Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
16/01/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83, внесен от Министерски съвет на 12.12.2012 г.
  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 16.01.2013 г. бе разгледан Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83, внесен от Министерски съвет на 12.12.2012 г.
  В заседанието взеха участие от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Валентин Груев – директор на дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие” и Лъчезар Борисов – началник на отдел в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие”; от Министерството на културата: Митков Тодоров – заместник-министър, Милда Паунов – директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки” и Боян Милушев – парламентарен секретар.
  Законопроектът бе представен от г-н Лъчезар Борисов и от г-н Митко Тодоров.
  Законопроектът предвижда изключване на търговските дружества „Международен панаир – Пловдив” АД и Национална агенция „Музика” ЕООД.
  Акционерното участие на държавата в „Международен панаир – Пловдив” АД е 49,63 на сто от капитала, поради което тя не може да участва пълноценно в управлението на това дружество, в последните години не получава дивидент и със законопроекта се предлага отпадането на дружеството от списъка по приложение 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  Отпадането на Национална агенция „Музика” ЕООД от същия списък е предвид установената безперспективност на осъществяваната от дружеството дейност и поради констатирана трайна негативна тенденция на драстично намаляване приходите на агенцията, реализирани само от наем.
  По време на дискусията народните представители подкрепиха законопроекта. Народният представител Антон Кутев изрази становище относно движимото имущество на дружеството, което би следвало да остане под протекцията на Министерството на културата.

  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83, внесен от Министерски съвет на 12.12.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума