Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
22/07/2010

  проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Република България и Френската Република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на Управляващ орган и Касата за влогове и депозити – Сертифициращ орган,относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ II”, № 002-02-27, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2010 г.
  На извънредно заседание, проведено на 22 юли 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Република България и Френската Република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на Управляващ орган и Касата за влогове и депозити – Сертифициращ орган,относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ II”, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Лиляна Павлова – заместник-министър, и Кирил Гератлиев – директор на Дирекция «Управление на териториалното сътрудничество».


  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум за разбирателство между Република България и Френската Република, сключен на 16 април 2008 г.

  ІІ. Оперативна програма „УРБАКТ II” „Мрежа за градско развитие” (CCI: 2007 CB 163 PO 048) е одобрена от Европейската комисия на 2 октомври 2007 г. (Решение С(2007) № 4454).
  „УРБАКТ II” е програма, финансирана по Цел 3 „Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие и годишни вноски от държавите, участващи в програмата. Основната й цел е да се повиши ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа чрез обмен на опит и знания сред органите на местната и регионалната власт; разпространението на опит и добри практитки на градовете в областта на интегрираното градско развитие, както и подпомагането на управляващите органи на оперативните програми за съставянето на планове за действие за устойчиво развитие на урбанизираните територии в подкрепа на реализирането на програмите, финансирани от структурните фондове.

  III. Меморандумът за разбирателство, относно съвместното изпълнение на Оперативна програма „УРБАКТ II” от държавите-членки и от държавите-партньори, се сключва в съответствие с регламентите на ЕС, въвеждащи разпоредби относно структурните фондове, в частност Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006, Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г., Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г., и в съответствие с Описанието на системата за управление и контрол (съгласно чл. 71 от Регламент (ЕО) 1083/2006).

  Ратификацията на Меморандума за разбирателство потвърждава поетите ангажименти на правителството на Република България относно:
  - договорената институционална структура за управление на програмата;
  - реда за сключването на договор за субсидия между управляващия орган и водещи партньори по проекти;
  - определянето и функционирането на Национално звено за контакт;
  - изграждането на национална система за първо ниво на финансов контрол;
  - задължението на всяка държава-членка да докладва открити нередности и да възстановява неправомерно изплатени суми при допусната нередност или небрежност от страна на бенефициент, намиращ се на нейна територия;
  - размера на годишната вноска на страната към бюджета на програмата;
  - приложимото право и компетентната юрисдикция за съдебно уреждане на международни спорове между държавите-участнички в програмата.

  От българска страна функцията на Национално звено за контакт, както и функцията на орган, отговорен за първо ниво на централизиран финансов контрол на българските партньори в проекти ще бъде изпълнявана от Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” към министъра на финансите определя българските одитори в групата на одиторите към Одитния орган по ОП „УРБАКТ II”.

  Съгласно чл. 12 от Меморандума общият размер на националния принос на Република България към бюджета на ОП „УРБАКТ II” за периода 2008 – 2014, възлиза на 55 183 евро, като е разделен на седем равни вноски, всяка от които възлиза на 7 883 евро. Вноските за 2008, 2009 и 2010 г. са изплатени и трансферирани от МРРБ към бюджета на Програмата.

  В чл. 11 т. 1 от Заключителните разпоредби на Меморандума, се предвижда изпълнението му да се извършва в съответствие със законите на Френската Република. При възникване на спорове, партньорите ще търсят приятелско решение. В случай на невъзможност за постигане на такова решение, всички спорове ще се решават на първа инстанция от компетентната юрисдикция в Париж.

  В § 7 т. 1 а, b, c, от Меморандума за разбирателство се определя отговорността на всяка държава-членка във връзка с използването на средствата от ЕФР по програмата. Регламентирано е, че всяка държава-членка и държава-партньор поема евентуалните финансови последици от нередностите, извършени от партньорите, намиращи се на нейната национална територия. При системни нередности държавите-членки поемат съвместно финансовите последици, като всяка държава-членка е отговорна пропорционално на приноса от ЕФРР на съответния участващ национален партньор.

  IV. Ратифицирането на Меморандум за разбирателство между Република България и Френската Република относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ II” e от съществено значение за Република България, с оглед осигуряване пълноправното й участие в програмата като страна-членка на ЕС, както и достъп до средствата по програмата на български партньори по проекти.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Република България и Френската Република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на Управляващ орган и Касата за влогове и депозити – Сертифициращ орган,относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ II”, № 002-02-27, внесен от Министерски съвет на 16 юли 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума