Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
16/01/2013

  Проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012 – 2020), № 202-03-19, внесен от Министерски съвет на 21.12.2012 г.
  С Т А Н О В И Щ Е

  На редовно заседание, проведено на 16 януари 2013 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012 – 2020), № 202-03-19, внесен от Министерски съвет на 21.12.2012 г.
  На заседанието на комисията присъстваха: от Министерството на образованието, младежта и науката – Петя Евтимова, заместник-министър, Яничка Труева, директор на дирекция „Младеж”; от Министерството на културата – Митко Тодоров, заместник-министър, Милда Паунова, директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки”, Боян Милушев – парламентарен секретар; от Министерството на вътрешните работи – Петър Тошков, главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност”, Иван Минков, сектор „Детска педагогическа стая” в Главна дирекция „Национална полиция”; Министерството на труда и социалната политика – Стефка Лиманска, началник отдел „Професионална квалификация” в дирекция „Политика на пазара на труда”, Цветелина Островска, младши експерт в дирекция „Социално включване” и от Държавната агенция за закрила на детето – Цвета Антонова.
  От името на вносителя проектът за решение бе представен от г-жа Петя Евтимова.
  Национална стратегия за младежта (2012 – 2020) представя предизвикателствата пред младежите в страната към настоящия момент, така и основните приоритети, стратегически цели и задачи за периода до 2020 г. Целта на Стратегията е да се гарантира устойчивост на националната политика за младежта. Насочена е към осигуряване на необходимите условия и възможности за пълноценно развитие на младите хора, тяхното приобщаване към обществено-политическия живот, стимулиране на икономическа активност и участие в структурите на гражданското общество в България.
  Стратегията съдържа пакет от девет стратегически цели, с конкретно определени оперативни цели, задачи и основни дейности. С оглед солидарността между поколенията и формирането на гражданско самосъзнание е формирана стратегическата цел за развитието на младежкото доброволчество. Осигуряването на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти е също така изведена като стратегическа цел.
  Развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора е една от оперативните цели на стратегическата цел за подобряване на достъпа до информация и качествени услуги.
  За постигането на целите на Националната стратегия за младежта, съгласно разпоредбите на приетия през 2012 г. Закон за младежта, Министерският съвет приема ежегодно годишен план за действие, чиято цел е да програмира и осигури ресурсно държавната младежка политика. Министерският съвет внася в Народното събрание за одобрение съответните годишни доклади в изпълнение на националната стратегия, където се излагат измененията в социално-икономическото положение на младежите и се отчита изпълнението на приоритети и целите през съответната година.

  След проведеното гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се” Комисията по културата, гражданското общество и медиите предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012 – 2020), № 202-03-19, внесен от Министерски съвет на 21.12.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума