Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
26/07/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д на ККДАНС по законопроект за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 202-01-45, внесен от Министерския съвет на 13.07.2012 г.
  Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” на свое заседание, проведено на 28 юни 2012 г., разгледа законопроект за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 202-01-45, внесен от Министерския съвет на 13.07.2012 г.

  Законопроектът има за цел да допълни и усъвършенства законовата уредба, свързана с със сигурността на автоматизираните информационни системи и мрежи, използвани за работа и защита на класифицирана информация.

  По същество проектът дава правомощия на Държавна агенция „Национална сигурност” да отнема и прекратява действието на сертификатите за сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС) или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация, които до момента издаваше съгласно чл.14, т.2 от ЗЗКИ, като редът за отнемането, прекратяването и обжалването им се урежда процесуално в предлаганите нови чл.94а, 94б и 94в.
  Това ще улесни и подобри дейността на ДАНС като контролен орган в областта на защитата на класифицираната информация и ще направи правомощията, които Агенцията има по отношение на сертифицирането на АИС, симетрични на правомощията по отношение на разрешенията за достъп до класифицирана информация.

  В резултат на обсъждането и като одобрява мотивите на законопроекта, Комисията с единодушие от присъствалите си членове предлага на Народното събрание да одобри законопроекта за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 202-01-45, внесен от МС на 13.07.2012 г., съгласно текста на вносителя.


  Председател на ККДАНС: /п/

  /Иван Костов/
  Форма за търсене
  Ключова дума