Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
02/02/2011

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2011 г.
  На заседанието, проведено на 2 февруари 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взха участие Виолета Ангелиева – директор на Дирекция „Технически правила и норми” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и инж. Александър Косерков – директор на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” в Агенция „Пътна инфраструктура”.


  I. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за пътищата привежда националното ни законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на управлението на безопасността на пътната инфраструктура.

  II. Основната цел на законопроекта е въвеждане изискванията от Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. Изискванията на директивата се въвеждат чрез прилагането на четири основни инструмента:
  - оценка на въздействието върху пътната безопасност, с която се извършва стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път или на съществено изменение на съществуващата мрежа върху безопасността на пътната мрежа;
  - одит за пътна безопасност, с който се осигурява независима, подробна и систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект, която обхваща всички етапи от планирането до въвеждането в експлоатация;
  - управление на безопасността на пътната мрежа, с което да се осигури категоризиране на безопасността на пътната инфраструктура и установяване и класифициране на участъци с висока концентрация на произшествия от пътната инфраструктура;
  - периодични инспекции за безопасност по време на експлоатация с оглед извършване на проверки на характеристиките и недостатъците, за които се налага постоянна поддръжка от съображения за безопасност;
  С § 9 от законопроекта се създават т.17-20 към алинея 3 на чл. 21, относно задълженията на Агенция „Пътна инфраструктура”, произтичащи от прилагането на Директивата.

  Изискванията на Директивата относно оценката на въздействието върху пътната безопасност за инфраструктурни проекти, проверките за пътна безопасност за инфраструктурни проекти, както и категоризиране и управление на безопасността на пътната мрежа в експлоатация са въведени с § 10, т. 3 от законопроекта, с който се създават нови чл. 36 б – 36 з.

  Във връзка с извършването на проверките за пътна безопасност, законопроектът предвижда създаването на „одитор за пътна безопасност”, който трябва да отговаря на конкретни изисквания за професионален опит и квалификация, и да е преминал съответно специализирано обучение, в съответствие с изискванията на чл. 9 от Директивата.

  Следва да се отбележи, че срокът за транспониране на Директива 2008/96/ЕО е 19 декември 2010 г.

  Цел на законопроекта е и хармонизиране на законодателството на Република България с изискванията и принципите, приети в Европейския съюз, касаещи въвеждането на нов образец на Сертификатите за съответствие с техническите изисквания и техническа изправност за всички пътни превозни средства с двигатели „ЕВРО 3, 4 и 5”. От 1 януари 2009 г. е в сила новата Резолюция ITF/TMB/TR (2008)12, с която е въведен новият образец на Сертификатите за съответствие с техническите изисквания и изискванията за безопасност.

  С цел повишаване на контрола и избягване на злоупотребите се предвижда задължение собственикът или ползвателят на пътно превозно средство собственоръчно да вписва в указаното поле на винетния стикер регистрационния номер на пътното превозно средство.

  С промените се предвижда засилване на контрола по прилагането на винетната система и завишаване размерите на налаганите санкции на физически и юридически лица по Закона за движението по пътищата.

  В срок три месеца от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата се предвижда издаване на наредба от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с министъра на вътрешните работи, с която ще бъдат въведени техническите изисквания на директивата.


  III. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона пътищата, въвежда коректно изискванията на посочените по-горе европейски актове.  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 11 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума