Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
15/11/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-98, внесен от Захари Георгиев, Румен Такоров и Атанас Мерджанов на 12.10.2012 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 15 ноември 2012 г. бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-98, внесен от Захари Георгиев, Румен Такоров и Атанас Мерджанов на 12.10.2012 г. В заседанието участваха представители от Министерството на културата, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Съвета за електронни медии, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на потребителите, Българското национално радио, Българската национална телевизия, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Българския медиен съюз, Националния съвет за саморегулация, Българската асоциация на комуникационните агенции, Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори, Национално сдружение на малките и средни кабелни оператори „ТВ клуб 2000” и от Българска национална асоциация „Активни потребители”.
  Законопроектът бе представен от г-н Захари Георгиев.
  Обхватът на законодателните промени се отнася до мобилните оператори и договорите за продажба от разстояние. Предложението е да не може да бъде продължаван срочен договор без изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване.
  При сключен договор в писмена форма, изменения на условията в него да се осъществяват с допълнителни писмени споразумения.
  Относно дейността на разпространителите на телевизионни програми и предлаганите от тях пакети от програми. Да се въведе изискване договорът с тях да бъде придружен със списък с индивидуализирани наименования на предлаганите телевизионни програми, промените в списъка да стават с изрично писмено потвърждение от страна на потребителя. В случай на промени потребителят може да прекрати едностранно договора с едномесечно предизвестие.
  С преходни и заключителни разпоредби законопроектът предлага промени в Закона за радиото и телевизията. Задължителният срок за предоставяне на актуализиран списък на разпространяваните програми и документи на Съвета за електронни медии от предприятията, разпространяващи български и чуждестранни програми да бъде намален от 6 на 3 месеца. Предлага се нивото на звука на търговските съобщения да не е по-различно от това на останалата част от програмата.
  В дискусията по законопроекта бяха изразени мнения относно: практиката за сключване на договори за продажба от разстояние; предлаганите изисквания към разпространителите на телевизионни програми и доколко отчитат конкуренцията и динамиката в тази сфера; срокът за предоставяне на актуализиран списък на разпространяваните програми и документи да не бъде намаляван от шест на три месеца, а да се увеличи на една година.
  По време на заседанието, както и на организираната от Комисията на 14 ноември 2012 г. дискусия по темата за нивото на звука на търговските съобщения бе заявено несъгласие чрез преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите да се извършва промяна в Закона за радиото и телевизията.
  Проблемът за разликата на нивото на звука на търговските съобщения спрямо останалата част от програмата се наблюдава не само у нас, но и в останалите страни – членки на Европейския съюз и извън него. Това е една от основните причини Европейският съюз за радио и телевизия (EBU – European Broadcasting Union) да излезе с Препоръка R-128 относно нормализацията на нивото на звука и допустимо максимално ниво на аудио сигналите.
  Евентуалното въвеждане на нормативни изисквания в Закона за радиото и телевизията, отнасящи се до регламентация на нивото на звука на търговските съобщения, излъчвани от доставчици на медийни услуги трябва да предвиди поетапно въвеждане, както и съобразяване с терминологията и изискванията в Препоръка R-128 на Европейския съюз за радио и телевизия.
  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 5 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-98, внесен от Захари Георгиев, Румен Такоров и Атанас Мерджанов на 12.10.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума