Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
09/03/2011

  Изслушване на актуална информация за напредъка и текущото състояние на процеса по усвояване на европейските средства за сектор „Околна среда” в страната
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, по време на своето редовно заседание от 9 март 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) проведе изслушване за напредъка и текущото състояние по:
  • Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. (ОПОС);
  • Проектите по Програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в сектор „Околна среда”, управлявани от страна на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

  Информацията по темата бе представена пред КЕВКЕФ от заместник-министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева. Съгласно установената практика, предварителните материали, разкриващи моментното състояние и напредъка по горепосочените два източника на финансиране, подготвени от екипа на МОСВ, бяха разпространени до членовете на КЕВКЕФ преди провеждането на заседанието. Основните акценти в изложението на г-жа Ивелина Василева по отношение напредъка на Програмите бяха представени по време на заседанието и с презентация (PowerPoint). Копие на предварителните материали от МОСВ и презентацията са приложени към настоящия доклад (вж. Приложението).

  Председателят на КЕВКЕФ г-жа Моника Панайотова отбеляза, че предходното изслушване на МОСВ по темата пред Комисията е проведено на 13 октомври 2010 г. В периода между двете изслушвания, по ОПОС е постигнат ръст на договорените средства от над 92 млн. лева и на разплатените средства от над 80 млн. лева. Делът на усвоените средства по ОПОС вече достига 7,5% от нейния бюджет (за сравнение, 12 месеца по-рано този показател е едва около 2,8%).

  По-важните аспекти от предварителните материали, презентацията и изложението на г-жа Ивелина Василева по темата за напредъка при реализацията на ОПОС в страната могат да бъдат обобщени по следния начин:
  • Към 8 март 2011 г., по Програмата са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 077 млн. лева (30,6% от предвидения бюджет), а размерът на разплатените средства достига почти 263 млн. лева (7,5% от бюджета на Програмата). Обявени са 24 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС, а в процес на изпълнение са 232 договори/заповеди за предоставяне на такава. В ход е реализацията на двата големи проекти за водния цикъл съответно на общините Враца и Габрово (с обща стойност от 241 млн. лева);

  • Предприети са редица мерки за допълнително подобряване качеството на управление на ОПОС, в т.ч.: укрепване на административния капацитет на звената, ангажирани с управлението на Програмата, както и капацитета на бенефициентите, опростяване на процедурите за кандидатстване и управление на проектите, ускоряване процесите на разплащане, поддържане на постоянен диалог и обратна връзка с бенефициентите като ключов фактор за успех на Програмата и т.н.;

  • Според прогнозите на Управляващия орган на ОПОС за 2011 г., изготвени на база Инструмента LOTHAR, само през настоящата година успешно ще бъде договорен финансов ресурс от порядъка на 865 млн. лева и ще бъдат разплатени 304 млн. лева от разполагаемите средства;

  • В рамките на презентацията бе извършен и кратък преглед на статуса по изпълнението и предстоящото в отделните сектори, а именно: „Води”, „Отпадъци” и „Био-разнообразие. Маркирани бяха и редица успешни проекти от 2010 г., в т.ч.: „Изграждане на канализация в Община Приморско”, „Изграждане на канализация и водопровод в Община Белослав”, „Реконструкция и модернизация на ВиК в Община Благоевград” и т.н.

  По-важните акценти в изложението на г-жа Ивелина Василева по отношение статуса на проектите, финансирани по Програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в сектор „Околна среда”, за чието управление отговаря МОСВ, могат да бъдат обобщени както следва:

  • Към 7 март 2010 г. са усвоени около 680 млн. лева или 65% от средствата по сключените договори за горепосочените проекти. До края на 2011 г. е прогнозирано усвояването на 68 млн. лева като в прогнозата са включени и средства по Финансови меморандуми, за които се очаква официалното удължаване на срока на валидност до 31 декември 2011 г. от страна на Европейската комисия;

  • Прогнозната стойност на необходимите средства от националния бюджет за завършването на проектите по Програмата е от порядъка на 217 млн. лева. Представени бяха съоръженията, които се очаква да бъдат въведени в експлоатация през настоящата година, изградени с финансова подкрепа по Програмата.

  След изслушването на информацията за напредъка по двете Програми, представена от страна на г-жа Ивелина Василева, бяха обсъдени редица конкретни въпроси, поставени от народните представители.

  Председателят на КЕВКЕФ г-жа Моника Панайотова подчерта установеното пълноценно взаимодействие между КЕВКЕФ и Управляващия орган на ОПОС. В тази връзка бе отбелязано отчитането и възприемането от страна на екипа на МОСВ на препоръката от Годишния доклад на КЕВКЕФ за усвояването на средствата от ЕС в Република България през 2010 г., касаеща обмислянето на възможността, при липса на проектна готовност от страна на общините, средства по ОПОС да бъдат пренасочени към агломерациите с под 10 000 еквивалентни жители, с оглед постигане на съответствие с изискванията и на европейското законодателство.

  Изслушването по темата за европейско финансиране в сектор „Околна среда” бе съпроводено с ползотворен дебат в рамките на КЕВКЕФ, като в рамките на заседанието отговор получиха редица въпроси, в т.ч. за: мерките за ускоряване процеса на разплащане по ОПОС, разчетите на Управляващия орган по Програмата за усвояване на средствата до края на програмния период, плановете за населените места с над 2 000 до 10 000 еквивалентни жители и т.н. Сред множеството отправени въпроси към г-жа Ивелина Василева, поставени от народни представители от различните парламентарни групи, попаднаха и конкретни запитвания за развитието по проекти, изпълнявани в съответните избирателни райони на членове на КЕВКЕФ. В допълнение, заместник-председателят на КЕВКЕФ и бивш министър на околната среда и водите г-н Джевдет Чакъров направи кратък анализ на състоянието в сектора и отправи своите препоръки към екипа на МОСВ. В рамките на проведения ползотворен дебат, г-жа Ивелина Василева подчерта, че вече е налице рамка за ефективното управление на ОПОС и няма опасност от загуба на средства по Програмата през 2011 и 2012 г. Тя изрази надежда, че към края на програмния период може реално да бъде достигна до 95% усвояемост на средствата, при поддържане на енергичен темп на работа по Програмата.

  Членовете на КЕВКЕФ благодариха за подробното представяне на информацията относно статуса на усвояването по разгледаните два източника на европейско финансиране за проектите в сектор „Околна среда” от страна на МОСВ и за проведената конструктивна дискусия. Народните представители също така призоваха и за допълнително ускоряване на процеса по реализация на ОПОС в страната.

  МОНИКА ПАНАЙОТОВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума