Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
22/07/2010

  проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между държавите-членки на Европейския съюз, участващи в Програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г., № 002-02-30, внесен от Министерски съвет на 21 юли 2010 г.
  На извънредно заседание, проведено на 22 юли 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между държавите-членки на Европейския съюз, участващи в Програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г., внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Лиляна Павлова – заместник-министър, и Кирил Гератлиев – директор на Дирекция «Управление на териториалното сътрудничество».

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум за разбирателство за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. (ОПЮИЕ), сключен на 19 март 2010 г.

  II. ОПЮИЕ 2007-2013 г. е одобрена с Решение № C (2007) 6590 на Европейската комисия от 20 декември 2007 г. Програмата е част от Цел 3 „Европейско териториално сътрудничесто” на кохезионната политика на ЕС за периода 2007-2013 г. В нея участват 8 държави-членки на ЕС: Република Австрия, Република България, Република Гърция, Република Унгария, Република Италия, Румъния, Словашката република, Република Словения; две държави-кандидати за членство – Република Македония, Република Хърватия; 4 държави потенциални кандидати – Република Албания, Босна и Херцеговина, Република Сърбия, Черна гора; Украйна и Република Молдова, като страни-партньори. Общият бюджет на Програмата (европейско и национално финансиране) е 245 111 974 евро, от които 206 691 645 евро по линия на Европейския фонд за регионално развитие и 38 420 329 евро национално публично финансиране.

  ІІI. ОПЮИЕ 2007-2013 г. има за цел да подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция между страните, участващи в програмата, и да съдейства за сближаването, устойчивостта, конкурентоспособността чрез развитието на транснационални партньорства. Програмата за транснационално сътрудничество предоставя възможност и за задълбочаване на връзките със съседните на ЕС страни. Фокусът се поставя върху четири тематични приоритети: иновации, околна среда, достъпност и устойчиво градско развитие.

  Ратификацията на Меморандума за разбирателство потвърждава поетите ангажименти на правителството на Република България относно:
  - договорената институционална структура за управление на програмата;
  - реда за сключването на договор за субсидия между управляващия орган и водещи партньори по проекти;
  - определянето и функционирането на Национален орган и Национално звено за контакт;
  - изграждането на национална система за първо ниво на финансов контрол;
  - задължението на всяка държава-членка да докладва открити нередности и да възстановява неправомерно изплатени суми при допусната нередност или небрежност от страна на бенефициент, намиращ се на нейна територия;
  - размера на годишната вноска на страната към бюджета на програмата;
  - приложимото право и компетентната юрисдикция за съдебно уреждане на международни спорове между държавите-участнички в програмата.

  В глава III, член 1, т.1 и 2 и в Приложение I към Меморандума е определен финансовият принос на държавите-участнички в Програмата към бюджета на приоритет „Техническа помощ” на ОПЮИЕ. Общият принос на Република България е в размер на 577 405 евро за 2007-2013 г., като е разделен на 7 вноски. Вноските за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. са трансферирани в установения срок от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към бюджета на Програмата.

  В Приложения II, III, и IV са определени отговорните институции за всяка държава-членка. За Република България те са следните: за контрольор по ОПЮИЕ e посочена Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в МРРБ, която е и отговорен национален орган за представянето на Верификационните доклади. Отговорният национален орган за възстановяването на средствата по силата на чл. 70 , параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 е Дирекция „Финанси и управление на собствеността” в МРРБ.

  В чл. 2 от Заключителните разпоредби на Меморандума, се предвижда изпълнението му да се извършва в съответствие със законите на Република Унгария. При възникване на спорове, партньорите ще търсят приятелско решение. В случай на невъзможност за постигане на такова решение, всички спорове ще се решават на първа инстанция от Централния окръжен съд в Будапеща.

  IV. Ратифицирането на Меморандум за разбирателство за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. e от съществено значение за Република България, с оглед осигуряване пълноправното й участие в програмата като страна-членка на ЕС, както и достъп до средствата по програмата на български партньори по проекти.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между държавите-членки на Европейския съюз, участващи в Програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г., № 002-02-30, внесен от Министерски съвет на 21 юли 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума