Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
14/12/2011

  проект на закон за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от Анастас Василев Анастасов и група народни представители на 9 декември 2011 г.
  На заседанието, проведено на 14 декември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на закон за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители.


  I. С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с европейските изисквания в областта на налагането на санкции на работодателите, наемащи на работа незаконно пребиваващи работници – граждани на трети държави.

  II. Целта на законопроекта е да се въведат изискванията на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава.

  Директива 2009/52/ЕО забранява наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трети държави като средство в борбата срещу незаконната имиграция. За тази цел тя определя минимални общи стандарти за санкции и мерки, приложими в държавите-членки срещу работодатели, които нарушават тази забрана.

  Следва да се отбележи, че срокът за транспониране на Директива 2009/52/ЕО е изтекъл на 20 юли 2011 г.

  III. Българското законодателство като цяло е хармонизирано с изискванията на Директива 2009/52/ЕО по отношение на борбата за намаляване на недекларираната заетост и с незаконната трудова миграция. В тази връзка, с промените в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) е предвидена забрана за наемане на незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци. В този смисъл настоящият законопроект се явява неразделна част от систематиката на промените, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗНЗ.

  С § 1 от законопроекта се създава нов чл. 227 от Наказателния кодекс, който транспонира изискванията на чл. 9 от Директива 2009/52/ЕО. Чл. 9 предвижда задължение за държавите-членки да гарантират, че нарушаването на забраната за наемане на нелегално пребиваващи граждани на трета държава съставлява престъпление, когато е извършено умишлено, при наличие на всяко от изброените в разпоредбата обстоятелства, определени в националното право. Подбудителството и помагачеството също следва да се наказват като престъпления.

  Съгласно чл. 11 от Директива 2009/52/ЕО, държавите-членки гарантират, че юридически лица може да бъдат подведени под отговорност за престъплението, посочено в чл. 9. Това изискване е залегнало в § 3 от настоящия законопроект, с който се изменя ал. 1 на чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания.

  IV. Във връзка с изтичането на срока за транспониране на Директива 2009/52/ЕО на 20 юли 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове обръща внимание на необходимостта законопроектът да бъде приет от Народното събрание в най-кратки срокове.

  В заключение може да се каже, че предложеният законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 102-01-36, внесен от Анастас Василев Анастасов и група народни представители на 9 декември 2011 г. напълно съответства на изискванията на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 10 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на закон за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 9 декември 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:  МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума