Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
15/12/2011

  проект на Закон за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2011 г.
  На извънредно заседание, проведено на 15 декември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки от една страна, и Грузия, от друга страна, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взе участие Людмила Тренкова – и.д. директор на Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т.5 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки от една страна, и Грузия, от друга страна.

  II. Горепосоченото Споразумение е подписано на 2 декември 2010 г. в Брюксел. Сключването му представлява важен елемент в развитието на европейската политика за съседство, както се посочва в Съобщение на ЕК COM (2005)79 относно „Развитие на програмата за външна политика на Общността в областта на въздухоплаването“, както и съгласно Съобщение COM (2008)596 „Обща авиационна зона със съседните страни до 2010 г. – Доклад за напредъка“. В допълнение, към момента въздухоплавателните услуги между отделните държави-членки на ЕС и Грузия функционират въз основа на двустранни споразумения. Част от политиката за съседство на ЕС е именно извършването на замяна на тази мрежа от двустранни споразумения чрез създаване на общо авиационно пространство, посредством влизането в сила на настоящото Споразумение, което ще ги замести.

  III. Със създаването на общо авиационно пространство между държавите-членки на ЕС и Грузия, ще се създадат еднакви условия за достъп до пазара за всички въздушни превозвачи на ЕС, както и ще се установят нови договорености за регулаторно сътрудничество между ЕС и Грузия, които са от съществено значение за безопасното, сигурното и ефективното функциониране на въздухоплавателните услуги. Премахването на ограниченията за пазарен достъп между ЕС и Грузия ще привлече сега навлизащи участници на пазара, ще разшири възможности за обслужване на летища с по-ниска експлоатация и ще улесни процеса на консолидация между въздушните превозвачи в ЕС. Според оценката от консултативен доклад, изготвен от ЕК през 2008 г., общото авиационно пространство между ЕС и Грузия, би генерирало допълнителни 25 000 пътници, а през първата година на дейност след отварянето на пазара ползите за потребителите възлизат на 17 млн.евро. От друга страна, влизането в сила на Споразумението гарантира, че Грузия ще приведе в съответствие законодателството си с това на ЕС по въпроси от съществено значение като безопасност, сигурност и управление на въздушното движение.

  IV. Ратифицирането от държавите-членки на Споразумението и последващото му влизане в сила би оказало положително влияние върху политиката за съседство на ЕС чрез преодоляване на мрежата от двустранни споразумения между държавите-членки и Грузия и преминаване към интегриране и консолидиране на отношенията чрез общо Споразумение. В допълнение, не бива да се пренебрегва и ползотворното икономическо въздействие върху пазара на въздухоплавателни услуги, което би оказало влизането в сила на Споразумението.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума