Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
17/10/2012

  Законопроект за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията, № 254-01-82, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 10.07.2012 г., приет на първо гласуване на 20.09.2012 г.
  Д О К Л А Д
  за второ гласуване



  З А К О Н

  ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  ГЛАВА ПЪРВА
  Общи положения

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за предоставяне на държавна парична награда на лица за особени заслуги към българската държава и нацията, наричана по-нататък „държавна парична награда за особени заслуги”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.

  Чл. 2. (1) Държавната парична награда за особени заслуги се предоставя на лицата по чл. 1 за цялостния им принос и/или за изключителните им постижения:
  1. в различни области на обществения живот;
  2. за укрепване и развитие на гражданското общество, демократичните институции и за защита на човешките права и свободи;
  3. в борбата с бедствия и аварии;
  4. за опазване на околната среда.
  (2) Държавната парична награда за особени заслуги се предоставя и на лица, проявили лична доблест при изпълнение на своя обществен и граждански дълг.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.

  Чл. 3. (1) Държавната парична награда за особени заслуги се предоставя на лицата по чл. 1:
  1. пожизнено – за изключителни постижения и цялостен принос в дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1-4;
  2. периодично – за срок от една до три години, за изключителни постижения в дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1-4;
  3. еднократно – в случаите по чл. 2, ал. 2.
  (2) Държавната парична награда за особени заслуги по ал. 1, т. 1 и 2 се изплаща ежемесечно на лицата в размер, определен с решение на Народното събрание.

  Предложение от н. п. Драгомир Стойнев и н. п. Емилия Масларова:
  Член 3 се изменя така:
  „Чл. 3. Държавната парична награда за особени заслуги се предоставя на лицата по чл. 1:
  1. пожизнено – за изключителни постижения и цялостен принос в дейностите по чл. 2, ал. 1;
  2. еднократно – в случаите по чл. 2, ал. 2.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Четин Казак, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  В чл. 3, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. еднократно.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.



  ГЛАВА ВТОРА
  Условия и ред за предоставяне на
  държавна парична награда за особени заслуги

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  Чл. 4. (1) Държавната парична награда за особени заслуги по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се отпуска с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет.
  (2) Държавната парична награда за особени заслуги по чл. 3, ал. 1, т. 3 и конкретният й размер се отпуска с решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев и н.п.Емилия Масларова:
  Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. Държавната парична награда за особени заслуги се предоставя с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет.”

  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н. п. Емилия Масларова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 4, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Държавната парична награда за особени заслуги по чл. 3, ал. 1, т. 3 и конкретният й размер се отпуска с решение на Министерския съвет.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.


  Чл. 5. (1) Предложения за награждаване могат да правят органи на централната и местната власт, научни организации, висши училища, юридически лица с нестопанска цел и инициативни комитети на граждани.
  (2) Предложенията за награда по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 и конкретният й размер се внасят за разглеждане в Министерския съвет от съответния министър.
  (3) Предложението за награждаване трябва да съдържа подробно описание на дейността на лицето, мотиви за особени заслуги, включително за проявена лична доблест. Към предложението могат да се прилагат документи или други отличия и награди, доказващи изключителни постижения и цялостен принос за развитието на съответните области.

  Предложение от н. п. Таня Димитрова, направено по реда чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 5, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Предложения към съответния министър за награждаване могат да правят органи на централната и местната власт, научни организации, висши училища, юридически лица с нестопанска цел и инициативни комитети на граждани.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 5:
  „Чл. 5. (1) Предложения към съответния министър за награждаване могат да правят органи на централната и местната власт, научни организации, висши училища, юридически лица с нестопанска цел и инициативни комитети на граждани.
  (2) Предложенията за награда по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 и конкретният й размер се внасят за разглеждане в Министерския съвет от съответния министър.
  (3) Предложението за награждаване трябва да съдържа подробно описание на дейността на лицето, мотиви за особени заслуги, включително за проявена лична доблест. Към предложението могат да се прилагат документи или други отличия и награди, доказващи изключителни постижения и цялостен принос за развитието на съответните области.”


  Чл. 6. (1) Максималният размер на държавните парични награди за особени заслуги по чл. 3, ал. 1, както и средствата, необходими за тяхното изплащане, се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  (2) Условията и редът за изплащане на държавните парични награди на лицата с особени заслуги към държавата и нацията се определят с акт на Министерския съвет.

  Предложение от н. п. Даниела Петрова:
  В чл. 6, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Редът за предоставяне и изплащане на държавните парични награди на лицата с особени заслуги към държавата и нацията се определя с акт на Министерския съвет.”

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение от н. п. Драгомир Стойнев и н. п. Емилия Масларова:
  В чл. 6, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Условията и редът за предоставяне и изплащане на държавните парични награди на лицата с особени заслуги към държавата и нацията се определят с акт на Министерския съвет.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 6:
  „Чл. 6. (1) Максималният размер на държавните парични награди за особени заслуги по чл. 3, ал. 1, както и средствата, необходими за тяхното изплащане, се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  (2) Редът за предоставяне и изплащане на държавните парични награди на лицата с особени заслуги към държавата и нацията се определя с акт на Министерския съвет.”


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Изключителни постижения в дадена област” са: международна оценка, признание и/или награди, получени за конкретни постижения със съществено значение за развитието на съответната област.
  2. „Цялостен принос” е дългогодишна дейност и постигнати резултати, които съществено са допринесли за развитието на съответната област.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 2. Производствата по предложенията за отпускане на пенсии за особени заслуги към държавата и нацията по реда на отменения чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, направени до влизането в сила на този закон, се довършват по реда на този закон.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В Кодекса за социално осигуряване ( Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16, 19, 43, 49, 58 и 59 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 80, ал. 1 числото „91” се заличава;
  2. Член 91 се отменя.
  3. В чл. 101, ал. 1, т. 4 думите „и пенсия за особени заслуги” се заличават.
  4. В преходните и заключителните разпоредби:
  а) в § 6 ал. 4 се отменя;
  б) създава се § 6а:
  “§ 6а. Отпуснатите пенсии за особени заслуги до 31 декември 2012 г. по отменения чл. 91 продължават да се изплащат в размерите, определени към тази дата по досегашния ред. Пенсия за особени заслуги по отменения чл. 91 не може да се получава заедно с друг вид пенсия, да преминава в наследствена пенсия и/или да се получава заедно с държавна парична награда по Закона за награждаване на лицата с особени заслуги към българската държава и нацията.”




  Предложение от н. п. Драгомир Стойнев и н. п. Емилия Масларова:
  В § 3, т. 4, буква „б”, относно § 6а, изразът „до 31 декември 2012 г.” се отменя.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  Предложение от н.п. Даниела Петрова:
  Създава се § 3а:
  „§ 3а. Министерският съвет приема акта по чл. 6, ал. 2 в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев и н.п.Емилия Масларова:
  Създава се § 3а:
  „§ 3а. Министерският съвет приема акта по чл. 6, ал. 2 в срок до 3 месеца от влизането в сила на закона.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 3а, който става § 4 със следната редакция:
  „§ 4. Министерският съвет приема акта по чл. 6, ал. 2 в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.”

  § 4. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.

  § 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев и н.п.Емилия Масларова:
  Параграф 5 се изменя така:
  „§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник”.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.




  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума