Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
14/12/2011

  Изслушване на представители на Министерство на земеделието и храните относно усвояването на средствата по линия на директните плащания; напредъка по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г.; напредъка по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г.
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, на съвместно заседание на Комисията по земеделието и горите и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, проведено на 14 декември 2011 г., бе изслушана информация от Министерство на земеделието и храните относно:

  • Усвояване на средствата по линия на директните плащания;

  • Моментния статус и постигнатия напредък при изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР);

  • Текущото състояние и напредъка в реализацията на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. (ОПРСР);

  Участие в съвместното заседание на двете парламентарни комисии, като представители на Министерството на земеделието и храните, взеха: г-жа Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните, г-жа Снежана Благоева – директор на дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа”; от ДФ „Земеделие” – г-н Румен Порожанов – изпълнителен директор, г-н Иван Капитанов и г-жа Десислава Тодорова – заместник-изпълнителни директори; от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – г-жа Виолета Александрова – заместник-изпълнителен директор и други представители на държавните институции, ангажирани с изпълнението на горепосочените програми.

  Презентация по темата беше представена от г-н Порожанов. По-важните аспекти могат да бъдат обобщени, както следва:
  I. Директни плащания и селскостопански пазарни механизми

  Директни плащания:
  По Схемата за единно плащане на площ за 2010 г. са подадени общо 91 763 заявления, от които са изплатени 91 732 на стойност 573,2 млн. лв., при таван от 639 млн. лв. За 2011 г. подадените заявления са 87 797. Тяхната оторизация е планирана. През януари 2012 г. се предвижда изплащането до 782 млн. лв.
  Допълнително земеделските стопани могат да бъдат подпомагани чрез система от национални доплащания. Част от тази система е и схемата за национални доплащания на хектар земеделска земя, която компенсира по-ниските нива на директните плащания в България в сравнение със старите държави-членки. Подадените заявления за национални доплащания на площ за 2010 г. са общо 72 090 бр., от които са изплатени 72 046 на стойност 288, 6 млн. лв., при таван от 293,4 млн.лв. През януари 2012 г. се предвижда изплащането на средствата по 68 460 заявления за 2011 г.
  При проверките на място за кампания 2011, по линия на директните плащания, са установени 4,4% наддекларирани площи, като този процент за 2010 г. е бил 5,52, а за 2009 г. – 9,5, което показва трайна тенденция за намаляване на този вид несъответствия.
  По различните схеми за национални доплащания за животни, обвързани или необвързани с производството, общият брой подадени заявления за 2010 г. е 16 401, от тях разплатени са 16 368 на обща стойност от 64, 5 млн. лв. За 2011 г. са оторизирани общо 16 377 заявления, като през декември 2011 г. са изплатени над 51 млн. лв. През 2012 г. ще бъде поставен акцент в подпомагането на този сектор, като още през януари 2012 г. се предвижда изплащането на субсидии по схемите за подпомагане на животновъдството, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) в общ размер до 38 млн. лева. Също така ще бъдат оторизирани допълнително 17 млн. лв. по схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството.
  По схемите за поддържане на производството на мляко в необлагодетелствани райони, в нитратно уязвими и в икономически уязвими зони общият брой подадени заявления за 2010 г. е 4 919, от тях са оторизирани 4 905 на стойност 20,7 млн. лв., при бюджетен таван от 23 млн. лв.
  През кампания 2010 за национални доплащания за тютюн са оторизирани общо 69,2 млн. лв., съответно за 30 132 кандидати, при общ брой участващи по схемата земеделски стопани – 31 886.

  Селскостопански пазарни механизми:
  Прилаганите схеми и програми включват различни интервенционни механизми, благотворителност, промоционални програми, програми в лозаро-винарския сектор и пчеларство, програми Училищен плод и Училищно мляко, подпомагане на групи производители на пресни плодове и зеленчуци и др. Към момента в страната не се извършва интевенция на зърно. В сектор „Вино” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор са предвидени 28 -30 млн. евро, като основно те са за преструктуриране и конверсия на винени лозя. По еднократната схема за „Изкореняване на винени лозя” са изплатени обезщетения на стойност 607 хил. лв. на 14 бенефициента. Извършена е пълна проверка на всички проекти, кандидатстващи за подпомагане в сектор „Вино” и са изплатени средствата само на изрядните бенефициенти. За 2011 г. сумата е 12,9 млн. лв.
  Успешно се реализира и Програмата за благотворителност, по която, съвместно с БЧК, се подпомагат около 250 хил. граждани в неравностойно положение. Програмата се финансира от ЕГФР чрез безвъзмездно предоставяне на храни, като до момента са направени три транша.
  В заключение може да се отбележи, че от старта на директните плащания се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на подадените заявления и съответно на изплатените суми, като за 2010 г. по всички прилагани схеми и мерки общият брой подадени заявления е 119 870, а общата оторизирана сума е 1 066,5 млн. лв. За 2011 г. заявленията са 123 115 , при предвиден таван от 1 260 млн. лв.

  II. По прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.)

  Постигнатият напредък и моментният статус по ПРСР бе представен пред двете парламентарни комисии от страна на изпълнителния директор на ДФЗ г-н Румен Порожанов и от заместник-министъра на земеделието и храните г-жа Светлана Боянова.
  От общия бюджет на ПРСР – 3 278,8 млн. евро (от тях 2 642,2 млн. евро европейско финансиране и 636,5 млн. евро национално съфинансиране), към 12.12.2011 г. договорените средства по всички мерки са в размер на 1 472,3 млн. евро или 44,9 % от бюджета на програмата. Разплатени са 801,7 млн. евро (от които 642,6 млн. евро европейско финансиране), с което усвояването по програмата достига 24,32 %.
  Очакваните плащания до края на 2011 г., по подадени заявки за плащане, възлизат на 7,4 млн. евро. Прогнозата за авансовите плащания до края на 2011 г. по двете общински мерки 321 и 322 е в размер на 10,4 млн. евро. Очакваните плащания по нови заявки за междинно и окончателно плащане са 9,8 млн. евро. По плащания за необлагодетелствани райони, агроекология и НАТУРА 2000 очакваните заявки за междинно и окончателно плащане са 28,8 млн евро.
  Запазва се тенденцията за голямо разминаване в степента на усвояване на средствата по отделните мерки. По част от тях се наблюдава нисък интерес от страна на бенефициентите за сметка на други мерки, при които усвояването достига почти 100 % (мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”).
  Със старта на кампания 2011 е дадено началото на мярка 213 „Плащания за земеделски земи в Натура 2000” от ПРСР за земеделски земи, попадащи в защитените територии по Закона за биологичното разнообразие. Предстои разплащане през втората половина на месец декември. Подадените заявления са 2 436 бр. Планирана е оторизацията на 2 428 заявления. По мярка 214 „Агроекологични плащания” за земеделски дейности, насочени към подобряване опазването на околната среда, през 2011 г. са разплатени всички средства за 2009 г. За 2010 г. разплатени са средствата на бенефициентите, които покриват изискванията, като разплащането продължава. Предстои разплащане за 2011 г. на около 2000 подадени заявления.
  Общо за необлагодетелствани райони, Натура 2000 и Агроекологични плащания се предвижда изплащането на до 80 млн. лв., като за първи път няма да има лимит за плащанията за необлагодетелствани райони и те ще бъдат в пълен размер, а за агроекология плащането ще бъде по завишени ставки.
  Предвид констатирания нисък интерес към мярка 214, по която е заложен близо 40 % от бюджета по Ос 2 на програмата, Управляващият орган предприема действия да направи тази мярка по-атрактивна за бенефициентите.
  Като съществен напредък беше посочено преодоляването на натрупаното през предходни периоди забавяне в обработката на постъпилите заявления. ДФ „Земеделие” вече работи в предвидените в наредбите срокове, като е приключил обработката на всички забавени проекти от 2009 и 2010 г. (с изключение на проектите на Българската православна църква, поради известни затруднения при представянето на документите, свързани със собствеността). Общият брой подадени заявления през 2011 г. е 3068, като одобрените заявления и сключените договори достигат 1570.
  Управляващият орган е в процес на изготвяне на Нотификация за изменение на Програмата, която включва предложение за създаване на Национален гаранционен фонд (НГФ), който да осигури по-лесен достъп на бенефициентите по инвестиционните мерки на ПРСР – земеделски производители и преработвателни предприятия до кредити и да повиши тяхната ликвидност, обезпечавайки до 80 % от стойността на кредита. Бюджетът по НГФ е в размер на 171,3 млн. евро, от които 137 млн. евро от ЕС и 34,3 млн. евро национално съфинансиране. Средствата ще бъдат осигурени от мерки 121 „Модернизация на земделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и 125 „Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и адаптирането на земеделското и горското стопанство”.
  Предприети са и мерки за значително облекчаване на общините при осигуряването на средства за реализиране на одобрените за подпомагане проекти по ПРСР 2007-2013 и за своевременното им изпълнение. Предвидени са средства за финансиране на разходите за ДДС с оглед осигуряване на реална възможност за реализиране на общинските проекти. Предприети са мерки за допускане на финансиране на разходите за ДДС и при извършени авансови плащания, а не само при междинно и/или окончателно плащане. В Наредбите, регламентиращи мерките за подпомагане на селските райони, е предоставена възможност на бенефициентите, желаещи да получат авансово плащане в размер на 50%, освен представянето на банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 %, да могат да представят и договор за поръчителство.

  III. По Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г.

  Кумулативният напредък по програмата към 30 ноември 2011 г. е както следва: 191 регистрирани проекти, от които 71 одобрени проекти/сключени договори. Общо договорираните средства са 25,5 млн. евро (23.91%), а общо изплатени средства са 7,8 млн. евро, което представлява 7.27% усвояемост.
  Акцент в работата по програмата е Ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”, където са одобрени три Местни инициативни рибарски групи и местни стратегии за развитие с общ бюджет 10,8 млн. евро. В процес на одобрение са още три инициативни групи.
  Ефективно е стартирала дейността на Национален гаранционен фонд /ЕАД/ с бюджет 6 млн. лв. Договори са сключени с четири банки. Гаранции се предоставят за инвестиционни кредити и кредити за оборотен капитал за стартиращи и действащи предприятия, по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, които са бенефициенти по ОПРСР, за контра-гаранции по банкови гаранции за авансови плащания към бенефициенти и за финансова подкрепа чрез плащане на част от разходите на предприятията за обслужване на гарантираните кредити и банкови гаранции.
  Предприети са мерки за подобряване качеството на регистрираните проектни предложения, за обучения и методическа помощ на заинтересованите страни, за повишаване размера на авансовото плащане до 40 % и за съкращаване срока за оценка на проектите до 2 месеца.
  Прогнозата за предстоящи плащания през 2012 г. е: за междинно плащане – 7,5 млн. лв., за окончателно плащане - 17,8 млн. лв. Сертифицираните разходи до 10.11.2011 г. са общо 5,5 млн. лв., от които 4,2 европейско финансирани и 1,3 млн.лв. национално съфинансиране.

  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Димчо Михалевски, Пенко Атанасов, Юнал Тасим и Гюнер Сербест. Основните акценти могат да бъдат обобщени както следва:
  • Проблем при усвояването на средствата по ПРСР представлява реализирането на проекти по ОС 2, по която бюджетът е не по-малко от 25 % от общия бюджет. Това са средства предвидени за т.н горски мерки, за необлагодетелствани райони и за агроекологични плащания. При заложени 40 000 бенефициента по агроекологичната мярка, кандидатите са около 2000, а реално отговарящите на изискванията са около 1600. Работи се по облекчаване на условията за кандидатстване. Следва да бъде изработен механизъм за засилване на интереса към тази мярка и за подобряване на комуникацията с потенциалните бенефициенти. Обсъжда се възможността за отправяне на искане към ЕК за дерогация на заложения процент за агроекологични плащания.
  • Шестата нотификация на ПРСР предстои да бъде одобрена, а в първото тримесечие на 2012 г. и Седмата нотификация на ПРСР, с която ще бъдат прехвърлени средства от неатрактивни мерки към такива, по които има засилен интерес.
  • По отношение на общинските мерки са създадени максимално облекчени процедури за кандидатстване на общините с проекти, правилата са ясно определени, засилен е административният капацитет, за да няма забавяне при контрактуването, като същевременно се осъществява засилен контрол на процедурите по Закона за обществените поръчки.
  • На въпроса как ще се разпределя ресурса по гаранционния фонд и доколко достъпен ще бъде, беше обяснено, че средствата са предвидени основно за инвестиционните мерки, за земеделски производители и за преработвателните предприятия, като ресурсът ще покрива 80 % от инвестицията. Това ще позоволи ускоряване на усвояването на средствата и ще облекчи ползването на финансови услуги от бенефициентите.
  • Отправена бе препоръка към ДФЗ да приложи практиката, която съществува по програмите с европейско финансиране. С оглед по-голямата прозрачност и информираност относно напредъка по програмите, на съответната интернет-страница периодично (ежемесечно) се публикува актуална информация, относно финансовия напредък по съответната програма.

  В заключение беше подчертано, че основен приоритет в работата е максималното усвояване в ускорени темпове на предвидените по бюджетите средства, при спазване на всички изисквания и критерии, така че да бъдат подпомагани коректните бенефициенти.


  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


  МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума