Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
15/07/2010

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2010 г.
  На извънредно заседание, проведено на 15 юли 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на околната среда и водите - Евдокия Манева – заместник-министър, и Иван Ангелов – директор на Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”.

  I. С настоящия законопроект се осигурява прилагането на изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой, отменящ Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой.

  II. Настоящият законопроект предлага приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с европейските изисквания относно контрола върху дейности с вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС), както и върху продукти и оборудване, които зависят от ВНОС. В съответствие с изискванията на посочените регламенти, в законопроекта се предвиждат и разпоредби за контрол върху етикетирането и дейностите с флуорирани парникови газове и продукти и съоръжения, които съдържат тези вещества, контрол върху етикетирането и дейностите с регенерирани, ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди.
  Предложените разпоредби целят постепенното прекратяване на употребата на ВНОС, както и осигуряване използването единствено на регенерирани или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) и намаляване на емисиите на ВНОС в атмосферния въздух.
  В §4 от законопроекта се определят и санкции при нарушаване на изискванията при извършване на дейности с вещества, нарушаващи озоновия слой, флуорирани парникови газове и регенерирани, ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди. Предлага се въвеждането на принудителни административни мерки с цел осигуряване прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1005/2009, както и актуализирането на административни санкции при прилагане на законовите разпоредби.

  ІІІ. Съгласно представените мотиви на Министерския съвет към законопроекта, прилагането на законопроекта ще доведе до подобряване на съществуващия контрол по отношение на ВНОС, както и до намаляване потреблението на ВНОС, в резултат на което се намаляват и емисиите на ВНОС в атмосферния въздух. В допълнение се очаква увеличаване на приходите от наложените глоби и санкции.

  ІV. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой, отменящ Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  МОНИКА ПАНАЙОТОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума