Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
23/02/2011

  Изслушване на информация за напредъка при изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, в рамките на редовно заседание, проведено на 23 февруари 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша актуална информация за текущия статус и постигнатия до момента напредък по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. (ОПРЧР).

  Участие с представяне на информация по темата по време на заседанието на Комисията взеха министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов и заместник-министърът на труда и социалната политика г-н Красимир Попов.

  В съответствие с установената практика в КЕВКЕФ, предварителна информация за състоянието на ОПРЧР бе предоставена от страна на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и разпространена до членовете на КЕВКЕФ преди провеждане на заседанието. Основните акценти по темата бяха онагледени по време на изслушването и с представяне на презентация (PowerPoint). Докладът за текущия статус и напредъка в изпълнението на ОПРЧР, считано към месец февруари 2011 г. и презентацията от заседанието, подготвени и представени от екипа на МТСП, са приложени към настоящия доклад (вж. Приложението).

  Председателят на КЕВКЕФ г-жа Моника Панайотова напомни, че предходното изслушване на МТСП по темата пред Комисията се е състояло на 6 октомври 2010 г. На практика, в периода между двете изслушвания са сключени над 300 нови договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР, договорени са нови 83 млн. лева, а са разплатени още 50 млн. лева.

  Министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов подчерта, че 2010 г. е една от най-успешните години като цяло при реализацията на ОПРЧР от началото на текущия програмен период. Въпреки отчетливият ръст през изминалата година, общият напредък в реализацията на ОПРЧР до момента, предвид етапа от настоящата финансова перспектива, не отговаря на амбициозните цели на екипа в МТСП и затова се работи усилено в посока допълнително ускоряване на процесите. Почти пълният размер на разполагаемите финансови ресурси е програмиран към датата на изслушването и на практика Управляващият орган (УО) на Програмата разполага с ясна финансова и времева рамка за управлението на ОПРЧР. Съгласно Индикативната годишна работна програма на УО за 2011 г. е предвиден старт на 47 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер от над 1,051 млрд. лева. До края на настоящата година се очаква делът на договорените средства по ОПРЧР да достигне поне 80% (в момента този показател е от порядъка на 47%). Г-н Тотю Младенов изрази увереност, че се работи в правилната посока по Програмата, с оглед генерирането на действително значими положителни ефекти за обществото като например по отношение на политиките за заетост, пазара на труда и социалното включване, а не се цели единствено постигането на добри чисто финансово показатели в изпълнението на ОПРЧР. Усилията на УО са насочени също така и към търсенето на синергия с други източници на финансиране като например Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. по отношение на подкрепата в сферата на деинституционализацията на грижите за деца. Действията по Оперативната програма надграждат и мерките по Националния план за действие по заетостта.

  Заместник-министърът на труда и социалната политика г-н Красимир Попов маркира в по-общ план предвидените процедури по отделните приоритетни оси на ОПРЧР, заложени за изпълнение в Индикативната годишна работна програма на УО за 2011 г. Сред основните послания в направената от него презентация за напредъка при реализацията на ОПРЧР се открояват:

  • В процес на изпълнение по Програмата са 71 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с бюджет от 1,49 млрд. лева. Комитетът за наблюдение на ОПРЧР е одобрил критерии за избор на операции по 95 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с общ бюджет от порядъка на 2,32 млрд. лева. Получени са 5 497 проектни предложения, като 1 881 от тях са одобрени. Броят на сключените договори по Програмата е 1 754;

  • Считано към 17 февруари 2011 г., стойността на сключените договори по ОПРЧР достига 1 116 млн. лева (1 167 млн. лева с включения собствен принос на бенефициентите), а размерът на разплатените средства е 217 млн. лева. На практика, половината от разполагаемия ресурс по Програмата вече е договорен, а над 9% е разплатен (за сравнение, година по-рано са разплатени едва 4% от средствата);

  • Извършеният одит на Системите за управление и контрол по Програмата от страна на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности” на Европейската комисия не е показал наличието на съществени пропуски, възпрепятстващи ефективното функциониране на системите.

  Членовете на КЕВКЕФ поздравиха екипа на МТСП за установените добри темпове на работа по Програмата. Изслушването по темата породи сериозен интерес и оживен дебат в рамките на Комисията, като в хода на дискусията бе даден отговор на редица въпроси, в т.ч. за: мерките за ускоряване на плащанията по Програмата и постигането на устойчивост на резултатите, предвидената подкрепа по линия на ОПРЧР за младите хора на пазара на труда и осигуряването на по-качествени грижи за хората с увреждания и т.н.

  Членовете на КЕВКЕФ благодариха за изчерпателната информация за изслушването за статуса по ОПРЧР и проведената ползотворна дискусия.

  МОНИКА ПАНАЙОТОВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума