Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
15/02/2012

  Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2012 г.)
  На основание чл. 103, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на свое редовно заседание, проведено на 15 февруари 2012 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) обсъди и прие проект на Годишна работна програма на Народното събрание (ГРП на НС) по въпросите на Европейския съюз (ЕС) за 2012 г.

  Проектът на програма е разработен в съответствие с приоритетите на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС (2012 г.), приета с решение на Министерския съвет № 25 от 13 януари 2012 г., Работната програма на Европейската комисия (ЕК) за 2012 г., приоритетите на Тройното председателство на ЕС и предложенията на постоянните парламентарни комисии на Народното събрание.

  Основните насоки на Тройното председателство на ЕС, в т.ч. на Датското председателство на ЕС (за изграждане на отговорна, динамична, „зелена” и сигурна Европа), бяха предмет на обсъждане на съвместно заседание на КЕВКЕФ и Комисията по външна политика и отбрана, проведено на 12 януари 2012 г., с участието на посланиците на Полша, Дания и Кипър.

  Основните приоритетни области от Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС (2012 г.) бяха представени от заместник-министъра на външните работи и председател на Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет - г-н Константин Димитров, по време на работна среща-дискусия на членовете на КЕВКЕФ с българските евродепутати, проведена на 20 януари 2012 г. В рамките на работната среща българските евродепутати представиха планираните инициативи в работата си през 2012 г., както и приоритетните области, по които ще бъде търсено сътрудничество и взаимодействие с националния парламент.

  Годишната програма на правителството е приета в изпълнение на чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, съгласно който Министерския съвет предварително информира Народното събрание и дава отчет за действията си за участие в разработването и приемането на актове на ЕС. В програмата са изведени на преден план няколко вископриоритетни за страната и ЕС въпроси:
  - Икономически и финансови въпроси – с акцент върху стартиралия Втори Европейски семестър и задълбочаване на Икономическия и паричен съюз;
  - Многогодишна финансова рамка 2014-2020 г.;
  - Реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г.
  - Новата Кохезионна политика на ЕС след 2013 г.
  - Присъединяване към Шенген
  - Разширяване на Европейския съюз

  Изброените по-горе теми ще продължат да бъдат във фокуса на вниманието и на българския парламент, който изрази първоначална позиция по тях през 2011 г., упражнявайки правомощията си по субсидиарност, съгласно Договора от Лисабон.

  На 9 февруари 2012 г., по инициатива на КЕВКЕФ, беше проведена работна среща-дискусия със заместник-председателя на EK и еврокомисар по междуинституционални отношения и администрация Марош Шефчович, по време на която народните представители и присъстващите български евродепутати бяха запознати с основните насоки от Работната програма на ЕК за 2012 г. Работната програма е под мотото „Постигане на европейско обновление” и в нея са определени следните основни политически приоритети:
  1. Изграждане на стабилна и отговорна Европа;
  2. Изграждане на съюз на устойчив растеж и солидарност;
  3. Осигуряване на ефективен глас на ЕС на световната сцена;
  4. Разумно регулиране и ефективно изпълнение.

  Комисар Шефчович обърна внимание, че тези приоритети могат да бъдат постигнати чрез последователни мерки за стабилно и устойчиво икономическо възстановяване, придружено от създаването на нови работни места. Необходими са допълнителни действия за задълбочаване на икономическата интеграция между държавите членки за излизане от кризата, възстановяване на растежа и конкурентоспособността на икономиката, развитие на потенциала на Единния пазар, прилагане на мерки за увеличаване на заетостта в Европа, вкл. чрез борба с безработицата сред младите хора. Развитието на дебатите по МФР 2014-2020 г. продължава да бъде основен приоритет в работата на ЕК, в т.ч. на дебатите по бъдещето на Кохезионната политика, като много важен инвестиционен инструмент. Не на последно място комисар Шефчович обърна внимание на необходимостта от намаляване на административна тежест за гражданите и бизнеса чрез прилагане на принципите на опростяване, рационализиране и добавена стойност.

  В продължение на проведените обсъждания на посочените по-горе стратегически европейски и национални програми, ГРП на НС по въпросите на ЕС (2012 г.) е резултат от широка дискусия с всички заинтересовани страни, което показва на практика ефектът от новите правомощия на националните парламенти след влизането в сила на Лисабонския договор.
  При подбора на проектите са взети също предвид следните съображения:

  - Приемането на новата работна програма не прекъсва процеса на наблюдение и контрол на проектите, включени в предишни годишни работни програми на Народното събрание по въпросите на ЕС, доколкото тези проекти не са окончателно приети;

  - В работната програма се включват приоритетно проекти на актове, които имат законодателен характер и създават възможност Народното събрание ефективно да контролира участието на правителството в процеса на обсъждането и приемането на актовете на ЕС, както и да участва в политическия диалог с европейските институции;

  - Активно упражняване на новите правомощия на националния парламент, съгласно Договора от Лисабон, при извършване на проверки за спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност на европейските проектоактове, включени в ГРП на НС по въпросите на ЕС (2012 г.);

  - Други документи на европейските институции (съобщения, доклади, бели и зелени книги и други), могат да се обсъждат в комисиите на Народното събрание, извън настоящата работна програма, като приетите по тях становища, при необходимост, се изпращат на европейските институции, за да се вземат предвид при подготовката на предложенията за законодателни актове на ЕС;

  - В Годишната работна програма по принцип не се включват проекти, целящи единствено кодификация на съществуващи актове, тяхното опростяване или произтичащи от периодичния им преглед.

  След състоялото се обсъждане, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на основание чл. 103, ал. 3 от ПОДНС предлага (с 11 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”) на Народното събрание да приеме решение относно Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2012 г.) както следва:  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  Р Е Ш Е Н И Е

  Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 103, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Р Е Ш И :
  Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2012 г.)

  ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО
  ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2012 г.)

  Народното събрание, като се ръководи от:

  - Засилената роля на националните парламенти в процеса на вземане на решения от ЕС, съгласно Договора от Лисабон, чрез контрола по субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес и влиянието им във формулирането на европейските политики;

  - Необходимостта от изграждане на по-тясно работно партньорство между ЕК и държавите-членки за изпълнение на приетите мерки за преодоляване на кризата чрез засилване на икономическото управление на ЕС;

  - Прилагане на по-гъвкав подход за реакция при възникване на нови спешни ситуации и отдаване на по-голям приоритет на онези предложения, които могат да имат незабавен ефект върху растежа и заетостта, допринасяйки реално за икономическото възстановяване на ЕС;

  - Реформата на финансовия сектор с акцент върху засилване защитата на инвеститорите и заздравяване на вътрешния пазар;

  - Необходимостта от допълнителни мерки за осигуряване стабилността на публичните финанси чрез гарантиране на устойчиви публични приходи;

  - Създаване на подходяща рамка в подкрепа на предприятията, която ще създаде условия за разкриване на работни места и за навлизане на нови пазари;

  - Прилагането на принципите на гъвкавата сигурност и насърчаване на мобилността, с акцент върху младежката безработица;

  - Осигуряването на сигурност и правосъдие в Европа без вътрешни граници. Създаването на отворена за гражданите Европа изисква съвместни усилия за премахване на неоправданите бюрократични пречки пред свободното движение, намиране на решение на важни въпроси, свързани със сигурността на границите, както и новите предизвикателства за борба с киберпрестъпността;

  - Значението на Стратегията „Европа 2020” за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Постигането на целите в областта на климата и енергията е свързано с осигуряване на ресурсна ефективност в секторните политики, намаляването на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, както и развитие на възобновяемата енергия;

  - Посрещането на други сериозни предизвикателства като енергийната сигурност и изработването на обща външнополитическа линия на ЕС по въпросите на енергийната сигурност;

  - Разбирането, че евро-атлантическата перспектива на страните от Югоизточна Европа и процесът на осъвременяване на политиката за съседство в нейните две измерения източно и южно са от стратегически интерес за Република България и трябва да продължат;

  - Последователността на външните действия на Република България и усилията й за подобряването на видимостта на ЕС на световната сцена;

  - Последователната си позиция за опростяване и намаляване на бюрократичната и административната тежест;

  Реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по Глава Десета от чл. 103 до чл. 109 от ПОДНС проектите на актове в следните приоритетни области:

  I. Изграждане на стабилна и отговорна Европа – гарантиране на устойчиви публични приходи

  1. Публични финанси в Икономическия и паричен съюз (ИПС) — 2012 г.;
  2. Защита на инвеститорите: изменение на Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции на ПКИПЦК, политиката на възнагражденията за мениджърите и административните санкции;
  3. Добро управление в областта на „данъчните острови”;
  4. Премахване на двойното данъчно облагане на трансгранични изплащания на дивиденти за портфейлните инвеститори;
  5. Данъчно облагане на автомобили;
  6. Бърз механизъм за реагиране на измами с ДДС;

  II. Изграждане на Съюз на устойчив растеж и солидарност

  2.1. Единен пазар за растеж – иновации, интелектуална собственост, услуги, транспорт:
  7. Годишно изследване на растежа за 2013 г.;
  8. Рамка за Европейското научноизследователско пространство (ЕНП);
  9. Преглед на Съобщението относно филмовата индустрия;
  10. Колективно управление на авторските права: музикални права - музика в интернет;
  11. Изпълнение на правата върху интелектуална собственост;
  12. Искове за обезщетения за нарушения на антитръстовото законодателство;
  13. Изменение на Регламента за марката на Общността и на Директивата за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките;
  14. Европейски знак за качество в сектора на туризма;
  15. Насърчаване и информиране в подкрепа на селскостопанските продукти;
  16. Изменение на Директивата за тютюневите изделия по отношение на производството, представянето и продажбата;
  17. Схеми за гарантиране на застраховките;
  18. Хазарт по интернет на вътрешния пазар;
  19. Общоевропейска рамка за електронна идентификация, електронно установяване на автентичност и електронен подпис;
  20. Европейска стратегия за сигурността в интернет;
  21. Железопътен пакет:
  1) Достъп до железопътния пазар;
  2) Европейска железопътна агенция (ERA);
  22. Права на пътниците във въздушния транспорт: отказан достъп на борда, голямо закъснение на полети и отмяна на полети;
  23. Регистрация на моторни превозни средства, вече регистрирани в друга държава-членка;

  2.2. Повече възможности за хората - гъвкав и мобилен пазар на труда, социални въпроси и социално включване:

  24. Пакет за заетостта:
  1) По пътя на възстановяване, включващо създаването на работни места;
  2) Специален пакет относно гъвкавата сигурност;
  3) Реформа на Европейските служби по заетостта EURES и изменение на тяхното правно основание;
  25. Нов поглед върху уменията в контекста на „Европа 2020”;
  26. Свободно движение на работници в Съюза;
  27. Включване на работниците в областта на мореплаването и на плавателни съдове в обхвата на няколко директиви на ЕС в областта на трудовото право;
  28. Защита на допълнителните пенсионни права на лицата, които сменят работата си;
  29. Напредък в интеграцията на ромското население — първи доклад на Европейската комисия;
  30. Пакет за иновациите в здравеопазването;

  2.3. Устойчив растеж – енергия и екология:

  31. Вътрешен енергиен пазар;
  32. Ядрена безопасност;
  33. Стратегия за възобновяема енергия;
  34. Чиста енергия за транспорта: стратегия за алтернативни горива;
  35. Преглед на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);

  2.4. Отворена за гражданите Европа – правосъдие и вътрешни работи:

  36. Изменение на Кодекса на шенгенските граници;
  37. Изменение на рамката на ЕС относно запазването на данни;
  38. Създаване на Европейска полицейска служба (ЕВРОПОЛ);
  39. Прием на граждани на трети държави за целите на провеждане на научноизследователска дейност, образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност;
  40. Взаимно признаване на документите за гражданско състояние:
  1) Взаимно признаване на действието на някои документи за гражданско състояние;
  2) Премахване на формалностите по легализирането на документи между държавите-членки;
  41. Реформа на структурата на Евроюст;
  42. Електронно правосъдие;
  43. Минимални разпоредби относно съставите на престъпленията и наказанията в областта на трафика на наркотици;
  44. Трета директива срещу изпирането на пари;
  45. Борба с престъпленията в европейското кибернетично пространство;

  III. Осигуряване на ефективен глас на ЕС на световната сцена

  46. Създаване на Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ (EVHAC);
  47. Изменение на Директива 2008/114/ЕО на Съвета относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита;
  48. Годишен пакет за разширяването за 2012 г.;
  49. Пакет за европейската политика на съседство;
  50. Указания за водене на преговори по споразумения за визови облекчения и реадмисия в някои държави от Южното Средиземноморие в рамката на диалога за миграция, мобилност и сигурност, който ще бъде установен с тези държави.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума