Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
09/03/2011

  проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството й на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013”, № 102-02-6, внесен от Министерския съвет на 2 март 2011 г.
  На заседанието, проведено на 9 март 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството й на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013”, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взе участие Кирил Гератлиев – главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум за разбирателство за изпълнение на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013” (СОП „Черноморски басейн”) , подписан за Република България на 22 октомври 2010 г.

  II. СОП „Черноморски басейн” 2007-2013 г. е одобрена с Решение на Европейската комисия № С (2008) 7406 от 27 ноември 2008 г. Общата цел на СОП „Черноморски басейн” 2007-2013 г. е установяване на по-здрави регионални партньорски отношения и сътрудничество, с което да допринесе за постигане на по-широката ключова цел: „засилено устойчиво икономическо и социално развитие на регионите от Черноморския басейн”. Трите конкретни цели на Програмата са следните: 1. насърчаване на икономическото и социалното развитие в зоните на черноморския басейн; 2. съвместна работа за справяне с общите предизвикателства; 3. насърчаване на местни дейности от типа „хора за хора”.

  В Програмата участват: 3 държави-членки на ЕС – България, Румъния и Гърция; една държава-кандидат – Турция и 6 държави-партньори – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Русия и Украйна, като от началото на 2010 г. Русия и Азербайджан са прекратили участието си в Програмата, поради неподписване на финансовите споразумения с ЕК.

  Общият бюджет на Програмата за периода 2007-2013 г. е 18 863 479 евро. Финансирането от страна на ЕС по линия на Европейския инструмент за добросъседство и партньорство ще е до 90% от признатите разходи по всеки проект. България е поела ангажимент да съфинансира българските партньори в проекти до 10% от допустимите разходи по проекти. Българското национално съфинансиране от държавния бюджет ще се превежда от МРРБ на българските бенефициенти/партньори.

  III. Меморандумът за разбирателство по изпълнението на СОП „Черноморски басейн” урежда отношенията между Румъния, България и Гърция относно процедурите по финансов контрол, финансовите отговорности, финансовите потоци и възстановяването на неправомерно изплатени средства, както и съдебното решаване на спорове.

  Меморандумът се състои от преамбюл и 10 члена. В чл. 1 е регламентирана институционалната структура на Програмата. България е представена в Съвместния комитет за наблюдение (СКН) чрез трима представители с право на глас и един наблюдател. Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния е определено да изпълнява ролята на Съвместен управляващ орган с три отделни звена: оперативно, финансово и звено за вътрешен одит. Национални органи по програмата са Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Република България и Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция, като са създадени и две национални информационни звена – съответно в София и в Солун. Проектните предложения се оценяват от специално създаден орган – Комитет за подбор.

  В заключителните разпоредби на Меморандума са регламентирани и начините за разрешаване на спорове между страните, като се предвижда и съдействието на ЕК по тези въпроси, а в случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават на първа инстанция от компетентния съд в Букурещ.

  IV. Ратификацията на Меморандума за разбирателство потвърждава поетите ангажименти на правителството на Република България относно:
  - договорената институционална структура за управление на програмата;
  - процедурите за сключване на договори и изплащане на средства от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и национално съфинансиране;
  - определянето и функционирането на Национален орган и Национално информационно звено;
  - изграждането на национална система за контрол;
  - задължението на всяка държава-членка да докладва открити нередности и да възстановява неправомерно изплатени суми при допусната нередност или небрежност от страна на бенефициент, намиращ се на нейна територия;

  Ратификацията на Меморандума за разбирателство ще гарантира пълноправното участие на България в СОП „Черноморски басейн” 2007-2013 г. като страна-членка на ЕС и ще осигури достъп до средствата по програмата на български партньори по проекти от Североизточния и Югоизточния регион.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството й на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013” № 102-02-6, внесен от Министерския съвет на 2 март 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума