Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
15/11/2012

  Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция
  за периода януари – юни 2012 г., № 231-00-21, внесен
  от Българската телеграфна агенция на 01.11.2012 г.
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 15 ноември 2012 г. бе разгледан Отчетът за дейността на Българската телеграфна агенция за периода януари – юни 2012 г. В заседанието участваха от Българската телеграфна агенция (БТА): Максим Минчев, генерален директор, Борислав Чалъков, замeстник-генерален директор, Евелина Андреева, главен секретар и Данчо Антонов, главен счетоводител.
  Отчетът за дейността на агенцията бе представен от г-н Максим Минчев.
  Внесеният отчет за дейността на агенцията е за периода от януари до юни 2012 г. Съгласно изискването на чл. 16 от Закон за Българската телеграфна агенция генералният директор на агенцията представя за обсъждане в Народното събрание отчети за дейността, включително и финансови, не по-късно от 31 октомври за първото полугодие, и от 30 април за предходната година.
  През периода от януари до юни 2012 г. съгласно изискванията на закона са извършени промени в агенцията, която вече има един заместник-генерален директор, главен секретар, редакциите са преструктурирани в дирекции.

  Българската телеграфна агенция като национален независим информационен институт на Република България създава нова емисия, която е насочена към българите, живеещи в чужбина за получаване на информация за важните събития от България, наречена „еМисия Емигрант”.
  В България Агенцията има 31 щатни кореспонденти във всички големи областни центрове, покривайки цялата страна. Източници на информация от чужбина са собствените кореспонденти на Агенцията и договорите за сътрудничество със световните агенции – Асошиейтид прес (Associated Press), Ройтерс (Reuters), Франс прес (Agence France-Presse), ДПА (DPA), ИТАР-ТАСС, Синхуа (Xinhua), както и националните информационни агенции на държави от всички континенти. Отбелязано е като изключително важно запазването на сътрудничеството със световните агенции, което гарантира достоверно, точно и бързо информиране на държавните институции и гражданите в страната.
  Според отчета БТА е основен източник на информация за всички значими български медии. Сериозни проблеми продължават да са: нерегламентираното ползване на информация от националната агенция и некоректното цитиране на източника на информация за клиенти с подписан партньорски договор.
  През разглеждания период делегация на БТА участва в работата на Втория световен медиен форум в Москва и Втория световен хуманитарен форум в Баку. През май бе проведена и Осмата световна среща на българските медии в Букурещ, в сътрудничество с Асоциацията на българските медии по света с тема на срещата „Медиите между глобалното и регионалното”.
  Генералният директор на БТА на въпрос за липсата на видео новини на сайта на агенцията отговори, че това се дължи на две причини: първата – анализът на българския медиен пазар показва, че такъв продукт може да бъде нерентабилен и втората – е финансова. Заявено бе, че БТА следи този процес и има готовност да стартира видео новини, в случай, че намерят пазар и те са оправдани икономически.
  След проведеното гласуване народните представители от Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 11 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” приеха за сведение Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за периода януари – юни 2012 г., № 231-00-21, внесен от Българската телеграфна агенция на 01.11.2012 г. и предлагат на Народното събрание да го приеме за сведение.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  Проект!
  Р Е Ш Е Н И Е

  по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция
  за периода януари – юни 2012 г.


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 16, ал. 2 и 3 от Закона за Българската телеграфна агенция


  Р Е Ш И:


  Приема за сведение Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за периода януари – юни 2012 г.


  Решението е прието от 41-то Народно събрание на …………………...
  2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  Цецка Цачева
  Форма за търсене
  Ключова дума