Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
15/12/2011

  Становище на Европейската комисия относно кандидатурата на Република Сърбия за членство в ЕС
  I. На съвместно заседание, проведено на 15 декември 2011 година, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейския фондове и Комисията по външна политика и отбрана обсъдиха Становището на Европейската комисия относно кандидатурата на Република Сърбия за членство в ЕС, включен като т. 63 в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС за 2011 г.

  II. На 12 октомври 2011 г. като част от Годишния пакет „Разширяване” Европейската комисия представи Мнение по молбата за членство на Сърбия в ЕС:
  В документа Европейската комисия предлага на Съвета да вземе решение за предоставяне на Сърбия на статут на „страна-кандидатка”. Аргументите на Комисията са, че Сърбия изпълнява условията на Споразумението за стабилизиране и асоцииране и всички други условия за предоставянето на такъв статут.
  Според Европейската комисия Сърбия трябва да продължи участието си в диалога с Косово и да прилага добросъвестно постигнатите договорености. Остават единствено проблемите с Косово, които са в контекста на условията за регионално сътрудничество и добросъседски отношения. По този въпрос Сърбия е предприела редица позитивни стъпки: общата резолюция в ОС на ООН, стартирането на диалога между Белград и Прищина и постигнатите споразумения, но се наблюдава и регрес, вследствие на ситуацията в Северно Косово.
  Във връзка със започването на преговорите, Европейската комисия поставя като изисквания Сърбия да постигне напредък в нормализирането на отношенията с Косово в съответствие с Процеса за стабилизиране и асоцииране, в т.ч. спазвайки принципа за регионално сътрудничество, което обхваща всички държави без изключение, да изпълнява Договора за енергийна общност, да намери решения за телекомуникациите и взаимното признаване на дипломи, да прилага всички договорености в сътрудничество в ЕУЛЕКС.
  Сред останалите акценти в Доклада, придружаващ становището на Европейската комисия са следните положителни постижения:
  - силен ангажимент на властите за напредък;
  - сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия;
  - създаване на по-прозрачна изборна рамка и приемане на закон за финансирането на политическите партии – важна стъпка в борбата с корупцията;
  Сред областите, в които се очаква да бъде отбелязан по-осезателен напредък, Европейската комисия посочва: съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност, регионалното сътрудничество, малцинствените проблеми и свободата на словото.
  III. След състоялото се обсъждане на Становището на Европейската комисия относно кандидатурата на Сърбия за членство в ЕС, COM (2011) 668, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и отбрана единодушно подкрепиха следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции:

  1. Разглеждаме препоръката на Европейската комисия Сърбия да получи статут на страна-кандидатка като положителна оценка за положените последователни усилия и ангажимент към европейската й интеграция. Оценяваме препоръката като оценка за напредъка на страната в посока нейното интегриране към европейските структури. Подкрепяме заключението на Европейския съвет от 9 декември 2011 г. да бъде взето решение за предоставяне на Сърбия на статут на страна кандидатка през 2012 г., след като е продължила да показва ползващ се с доверие ангажимент и е осъществила допълнителен напредък в добросъвестното изпълнение на договореностите, постигнати в диалога, в това число относно интегрираното управление на границите, постигнала е споразумение по приобщаващо регионално сътрудничество и активно е сътрудничила с EULEX и KFOR.

  2. Изразяваме позиция, че успешната интеграция на Сърбия е възможна при ясно покриване на условията за членство, включително критериите от Копенхаген, и прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране в ЕС. Подчертаваме значителния напредък на Сърбия в изпълнението на политическите критерии относно стабилността на иституциите, гарантиращи демокрацията, върховенството на закона, човешките права и зачитане и защита на малцинствата. Приветстваме установяването на цялостна конституционна, законодателна и институционална рамка, която като цяло съответства на европейските и световни стандарти за върховенство на закона, включително борба с корупцията и организираната престъпност, защита на правата на човека и малцинствата.
  2.1. Оценявяме усилията на Сърбия за интеграция в ЕС и силния ангажимент на властите за напредък, а в частност законодателните реформи, предприети в рамките на този процес. Приветстваме приемането на по-прозрачна изборна рамка и стъпките в борбата с корупцията, като закона за финансирането на политическите партии. Подчертаваме значението на следващия етап от реформите - приложението на законодателството в тази сфера и конкретно прилагането на плана за действие и стратегията за борба с корупцията и организираната престъпност.
  2.2. Приветстваме важните стъпки, предприети от Сърбия за установяване на функционираща пазарна икономика и постигнатото ниво на макроикономическа стабилност на фона на глобална икономическа и финансова криза. Подчертаваме необходимостта от допълнителни усилия за преструктуриране на икономиката и подобряване на бизнес средата, както и на структурни реформи за увеличаване на производствения капацитет на икономиката и създаването на климат за привличане и увеличаване на чуждестранните инвестиции.
  2.3. Насърчаваме продължаването на процеса на интеграция и предприемането на допълнителни усилия за гарантиране на приложението на законодателството, по-конкретно в сферите на земеделието и развитието на селските региони, правосъдие и основни права, справедливост, свобода и сигурност и финансов контрол. Подчертаваме, че цялостно съответствие с acquis в сферата на екологията и климатичните промени може да се постигне само в дългосрочен план и при гарантиране на по-високи нива на инвестиции.

  3. Оценяваме положително и като важен принос за процеса на помирение в региона залавянето на обвинените във военни престъпления от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия ген.Ратко Младич и Горан Хаджич.

  4. Изразяваме сериозно безпокойство от обстановката в северната част на Косово. Надяваме се постигнатите договорености в успешно стартиралия,диалог между Белград и Прищина да се прилагат добросъвестно. Диалогът трябва да продължи по темите, по които все още няма договорености, като решението се търси в контекста на принципите на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения.

  5. Определяме като ключово за развитието на добросъседските отношения и за по-нататъшната евроинтеграция на Сърбия успешното прилагане на законодателството по отношение на националните малцинства.

  6. Приветстваме участието на Сърбия в Дунавската стратегия, като допълнителна стъпка в процеса на интеграция на страната към ценностите и принципите на ЕС.

  7. Насърчаваме Сърбия да поддържа темпото на реформите за постигане на необходимата степен на съответствие с критериите за членство в ЕС, като отдаде конкретно внимание на върховенството на закона и да продължи конструктивната си ангажираност в регионалното сътрудничество и засилването на двустранното сътрудничество със съседните държави.  15 декември 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪ ПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  МОНИКА ПАНАЙОТОВА


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА:

  ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума