Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
20/12/2011

  Изслушване на информация за резултатите и дейностите по приключване на Инструмента Шенген
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, на извънредното си заседание от 20 декември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша актуална информация за постигнатите резултати и извършени дейности по приключване на Инструмента Шенген.

  Говорител по темата бе г-н Димитър Георгиев- заместник-министър на вътрешните работи. В заседанието на КЕВКЕФ участие взеха още г-н Димитър Черкезов- директор на дирекция „Международни проекти” в Министерството на вътрешните работи (МВР) и г-жа Иванина Белева - директор на дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" в Министерство на финансите (МФ).

  В съответствие с установената практика в КЕВКЕФ, предварителна информация за заседанието бе предоставена от страна на МВР и МФ и разпространена до членовете на КЕВКЕФ преди провеждане на изслушването.
  По-важните аспекти от предварителната информация за изслушването и презентацията пред КЕВКЕФ на г-н Димитър Георгиев по Инструмента Шенген могат да бъдат обобщени както следва:

  • В изпълнение на установените процедури Секретариатът на Комитета за управление, наблюдение и контрол- дирекция „Международни проекти” на МВР и Междинното звено- дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” на Министерство на финансите са верифицирали разходи в размер на 128 418 589, 95 евро;
  • На базата на докладите от верификацията на разходите, Сертифициращият орган- Дирекция „Национален фонд” при Министерство на финансите е сертифицирал разходи в размер на 128 326 394, 33 евро, което представлява 99.50 % от цялата сума отпусната на Република България за финансиране на дейности по Инструмент Шенген;
  • След извършен одит на извадков принцип Одитният орган - Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” към министъра на финансите, е изразил становище, че върху сертифицираните разходи по четири договора следва да бъде приложена финансова корекция в размер на 132 182,56 евро;
  • В изпълнение на Решение С(2007)1417, на 29 юни 2011 г. Република България е изпратила на Европейската комисия Окончателен доклад за изпълнението на Инструмент Шенген, в който е декларирана сумата от 128 194 211,77 евро. Докладът съдържа информация за цялостното изпълнение на НИП 2007-2009 по Инструмент Шенген; постигнатите окончателни резултати; управлението на средствата по ИШ; описание на техническото и финансово изпълнение на НИП 2007-2009, резултатите от процесите на верифициране и сертифициране на разходите, както и резултатите от дейността на Одитния орган;
  • В периода 29 август - 16 септември 2011 г. е проведена одитна мисия от страна на Европейската комисия по цялостното изпълнение на Инструмент Шенген. Предварителният доклад с констатациите и заключенията на Европейската комисия се очаква да бъде изпратен официално в България в началото на 2012г., след съгласуване с компетентните структури в рамките на ЕК и превод на български език. Съгласно установената практика след получаване на предварителния доклад, Република България ще разполага с два месеца за предоставяне на допълнителна информация в отговор на направените констатации.

  В последвалата дискусия членовете на КЕВКЕФ отправиха редица въпроси към заместник-министъра на вътрешните работи. В отговор, г-н Георгиев даде следните разяснения:

  • След приключването на Инструмента Шенген се изпълняват допълнителни дейности с национално финансиране с цел надграждане, като например създаването на 2 контактни центъра на граничните пунктове Капитан Андреево с Гърция и Турция и Калотина със Сърбия за подобряване сътрудничеството и повишаване контрола на сухопътните граници;
  • Приемник на Инструмента Шенген се явява Фондът за външни граници, по който вече са контрактувани 4,8 млн. лева. През следващия Програмен период се предвижда общият размер на европейското финансиране в сектора да се увеличи на близо 11 млрд. евро, спрямо 6 млрд. евро в настоящия. Средствата ще се предоставят по линия на 2 фонда: „Убежища и миграция” и „Вътрешна сигурност”;
  • България е технически готова да се присъедини към Шенгенското пространство с всички свои граници. Това не изключва възможността да бъде възприет двуетапен подход с първи етап- присъединяване на въздушните и морските, и втори – на сухопътните граници;
  • Единствено Холандия продължава да изразява резерви към членството на България в Шенген и да го обвързва с допълнителни условия, като Механизма за сътрудничество и проверка. Tази позиция се отдава изцяло на вътрешнополитически за Холандия причини;
  • Продължава усилената работа на МВР, чрез конструктивен диалог и предоставяне на убедителни доказателства, да отпаднат всички съмнения на холандската страна в способността на България да гарантира сигурността на Шенгенското пространство;
  • Процесите у нас са необратими – доказва го както сътрудничеството по ФРОНТЕКС с редица държави (вкл. Холандия), така и независимият подход при осъществяване на граничния контрол, който елиминира човешкия фактор чрез ротация на служителите с компютърна система. България е единствената държава в Европейския съюз, която го прилага..

  В заключение, народните представители от КЕВКЕФ приветстваха екипа на МВР за свършената работа и пълното усвояване на европейските средства по Инструмента Шенген. От своя страна заместник-министърът на вътрешните работи благодари за ценните препоръки, конструктивната критика и пълната подкрепа на членовете на комисията.  МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума