Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
30/03/2011

  Предложение за Директива относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления, № 102-00-15/16.03.2011 г.
  І. На заседанието, проведено на 30 март 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) разгледа предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления за Европейския съюз (ЕС), включено като т. 47 от Годишната работна програма на Народното събрание (ГРП на НС) по въпросите на ЕС (2011 г.).

  IІ. Настоящото предложение, представено от Европейската комисия (ЕК) на 2 февруари 2011 г., има за цел да хармонизира разпоредбите на държавите-членки относно задълженията на въздушните превозвачи, извършващи полети между трета държава и държава-членка на ЕС, да предават PNR данни на компетентните органи с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, както и на тежки престъпления (чл. 1 от предложението).
  Резервационните данни (PNR данни) представляват предоставена от пътниците информация, която се събира и съхранява в системите на въздушните превозвачи. PNR данните включват датата на пътуване, маршрут, информация за билета, информация за връзка, туристически агент, средство за плащане, номер на мястото, информация за багажа и др. Тези данни се събират понастоящем от въздушните превозвачи с търговска цел.
  Предвидено е всяка държава-членка да създаде специално „звено за данни за пътниците”, което да събира, съхранява и анализира информацията. Възможно е и създаването на единен орган за две или повече държави-членки (чл. 3).
  Обработката на данните е регламентирана в чл. 4 от предложението, като са изброени целите, за които звеното би могло да извърши обработка на PNR данните.
  Държавите-членки съставят списък на компетентните си органи, които могат да изискват и получават PNR данните от звеното, като го предоставят на Европейската комисия (чл. 5).
  Задълженията на въздушните превозвачи за предаване на PNR данните са уредени в чл. 6, а обменът на информация между държавите-членки – в чл. 7 от предложението.
  Информацията може да бъде предавана на трети държави, въз основа на всеки отделен случай, когато това е необходимо за целите на директивата и с изричното съгласие на държавата-членка (чл. 8).
  Първоначално, държавите-членки следва да гарантират запазването на PNR данните в база данни към звеното за срок от 30 дни след тяхното предаване. След изтичане на този срок звеното следва да запази данните за още 5 години, но като се осигурява анонимност и данните са достъпни само за ограничен брой служители. Прикриват се следните данни: име, адрес, обща информация за пътника. След изтичане на периода от 5 години, PNR данните се заличават, освен ако се използват при конкретни разследвания (чл. 9).
  В предложението се предвижда задължение държавите-членки да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за въздушните превозвачи, както и в случай на нарушаване на разпоредбите, транспониращи директивата (чл. 10 и сл.).
  При обработката на PNR данните е необходимо да се спазват разпоредбите за защита на личните данни (чл. 11).
  Държавите-членки ежегодно изпращат статистика за PNR данните и последващите действия до Европейската комисия (чл. 19).

  IIІ. Съгласно позицията, внесена от Министерския съвет, Република България оценява важността на този инструмент в борбата с тероризма и тежката престъпност.
  Изразява се принципна подкрепа за проекта на директива, като се оценяват положително усилията да се засили нейната ефективност.
  По обхвата на директивата се счита, че е полезно да се изследва добавената стойност от включването на данни и от вътрешните полети.
  Предложението предвижда децентрализирано събиране на данните, но би било полезно да се постави на обсъждане и опцията за изграждането и управлението на единна информационна система на ЕС за резервационните данни на пътниците, която вероятно ще изисква значително по-малко финансови инвестиции в сравнение с тези, които всяка държава следва да осигури в случай, че изгражда собствена система за съхранение и обработка на тези данни.
  Би могло да се обсъди включване на една обща разпоредба, че директивата не препятства държавите-членки да въведат национално законодателство, задължаващо авиопревозвачите да събират и обработват PNR данни от вътрешните полети.
  Важен въпрос е финансирането – необходимо е да се обсъди възможността за финансиране по европейски програми, особено ако се отиде към децентрализирана система, при която всяка държава-членка създава или определя свое звено.

  IV. Предложението за Директива е обсъдено на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 30 март 2011 г. На заседанието е представено становище от Комисията за защита на личните данни.
  В Доклада на Комисията е отбелязано, че предложението за Директива съответства на принципа на субсидиарност, но не съответства на принципа на пропорционалност, тъй като създава допълнителна административна и финансова тежест, надхвърляйки необходимото за постигане на посочените в него цели. Комисията счита, че следва да се прецени дали създаването на единна информационна система на ЕС за резервационните данни на пътниците не би била по-целесъобразна от финансова гледна точка, за разлика от предложената децентрализирана система.
  Срокът от 5 години за съхранение на данните, предвиден в чл. 9 от предложението за Директива, изглежда необосновано дълъг. В доклада се подчертава, че що се отнася до опцията за събирането на PNR данни и от вътрешните за ЕС полети, необходимо е обхватът на Директивата да остане ограничен до международните полети. В заключение се посочва, че при финализирането на текста на Директивата следва да се спазват стриктно изискванията за защита на личните данни, в съответствие с чл. 8 от Хартата на основните права на ЕС и Закона за защита на личните данни, както и за правото на личен живот, закрепено в член 8 от Европейската конвенция за правата на човека.

  V. След състоялото се обсъждане по предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления за ЕС, КЕВКЕФ изразява следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции:

  1. КЕВКЕФ одобрява като цяло представената позиция на Министерския съвет, съгласно която Република България изразява принципната си подкрепа за проекта на директива, като се оценяват положително усилията да се засили нейната ефективност.

  2. Предложението за директива съответства на принципа на субсидиарност, установен в чл. 5, параграф 3 от Договора за Еевропейския съюз (ДЕС). Целта на предложението не би могла да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, действащи поотделно, в следствие на което мярката следва да бъде приета на равнището на Съюза. Тероризмът, както и голяма част от тежките престъпления често имат транснационален характер.

  3. Предложението за директива не съответства на принципа на пропорционалност, залегнал в чл. 5, параграф 4 от ДЕС, тъй като създава допълнителна административна и финансова тежест и по този начин надхвърля необходимото за постигане на целите на предложението:
  - Срокът от 5 години за съхранение на данните, предвиден в предложението, изглежда необосновано дълъг ;
  - Считаме, че следва да се прецени дали създаването на единна информационна система на ЕС за резервационните данни на пътниците не би била по-целесъобразна от финансова гледна точка, за разлика от предложената децентрализирана система .

  4. При финализирането на текста на директивата е необходимо да се спазят стриктно изискванията за защита на личните данни, в съответствие с чл. 8 от Хартата на основните права на ЕС и Закона за защита на личните данни.


  Докладът и становището към него бяха подкрепени с 11 гласа «за».
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА


  АК/ЙИ
  Форма за търсене
  Ключова дума