Народно събрание” в град София, № 254-02-108, внесен от Лъчезар Тошев на 05.09.2012 г.
  Проектът за решение бе представен от г-н Лъчезар Тошев.
  Паметникът „Цар Освободител Александър ІІ” в София е със статут на недвижима художествена и историческа културна ценност от „национално значение”. Недвижимите културни ценности, съгласно Закона за културното наследство, са неразделни елементи от пространствената среда, в която или за която са създадени. Статутът на паметника „Цар Освободител” го поставя под закрилата на закона и всяка намеса по него се реализира по реда на нормативната уредба в областта на опазването на недвижимото културно наследство. Основното изискване в националното и световно законодателство в тази област е спазването на критерия за автентичността на ценности не само по отношение на материали и образ, но и по отношение на тяхното местоположение и пространствена среда.
  Като присъединен член на Съвета на Европа България е подписала Конвенцията за защита на европейското архитектурно наследство, приета на 03.10.1985 г. Съгласно чл. 5 от нея се забранява пълното или частично преместване на паметник под закрила на държавата. Съгласно Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Руската федерация от 1992 г. те се задължават да приемат необходимите мерки за съхраняване на намиращите се на териториите им ценности, свързани с историята и културата на двете страни. През 2003 г. е подписана Декларация от президентите на двете страни за по-нататъшно задълбочаване на дружеските отношения и партньорство.
  По повод отбелязване 135-годишнината от Освобождението на България, в края на август тази година започна изпълнение на проект за реставрация на архитектурно-художествения паметник от страна на Столична община и Камарата на строителите в България. Средствата са осигурени от руската хуманитарна организация „Поколение”. Проектът за реставрацията е съгласуван с Министерството на културата, одобрен е от Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община и предвижда възстановяване на основния елемент от паметника – конната фигура на Императора върху постамента.
  В становищата си до Комисията:
  - Министерството на културата обръща внимание, че съгласно Закона за културното наследство подобен род проекти и инициативи се съгласуват след решение на Специализиран експертен съвет по изобразителни изкуства, създаден от министъра на културата;
  - Националният институт за недвижимо културно наследство не подкрепя направеното предложение, тъй като статутът на мемориала като недвижима културна ценност от национално значение налага спазване на изискванията за автентичност на обекта и на историческия му контекст;
  - Столична община подкрепя инициативата на г-н Тошев да бъде издигнат паметник на създателя на българската държава – хан Аспарух в центъра на столицата, след широко обществено обсъждане за избор на друго подходящо място.
  По време на дискусията мнозинството от народните представители от Комисията не подкрепиха предложението за преместването на паметника на руския император Александър ІІ - Цар Освободител в град София, но изразиха мнение за издигане на паметник на хан Аспарух на друго място в столицата.
  След проведената дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 1 глас „за”; 11 „против” и 3 „въздържал се” не подкрепя проекта за решение относно реставрацията на паметника на руския император Александър ІІ - Цар Освободител, намиращ се на площад „Народно събрание” в град София, № 254-02-108, внесен от Лъчезар Тошев на 05.09.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,
  ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума