Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
22/11/2012 първо гласуване

  Законопроект за доброволчеството, № 202-01-68, внесен от Министерски съвет на 26.10.2012 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 22 ноември 2012 г. бе разгледан Законопроект за доброволчеството, № 202-01-68, внесен от Министерски съвет на 26.10.2012 г. В заседанието участваха от: Министерството на вътрешните работи, Веселин Вучков – заместник-министър, Виктория Русанова – парламентарен секретар и Николай Нанков – началник отдел „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правно-нормативна дейност”; Министерството на културата, Деяна Данаилова – директор на дирекция „Културна политика”, Милда Паунова – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност и обществени поръчки” и Боян Милушев – парламентарен секретар; Министерството на образованието, младежта и науката, Драгомир Маноилов – парламентарен секретар и Яничка Труева – директор на дирекция „Младеж”; Конфедерация на независимите синдикати в България – Мария Чочева; Каритас България – Ангел Гьорев; Център за психологически изследвания, Надежда Иванова и Милен Добрев и Ралица Величкова от Български център за нестопанско право.
  Законопроектът бе представен от г-жа Деяна Данаилова.
  Със законопроекта се уреждат обществените отношения, свързани с организирано извършване на доброволческа дейност на територията на Република България. Цели се определяне и стимулиране на доброволческата дейност, регулиране на доброволчеството като основа за насърчаване на активната гражданска позиция, развитие на гражданското общество и засилване на солидарността.
  Законност, свободен избор, равнопоставеност, лична отговорност и безвъзмездност са изведени като основни принципи на доброволческата дейност. Дадена е легална дефиниция на „доброволческа организация”, „доброволческа дейност” и „доброволец”. Доброволец може да бъде всяко лице, което извършва доброволческа дейност, независимо от трудовото или служебното правоотношение.
  Законопроектът предвижда: доброволческата дейност да се организира от органи на изпълнителната власт, международни организации, други организации на бюджетна издръжка, юридически лица и регистрирани вероизповедания; възстановяване на действително направени разходи от доброволеца при или по повод извършването на доброволческата дейност.
  Определени са три вида доброволчество: краткосрочно, дългосрочно и корпоративно. Краткосрочното доброволчество е за дейност по-малко от 30 дни; дългосрочното – за повече от 30 дни в рамките на една календарна година; корпоративното е дейност, която се осъществява от работници или служители на местни или чуждестранни лица по собствен избор и съгласие и със съгласието на работодателите им в рамките на работното им време.
  За дългосрочно доброволчество се изисква сключване на писмен договор, като са изброени необходимите документи за целта, съдържанието на договора, изменението и прекратяването му.
  Доброволческите организации и формирования водят регистър на доброволците. Всеки един доброволец, вписан в регистър на доброволците трябва да има идентификационна карта, която служи за легитимация по време на извършваната дейност и се издава за сметка на доброволческата организация или формирование.
  Със законопроекта се въвеждат и изискванията на Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност. По този начин се привежда вътрешното ни законодателство в съответствие с изискванията на нормативната уредба на Европейския съюз, засягащи условията за прием на граждани на трети страни с цел доброволческа дейност.
  В дискусията болшинството народни представители изразиха подкрепа за рамката и философията на законопроекта и извършването на корекции между първо и второ гласуване на законопроекта. Изразени бяха мнения относно: предложението на Министерство на финансите да отпадне чл. 4 от Законопроекта за доброволчеството, касаещ насърчаването от страна на държавата и подпомагането на доброволчески дейности чрез финансови, икономически и други облекчения и стимули; необходимостта от изрична допълнителна разпоредба, която да регламентира, че този закон не се прилага за доброволните формирования, създадени по реда на раздел ІІІ „Доброволни формирования” от Закона за защита при бедствия; да се въведе изискване към работещите с деца доброволци да представят необходимите документи, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; разписване на стандарти, регламентиращи изискванията към кандидатите за доброволци, механизъм за сертифициране на доброволческите организации; издаването на „идентификационната карта” на доброволеца да бъде по унифициран образец, утвърден от определен орган в страната; включване на норма срещу евентуални опити, както и носене на отговорност да се заобикалят трудовите правоотношения с фиктивен договор за доброволчество.
  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 10 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за доброволчеството, № 202-01-68, внесен от Министерски съвет на 26.10.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума