Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
15/02/2012

  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите COM(2011) 635 и рамкова позиция на Министерския съвет по т. 56 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 202-00-4, внесени от Министерския съвет на 25 януари 2012 г.
  I. На заседание, проведено на 15 февруари 2012 г., Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) обсъди Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите COM(2011) 635, включено като т. 56 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) и рамкова позиция към него, внесени от Министерския съвет.

  II. На 13.10.2011 г. Европейската комисия е публикувала предложение за регламент на Европейския парламенти и Съвета за Общо европейско право за продажбите, придружено с подробна Оценка на въздействието. Според ЕК, различията в националните системи на договорно право представляват пречка, която не позволява на потребители и търговци да се ползват от предимствата на вътрешния пазар. Свързаните с договорното право пречки могат да се преодолеят, ако договорите се основават на единен набор от норми на договорното право, независимо от мястото на установяване на страните по договора.
  Поради тези причини с предложението за Регламент се хармонизират националните системи на договорно право на държавите членки. Общото европейско право за продажбите ще се прилага на доброволна основа за трансгранични договори при наличието на изрично споразумение на страните. То ще представлява втори режим на договорно право в рамките на националното право на всяка държава-членка. Тъй като общото европейско право за продажбите няма да урежда всички аспекти на договора, съществуващите норми на гражданското право на държавите членки ще продължават да уреждат такива остатъчни въпроси.
  III. Съгласно позицията, внесена от Министерския съвет, Република България оценява работата на Комисията по публикуването на предложението за Регламент за общо европейско право за продажбите и като цяло подкрепя приемането му. Създаването на акт, въвеждащ общи норми на договорното право, е амбициозен проект и изисква задълбочен анализ на съдържанието и бъдещото му приложение. За българските предприятия и потребители е от изключителна важност да могат да участват активно и на равни начала в него, наред с останалите граждани и юридически лица в ЕС. Изработването на качествен общ инструмент значително би улеснило обмена на стоки и услуги, тъй като би отпаднала необходимостта от запознаване с различните правни системи на държавите-членки.
  Имайки предвид важността и основополагащото за правото значение на уредбата на облигационните правоотношения както в национален, така и в международен мащаб, в позицията са посочени редица текстове, които са дискусионни и следва да бъдат сериозно обсъдени и прецизирани преди да се превърнат в действащо европейско законодателство.
  В позицията е отбелязано, че следва да се обезпечи, че евентуалното приемане на регламента няма да доведе до понижаване нивото на съществуващото европейско и национално законодателство за защита на потребителите.

  IV. Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите COM(2011) 635 и рамкова позиция на Министерския съвет по т. 56 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 202-00-4 е разгледано от Комисията по правни въпроси на заседание проведено на 26.01.2012 г. като в резултат на проведената дискусия, членовете на Комисията единодушно приеха доклад отчитащ, че предложението съответства на принципа на субсидиарност, но не съответства на принципа на пропорционалност от гледна точка на добавената стойност за защитата на правата и интересите на потребителите. Комисията по правни въпроси отчита, че е наложително и редица текстове да бъдат допълнително уточнени и прецизирани.

  V. След състоялото се обсъждане по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите COM(2011) 635, КЕВКЕФ изразява следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции в рамките на политическия диалог:
  1. Предложението за регламент като цяло съответства на принципа на субсидиарност, установен в чл. 5, параграф 3 от ДЕС, тъй като целите на предложението могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Европейски съюз, имайки предвид, че то засяга трансграничната търговия в рамките на вътрешния пазар.
  2. Предложението за регламент не съответства на принципа на пропорционалност, залегнал в чл. 5, параграф 4 от ДЕС, тъй като не са постигнати целите на предложението, поради следните съображения:
  2.1 Следва да се прецени доколко е необходимо приемането на толкова всеобхватен акт, тъй като съществуването на различни регулаторни системи има възможност да породи правна несигурност, а оттам би се породил риск от увеличаване на разходите за участниците по сделките.
  2.2 Редица съществени и често използвани институти, свързани с договора за продажба – като прихващането, подновяването, опрощаването, прехвърлянето на собствеността, множеството кредитори и длъжници и др. не са уредени в предложението. В този смисъл, препратките към националното законодателство са твърде много и биха поставили самостоятелността на режима под въпрос.
  3. КЕВКЕФ счита, че в процеса на преговорите по предложението за регламент някои от текстовете следва да бъдат допълнително обсъдени и прецизирани, тъй като е наложително уточняването на редица институти, свързани с договора за продажба.

  Докладът и становището към него бяха подкрепени единодушно 13 гласа «за».

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума