Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
09/03/2011

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
  техническите изисквания към продуктите, № 102-01-12,
  внесен от Министерския съвет на 15 февруари 2011 г.
  На заседанието, проведено на 9 март 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие Силвана Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”, и Бончо Бончев – началник на отдел в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

  I. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите има за цел да приведе националното законодателство в съответствие с изискванията на:
  - Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението;
  - Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане;
  - Регламент 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки;
  - Регламент (ЕО) № 765/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
  Освен посоченото по-горе европейско законодателство, предложените със законопроекта изменения отразяват и приети нови европейски актове, цитирани в разпоредби на закона.
  II. Директива 2009/125/ЕО създава рамката за определянето на изискванията на Общността за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, с цел да се гарантира свободното движение на такива продукти в рамките на вътрешния пазар. Тя допринася за устойчиво развитие чрез увеличаване на енергийната ефективност и нивото на защита на околната среда, като в същото време подобрява сигурността на енергоснабдяването. С Директивата се разширява обхватът на засегнатите продуктови групи, което позволява установяването на изисквания за екопроектиране за всички продукти, свързани с енергопотреблението. Изграждането на единна рамка за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението, ще осигури ефикасност и последователност чрез използването на обща методология за установяване на изисквания за такива продукти на равнище ЕС, с което ще се избегне рискът от припокриващи се национални и общностни инициативи. Тя ще бъде също така и основен елемент на европейската политика за устойчиво индустриално развитие, в т. ч. за устойчивото производство и за създаването на устойчиви модели на потребление на енергията.
  Промените в законопроекта, свързани с прилагането на Регламент № (ЕО) 765/2008 г. и въвеждането на изискванията на Директива 2010/35/ЕС се отнасят до увеличаване на контрола и надзора върху пазара и налагането на принудителни административни мерки, отнасящи се до продукти, представляващи сериозен риск. Държавите членки имат задължението да транспонират до 30 юни 2011 г. изискванията на Директива 2010/35/ЕС в националното си законодателство.

  III. При разглеждане на законопроекта следва да се вземе предвид следното:
  - срокът за транспониране на чл. 1-9,11,14,15 и 20 и приложения І-V, VІІ, и VІІІ на Директива 2009/125/ЕО е изтекъл на 19.11.2010 г.;
  - препращането към текст на директива е некоректно – в съответствие с чл.288, ал.3 и във връзка с чл. 260, параграф 3 от ДФЕС е необходимо текста на директивата да бъде транспониран в текста на закона. Когато текст от директива съдържа разпоредби по комитология, последните не подлежат на въвеждане в националното законодателство. Също така не е необходимо в текста на § 23, т.2 от законопроекта да се уточнява, че наредбата по чл.7 е въвела Директива 89/106/ЕИО, която последно е изменена с Регламент(ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета, а не както е посочено с Директива 93/68/ЕИО;
  - текстът на § 2 от законопроекта е неясен и следва да се прецизира;

  IV. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 102-01-12, внесен от Министерския съвет на 15.02.2011 г., отразява изискванията на европейското законодателство.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 102-01-12, внесен от Министерския съвет на 15 февруари 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:


  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума