Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
22/07/2010

  проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в гр. София, № 002-02-29, внесен от Министерски съвет на 21 юли 2010 г.
  На извънредно заседание, проведено на 22 юли 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в гр. София, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Лиляна Павлова – заместник-министър, и Кирил Гератлиев – директор на Дирекция «Управление на териториалното сътрудничество».


  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г., сключен на 26 февруари 2010 г.


  ІІ. Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. е одобрена от Европейската комисия на 18 декември 2007 г. и е финансирана по Цел 3 „Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общият бюджет на Програмата (европейски и национални средства е 262 003 541 евро, от които 44 179 784 евро национално финансиране от националните бюджети на държавите партньори). Общата стратегическа цел на програмата е: сближаване на хората, общностите и икономиките в румънско-българския граничен регион за участие в съвместното развитие на област на сътрудничество, като се използват неговите човешки, природни и екологични ресурси и предимства. Финансираната от ЕС програма за 2007-2013 г. ще се изгражда върху съществуващата рамка на Програма ФАР за трансгранично сътрудничество, за да даде тласък към засилване на съществуващите официални и неофициални връзки и ще създаде нови такива, основаващи се на взаимното уважение, разбиране и сътрудничество.


  III. Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. е сключен във връзка с чл. 59 ал. 3 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.
  Меморандумът за разбирателство определя правата и отговорностите на държавите-членки (Румъния и България) и на всички органи, участващи в управлението на Програмата. Също така той включва описание на финансовите договорености (особено отговорностите на всички страни), както и на системите за контрол и одит.
  Ратификацията на Меморандума за разбирателство потвърждава поетите ангажименти на правителството на Република България пред Европейската комисия относно договорената институционална структура за управление и изпълнение на Програмата. Управляващ орган е Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния. Сетифициращ орган е Министерството на публичните финанси на Румъния. Одитният орган в Румъния (асоцииран към Румънската сметна палата) действа като Одитен орган по Програмата, като се подпомага от група одитори, включваща представители на всяка от двете страни-партньори, в съответствие с чл. 14 от Регламент (ЕО) № 1080/2006. За целите на изпълнението на Програмата се създава Съвместен технически секретариат (СТС), чието седалище е в Кълъраш, Румъния. В Плевен, България ще бъде създадено Информационно звено, което ще изпълнява основно ролята на местно звено за контакт с потенциалните бенефициенти, като ще бъде координирано от СТС и Националния партниращ орган (НПО) (Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България) и ще се финансира със средства от приоритетна ос «Техническа помощ» (ТП).

  В § 6 се уреждат плащанията към бенефициентите по проекти, като се предвижда всички плащания от ЕК на средства от ЕФРР да се превеждат по единната банкова сметка на Програмата, чийто титуляр е Министерството на публичните финанси на Румъния.
  Приносът от държавните бюджети на България и Румъния на ниво проект следва да бъде в размер максимум 13% от общата допустима стойност на проекта, като този принос може да бъде увеличен, за да се покрие напълно разликата между общата стойност на допустимите разходи и приносът от ЕФРР (когато бенефициентите се финансират от държавния бюджет), и може да бъде намален до нула, когато бенефициентите са с добри икономически възможности, както и във всеки друг случй, договорен между УО, НПО и СО.

  Съгласно § 8 6% от бюджета на Програмата от ЕФРР ще се използват за финансиране на приоритетна ос ТП, като размерът на националното съфинансиране е 35,28%. То ще се осигурява от УО и Националния партниращ орган пропорционално на първоначално определената сума от ЕФРР за двете държави в Програмата, съответно 70,17% за Румъния и 29,83% за Република България.


  IV. Ратифицирането на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. e от съществено значение за Република България, с оглед осигуряване пълноправното й участие в програмата като страна-членка на ЕС, както и достъп до средствата по програмата на български партньори по проекти. Тази Програма е със стратегическа стойност и за провежданата от ЕС политика на сближаване, защото е първата, която разглежда румънско-българския граничен регион като вътрешна граница на ЕС.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в гр. София, № 002-02-29, внесен от Министерски съвет на 21 юли 2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума