Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
14/12/2011

  Проведено изслушване на Министерството на финансите за усвояване на средствата от Европейския съюз в Република България
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, на редовното си заседание от 14 декември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша актуална информация за напредъка при управлението на европейските средства в страната по линия на следните източници на финансиране:
  • Развитие при приключването на Програма ФАР
  • Напредък по Преходния финансов инструмент (ПФИ)
  • Напредък по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013

  Участие в заседанието на Комисията, като представители на изпълнителната власт съгласно темите, подложени на обсъждане, взеха: г-жа Боряна Пенчева – заместник-министър на финансите, г-жа Карина Караиванова – директор на дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите и г-жа Моника Димитрова – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 (ОПАК).

  Съгласно установената в КЕВКЕФ практика, предварителна информация по темата на изслушването, бе предоставена от страна на МФ и разпространена до членовете на Комисията преди провеждане на заседанието.

  По отношение на текущото състояние при изпълнението на проектите по Преходния финансов инструмент и приключването на Програма ФАР, могат да бъдат откроени следните по-важни аспекти от изслушването, представени накратко от заместник-министър Боряна Пенчева, както и съгласно предварителните материали за заседанието от МФ:
  • Заместник-министър Пенчева окачестви Програма ФАР като успешна, поради факта, че изпълнението й е следствие от последователните усилия и установената приемственост на няколко правителства. В допълнение, Програма ФАР е изиграла ключова роля за подготовката на България за членство в ЕС и за управлението на средствата от Структурните и Кохезионния фонд.
  • Изпълнението на проектите по Програма ФАР е приключило на 30 април 2010 г., a на 30 април 2011 г. е изтекъл и срокът за разплащане по удължените проекти.
  • Постигнатото договаряне по този източник на финансиране е 77%.
  • Към 31 март 2011 г. са разплатени 86% от договорените средства или 66% от отпуснатия бюджет по Програмата.
  • Дирекция „Национален фонд“ е процедирала към ЕК всички декларации по сключените меморандуми.
  • Предстои реализиране на процедури по приключване и мониторинг на място за гарантиране устойчивост на реализираните проекти от бенефициентите.

  По отношение на Преходния финансов инструмент, заместник-министър Пенчева докладва следното:
  • Изпълнението по Инструмента е приключило, като 15 декември 2011 г. е крайният срок за плащане.
  • Успешно са реализирани 73 договора, като са постигнати заложените резултати и целите на проектите.
  • Общата стойност, изплатена по договорите по ПФИ към 30.11.2011 г., е 19.95 млн. евро. За периода 1 януари – 30 ноември 2011 са разплатени средства в размер на 1.95 млн. евро.
  • До края на м. март предстои изпращането до ЕК на финални декларации за изпълнението на инструмента.

  В заключение, Моника Панайотова отбеляза, че това докладване по двете програми е финално и ще бъде включено в предстоящия Годишен доклад на КЕВКЕФ за степента на усвояване на средствата от ЕС за 2011 г.

  Моментният статус и постигнатият напредък по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007–2013 г. бе представен пред КЕВКЕФ от страна на г-жа Моника Димитрова – директор на Управляващия орган на Програмата (Дирекция „Оперативна програма Административен капацитет” в МФ). По-важните акценти от предварителните материали по темата и изказването на г-жа Моника Димитрова могат да бъдат обобщени както следва:
  • Договорените средства от бюджета на Програмата са в размер на 107 млн. евро, или над 59% от средствата.
  • Разплатените средства са 50 млн. евро, или 28% от бюджета на Програмата, като само за 2011 г. разплатените към бенефициентите средства са над 10 млн. евро.
  • По отношение на изпълнението на Индикативната годишна работна програма за 2011 г., към 14 декември 2011 г. са отворени 15 от заложените 16 процедури на обща стойност над 40 млн. евро. До края на 2011 г. ще бъде отворена и последната от планираните схеми.
  • На въпрос от страна на председателя на КЕВКЕФ, г-жа Моника Панайотова какъв ще бъде стратегическият фокус на ИГРП за 2012 г., г-жа Моника Димитрова отбеляза, че той е от хоризонтален порядък – добро управление, административна реформа, електронно управление. Акцент ще бъде поставен върху процедурите, насочени към централната и местната администрация, както и към съдебната система. Ръководителят на УО изрази увереност, че до м. март 2012 г. по-голяма част от процедурите по ИГРП 2012 г. ще бъдат отворени, след което ИГРП ще бъде актуализирана, с цел постигане на пълно договаряне на разполагаемия бюджет по Програмата.
  • В допълнение, г-жа Димитрова посочи особената роля на ОПАК по отношение изграждането на електронното управление, средствата за което се предоставят преимуществено от бюджета на Програмата. Предстои реализирането на два проекта на стойност над 15 млн. евро с конкретен бенефициент Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ към МТИТС. С оглед реализиране на проектите, е обявена обществена поръчка и до края на м. февруари 2012 г. предстои избор на изпълнители.
  • В своя Междинен доклад за усвояване на средствата от ЕС за 2011 г., КЕВКЕФ е изразила препоръка да се ускорят процесите по изготвяне на Междинната оценка на ОПАК, която вече е факт. Основните изводи и препоръки от проведената Междинна оценка показват, че резултатите на Програмата са добри и не се налагат промени в стратегията и целите на ОПАК.
  • От гледна точка на финансовите резултати и изпълнение на правилото N+2, спрямо останалите 6 оперативни програми, г-жа Димитрова отбеляза, че ОПАК е с най-добри показатели.
  • На 10 - 11.11.2011 г. е проведен Комитетът за наблюдение на ОПАК. С оглед укрепване капацитета на местните структури, НСОРБ е определен като конкретен бенефициент.

  В заключение, председателят на КЕВКЕФ, г-жа Панайотова, призова УО да се фокусира и върху визията си за следващия програмен период 2014-2020, като се възползва максимално от изводите и препоръките в Междинната оценка.


  МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума