Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
18/05/2011

  Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства и Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, № 102-00-27, внесени на 3 май 2011 г.
  І. На заседанието, проведено на 18 май 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) разгледа Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства COM(2011) 127 и Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи COM(2011) 126, включени като т. 58 от Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г).

  IІ. Общата цел на предложенията е да допринесе за създаването на истинско европейско пространство на гражданско правосъдие в областта на имуществения режим на брачните двойки и регистрираните партньорства и да се установят общи норми, определящи кои съдилища имат компетентност и кое е приложимото право към имуществените права на двойки с международен елемент.
  Правното основание на предложенията е член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който предоставя на Съвета правомощието да приема мерки, свързани със семейното право, които имат трансгранично значение, след консултация с Европейския парламент.
  Правилата, които се съдържат в предложенията, се прилагат само в ситуации с транснационален характер.
  Поради специфичните особености на регистрираното партньорство и на брака и различните правни последици, които произтичат от тези две форми на съюз, Европейската комисия представя две отделни предложения за регламенти.
  Необходимостта от правна сигурност и предвидимост изисква ясни и еднотипни правила, което налага формата на регламент. Хармонизирането на стълкновителните норми, посредством предложенията за регламенти, ще опрости значително процедурите, като се определи кое е приложимото право. Същевременно, бъдещите инструменти няма да засягат националните норми на държавите-членки и няма да доведат до хармонизиране на материалноправните норми, които се прилагат спрямо имуществените права между съпрузи и партньори.
  Предложението за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства включва в понятието „имуществени аспекти”, както аспектите, свързани с ежедневното управление на имуществото на партньорите, така и тези, свързани с делбата му, поради раздяла на двойката или смърт на един от партньорите. Личните последици на регистрираните партньорства са изрично изключени от приложното поле на регламента. От приложното поле на регламента са изключени въпросите, които вече са обхванати от съществуващи регламенти на ЕС, като задълженията за издръжка, въпросите, свързани с действителността и последиците на даренията, с наследственото право, както и същността на вещните права.
  Предложението за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи гласи, че понятието „имуществен режим между съпрузи” следва да се тълкува самостоятелно и да обхваща както аспектите, свързани с ежедневното управление на съпружеското имущество, така и тези, свързани с делбата му поради раздяла на брачната двойка или смърт на един от съпрузите. От приложното поле на регламента са изключени въпросите, които вече са обхванати от съществуващи регламенти на ЕС, като задълженията за издръжка между съпрузи и въпросите, свързани с действителността и последиците на даренията. Въпросите, свързани с наследственото право, също са изключени от приложното поле на регламента. Регламентът не засяга същността на вещните права, отнасящи се до дадена вещ, класификацията на вещите и правата и определянето на прерогативите на носителя на тези права.

  IIІ. Съгласно позиция на Министерския съвет за заседание на Съвета на ЕС (Правосъдие и вътрешни работи) в Люксембург на 11-12 април 2011 г., Република България оценява Предложението на Европейската комисия за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства като добра основа, на която да се проведе конструктивно и задълбочено обсъждане. Въпреки това, следва да се отчете факта, че такива партньорства не са уредени в българското законодателство, което налага извършването на вътрешна правна преценка за бъдещото действие на правилата, предвидени в предложението. Понятието „регистрирано партньорство” съществува само в 14 държави-членки, не всички държави-членки имат материалноправни норми в тази област и още по-малко от тях са приели норми за компетентността и стълкновителни норми. Липсата на подобна правна регламентация би могла да доведе до сериозни трудности в приложението на новия Регламент у нас.
  Що се отнася до предложението на Европейската комисия за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, Република България приветства предложението. В позицията е отбелязано, че към момента съществува празнота в законодателството на Съюза в случаите, когато следва съдебно да се разрешат международни спорове, касаещи имуществото на брачните двойки. Представеното предложение е очаквано и навременно, като се счита, че то ще спомогне за премахване на една от съществуващите пречки за ефективно упражняване на правата на гражданите на Европейския съюз.

  IV. Предложенията за регламенти са обсъдени на заседание на Комисията по правни въпроси, проведено на 12 май 2011 г.
  В Доклада на Комисията е отбелязано, че предложенията за регламенти съответстват на принципа на субсидиарност, тъй като целите на двете предложения могат да бъдат постигнати само на равнище Европейски съюз. Правилата, разписани в предложенията, се прилагат само в ситуации с трансграничен характер. Въпреки това е наложително да се прецени необходимостта от приемането на Предложението за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства, имайки предвид, че „регистрирано партньорство” съществува само в 14 държави-членки.
  Комисията по правни въпроси отбелязва, че предложенията за регламенти съответстват на принципа на пропорционалност, тъй като не надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите. Те съдържат само стълкновителни норми и не създават допълнителна административна или финансова тежест.

  V. След състоялото се обсъждане по предложението за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства COM(2011) 127 и предложението за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи COM(2011) 126, КЕВКЕФ изразява следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции в рамките на политическия диалог:

  1. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове счита, че разглежданите предложения за регламенти ще установят ясна правна рамка в ЕС, определяща компетентния съд и приложимото право в областта на имуществените аспекти на регистрираните съжителства и браковете. По този начин ще се гарантира свободното движение на гражданите на ЕС, възможността да създават семейство и да придобиват имоти, без да им се създават допълнителни пречки и неудобства.
  2. Предложенията за регламенти съответстват на принципа на субсидиарност, установен в чл. 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, тъй като целите на двете предложения могат да бъдат постигнати само на равнище Европейски съюз. Правилата, разписани в предложенията, се прилагат само в ситуации с трансграничен характер.
  3. Предложенията за регламенти съответстват на принципа на пропорционалност, залегнал в чл. 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, тъй като не надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите. Те съдържат само стълкновителни норми и не създават допълнителна административна или финансова тежест.
  4. КЕВКЕФ намира предложението за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства като добра основа, на която да се проведе конструктивно и задълбочено обсъждане. Същевременно, КЕВКЕФ счита за необходимо при по-нататъшното обсъждане на предложението за регламент, да се обърне внимание на обстоятелството, че понятието „регистрирано партньорство” съществува само в 14 държави-членки, като не всички държави-членки имат материалноправни норми в тази област и още по-малко от тях са приели норми за компетентността и стълкновителни норми. Въпреки това, КЕВКЕФ изразява убеждение, че именно законодателни инициативи на европейско ниво могат да предоставят решение на проблемите на двойки с трансгранично измерение, позволявайки им по този начин да се възползват от общото европейско пространство без вътрешни граници.

  Докладът и становището към него бяха подкрепени с 14 гласа «за».


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума