Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
15/12/2011

  Изслушване на представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за процеса по управление на средствата от Европейския съюз в Република България
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, на извънредното си заседание от 15 декември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша актуална информация за постигнатия напредък и текущия статус по:

  • Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР);

  • Програмите за трансгранично сътрудничество 2007 – 2013 г.;

  • Проектите по Програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в сектор „Околна среда”, управлявани от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

  Статусът по горепосочените източници на европейско финансиране бе представен пред КЕВКЕФ от г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството. В заседанието, като представители на МРРБ, взеха участие и г-н Кирил Гератлиев – Главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, съответно Управляващ орган и Национален партниращ орган по Програмите за трансгранично сътрудничество, г-жа Деница Николова – Главен директор на Дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и г-жа Йорданка Стоянова – директор на дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”, Управляващ орган на Програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в МРРБ.

  В съответствие с установената практика в КЕВКЕФ, предварителна информация за заседанието бе предоставена от страна на МРРБ и разпространена до членовете на КЕВКЕФ преди провеждане на изслушването.
  По-важните аспекти от предварителната информация за изслушването и презентацията пред КЕВКЕФ на г-жа Лиляна Павлова по отношение на напредъка в реализацията на ОПРР, могат да бъдат обобщени както следва:

  Общ физически и финансов напредък:
  • От стартирането на Програмата до 12.12.2011 г. са публикувани 43 схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 1,575 млрд. евро или
  98 % от бюджета на ОПРР (1,601 млрд.евро) и са подадени 1653 проектни предложения. Сключени са 720 договора, като общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 1,110 млрд. евро или 69 % от бюджета на ОПРР, а на плащанията по договори – 305 млн. евро или 27 % от размера на договорените средства и 19 % от бюджета на ОПРР (1,601 млрд.евро);
  • До края на 2011 г. предстои сключване на 32 договора на обща стойност
  30 млн. евро, в подкрепа за деинституционализация и реконструкция и оборудване на общински болници извън агломерациите. Така до края на годината се очаква контрактуваните средства по ОПРР да са в размер на 1,141 млрд. евро или
  71 % от бюджета на Програмата;

  Подготовка за следващия програмен период 2014-2020 г.:
  • Провежда се активна подготовка за следващия програмен период, като през 2012 г. ще бъде поставен силен фокус върху програмирането с оглед подготовката на ОПРР 2014-2020 до края на 2012 г.;
  • На 19.09.2011 г. е сключен договор с избран изпълнител по реда на ЗОП за изготвяне на социално-икономически анализ за нуждите на ОПРР за 2014-2020 г. Към 15.12.2011 г. са изготвени секторни анализи, част от първия етап на разработване на горепосочения анализ и се провеждат обсъждания с Регионалните съвети за развитие. Предстои внасяне на първия междинен доклад, обсъждане с останалите заинтересованите страни и провеждане на семинар за представяне резултатите от първия етап на изпълнение. До края на месец март 2012 г. се очаква да бъдат готови резултатите от социално-икономическия анализ, с определяне на приоритетни агломерации за следващия програмен период;
  • Предстои сформиране на работна група за изготвяне на ОПРР 2014-2020 г. и дефиниране на новите стратегически цели и приоритети за следващия програмен период, в унисон с ключовите приоритети на Кохезионната политика, Стратегия „Европа 2020” и новите регламенти. Обсъжда се и потенциалното разширяване обхвата на Програмата, с включване на екологична и ВиК инфраструктура;
  • Основна цел, която МРРБ си поставя за новия програмен период, е повишаване на добавената стойност от оперативната програма и засилено използване на лостовия ефект на инструмента за финансов инженеринг в градските райони – JESSICA;
  • Интегрираните планове за градско развитие и възстановяване, разработвани от 36-те общини – центрове на градски агломерации, ще служат за основа за бъдещи интегрирани действия за градско развитие в периода 2014-2020 г. Този интегриран подход с концентриране на ресурсите в градовете и градските райони се възприема с цел постигане на националните цели в рамките на Стратегия „Европа 2020”.


  По отношение на Програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) 2007 – 2013 г. по външните граници на Европейския съюз (ЕС), от презентацията на г-жа Лиляна Павлова се откроиха следните по-важни моменти:

  • Към 15 декември 2011 г. се изпълняват 136 договора на обща стойност 27,2 млн. евро в рамките на първите покани. В това число: 36 договора на стойност 7 млн. евро по Програмата за ТГС България - Македония; 47 договора на стойност 9,1 млн. евро по Програмата за ТГС България - Турция и 53 договора на стойност 11,1 млн. евро по Програмата за ТГС България - Сърбия;
  • Беше отчетено натрупаното забавяне в изпълнението на ТГС програмите по външните граници (първите договори за сключени едва през 2011 г.), предизвикано от късното получаване на оценки за съответствието, проблеми с осигуряване на съфинансирането, както и външни фактори, свързани с икономическата криза и политически промени;
  • Системите за управление и контрол са изградени и функционират, съгласно изискванията на регламентите в настоящия програмен период;
  • В периода май-септември 2011 г. е подготвен единен набор от документи, приложими за всички програми за ТГС по Инструмента за предприсъединителна помощ - единен Наръчник за управление на програмите, единно Ръководство за бенефициенти и единни Указания за първо ниво на контрол;
  • В периода юли-септември 2011 г. е стартирана процедура и е сключен договор за поддръжка и развитие на информационните системи по програмите.

  Във връзка с Програмите за ТГС по вътрешните граници на ЕС:

  • По Програмата Румъния – България са одобрени за финансиране 134 проекта на обща стойност 228 млн. евро. Сключените договори от МРРБ за предоставяне на национално съфинансиране са над 130 на обща стойност 10 млн. лв. Констатирано е забавяне на възстановяването на средства на бенефициенти по проекти от Управляващия орган - Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, както и забавяне на одобрението на договорни промени по време на изпълнение на проектите от страна на Управляващия орган;
  • По Програма Гърция – България - след одобрението на проектите по втората покана, предстои сключване на договорите с водещите партньори от страна на Управляващия орган – Министерството на регионалното развитие, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция, както и трансфериране от страна на МРРБ на средствата от националното съфинансиране за българските партньори по втората покана;

  Ключово предизвикателство за периода 2012 - 2013 г. е стартирането на процеса на подготовка на новите оперативни програми за териториално сътрудничество 2014-2020 г. В тази връзка, като положителна стъпка от страна на ЕК, бе оценено предложението за създаване на отделен регламент за програмите за териториално сътрудничество. На база на извлечените поуки от прилагането на програмите до момента, г-жа Павлова отбеляза, че за да имат максимален ефект, ТГС програмите следва да бъдат по-ясно фокусирани върху преодоляване на идентифицирани проблеми, свързани с подобряване на пътната инфраструктура, енергийната ефективност, културно-историческото наследство и др. За целта е необходимо да се мисли в посока финансиране на по-големи проекти. Г-жа Павлова сподели идеята за създаване през следващия програмен период на самостоятелна Агенция за управление на програмите за териториално сътрудничество с необходимата материална, техническа, финансова и кадрова обезпеченост.

  Що се отнася до статуса при управлението на проектите по Програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в сектор „Околна среда”, за които отговаря МРРБ, в своето изложение по темата пред КЕВКЕФ, г-жа Лиляна Павлова подчерта факта, че с въвеждането в експлоатация до края на 2011 г. (планирана дата за пускане в експлоатация - 27.12) на пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) в гр. Русе, успешно ще приключи цялостното изпълнение на Програма ИСПА от страна на МРРБ. По този начин средният процент на усвоени средства за ИСПА проектите, управлявани от дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” в МРРБ, достига 91 %, което е и най-високият процент на усвояемост по тази програма в сравнение с другите управляващи органи.
  С оглед приключващите дейности по Програма ИСПА, г-жа Павлова информира за готовността на МРРБ да създадат ново звено в рамките на министерството – междинно звено за управление на водната инфраструктура.

  В рамките на заседанието, отговор намериха редица конкретни въпроси, отправени от страна на народните представители към министър Павлова по отношение на широколентовия достъп до малките населени места, участието на регионалното ниво в процеса на програмиране, както и възможността за финансиране на проекти, попадащи в обхвата на Дунавската стратегия.

  КЕВКЕФ поздрави екипа на МРРБ и благодари на г-жа Лиляна Павлова за изчерпателното нагледно представяне на статуса по отделните източници на финансиране, разгледани по време на заседанието.  МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума