Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
09/02/2011

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
  медиацията, № 002-01-110, внесен от Министерски съвет
  на 21 декември 2010 г.
  На заседанието, проведено на 9 февруари 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на правосъдието: Даниела Машева – заместник-министър, Елена Владимирова – държавен експерт в Съвета по законодателство, и Екатерина Стоянова – старши експерт в отдел „Международно правно сътрудничество по граждански дела”.


  I. С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с изискванията на Директива 2008/52/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. Срокът за транспониране на директивата в националните законодателства на държавите членки е до 21 май 2011 г.

  II. С промените в Закона за медиацията се цели насърчаване използването на този алтернативен способ за извънсъдебно разрешаване на спорове. От една страна, това е гарантирано с разпоредбата на новия чл. 11а от законопроекта, която предвижда, че давност не тече, докато трае процедурата по медиация и един месец след прекратяването й. По този начин страните, които избират медиация, впоследствие няма да бъдат възпрепятствани да разрешат спора си по съдебен ред, поради изтичането на давностните срокове в хода на процедурата по медиация, ако тя се окаже неуспешна. От друга страна, за да се приема медиацията като ефективна алтернатива на съдебното производство, чрез промените, произтичащи от директивата, се придава изпълнителна сила на споразумението, постигнато в хода на процедурата по медиация.
  Писмено споразумение, постигнато в процедура по медиация, по инициатива на всяка от страните (с изричното съгласие на останалите), може да бъде представено за одобрение от съда, освен ако противоречи на закона и на добрите нрави. Одобреното от съда споразумение се приравнява по правни последици с тези на съдебната спогодба с новосъздадения чл. 234а от Гражданския процесуален кодекс.
  С предложенията в законопроекта се допълва предметът на медиацията, като се препраща към понятието „презграничен спор” по смисъла на директивата. Това е необходимо с оглед ограничаване на медиацията по такива спорове до отношения, при които поне една от страните има местоживеене или обичайно местопребиваване в друга държава-членка, а не при всички такива спорове с международен елемент.
  В обхвата на приложение на директивата се включват презгранични спорове по гражданскоправни и търговскоправни въпроси с изключение на тези, които са свързани с права и задължения, с които страните не могат свободно да се разпореждат според съответното приложимо право.
  Нововъведение в законопроекта е задължението медиаторът да подписва декларация за безпристрастност за всяка процедура, за която е определен. Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил.
  Във връзка с изискванията на Директивата, в законопроекта се очертават и изключения от поверителния характер на медиацията по съображения, свързани със защитата на обществения ред, закрилата на интересите на децата, предотвратяване на посегателства върху физическата и психическата неприкосновеност на определено лице, както и когато това е необходимо с оглед прилагането или изпълнението на същото споразумение.

  III. Към законопроекта може да бъде направена следната бележка:
  В параграф 1 е необходимо да се прецизира текста на чл. 3, ал.1 и да се даде пояснение за смисъла на „презграничен спор”, като се транспонира текста на Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.

  IV. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията не противоречи на европейското законодателство и въвежда коректно изискванията на Директива 2008/52/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (със 16 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията, № 002-01-110, внесен Министерски съвет на 21 декември 2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума