Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
15/02/2012

  Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за алтернативно решаване на потребителски спорове), по т. 57 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) и Позиция на Република България по него, № 202-00-2, внесена от Министерския съвет на 19 януари 2012 г.
  І. На заседание, проведено на 15 февруари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за алтернативно решаване на потребителски спорове), по т. 57 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2011 г.

  II. Настоящото предложение за Директива предвижда възможността споровете между потребители и търговци, възникващи при продажбата на стоки или предоставянето на услуги в рамките на Европейския съюз, включително по електронен път, да бъдат отнасяни до структура за алтернативно решаване на спорове. Всяка държава членка може да възложи отговорността за изпълнение на задачата на своите центрове от Мрежата на европейските потребителски центрове, на сдружения на потребителите или на друга организация.

  Предложението за Директива цели повишаване ефективността на функциониране на Единния вътрешен пазар и висока степен на защита на потребителите чрез безпристрастни, прозрачни, ефективни и справедливи процедури за извънсъдебно решаване на спорове, които структурите за алтернативно решаване на спорове предлагат. То включва разпоредби, които да осигурят спазването на стриктни гаранции за поверителност и защита на данните, в съответствие със законодателството на ЕС. Придавайки обвързващ характер на тези принципи, предложението за Директива осигурява равнопоставеност на различните начини за алтернативно решаване на спорове, способства за повишаване доверието на потребители и търговци в процедурите и за изграждането на ефективна мрежа от структури за алтернативно решаване на спорове в целия Европейски съюз.

  Сътрудничеството между структурите за алтернативно решаване на спорове и националните органи, прилагащи законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите, предвижда обмен на информация относно използваните от търговците бизнес практики, срещу които са подадени жалби, както и предоставянето на техническа оценка и информация от тези национални органи на структурите за алтернативно решаване на спорове, ако е необходимо за разглеждането на отделните казуси.

  Съгласно предложението за Директива, всяка страна членка следва да посочи свой компетентен орган, отговарящ за мониторинга на функционирането и развитието на структурите за алтернативно решаване на спорове на нейната територия и да уведоми Европейската комисия за органа, който е посочила.

  Настоящото предложение е подходящ начин за хармонизиране на законодателствата на държавите членки на ниво ЕС, отчитайки спецификите и различията в законодателната уредба на всяка от тях. При транспонирането на Директивата отделните държави членки ще могат да отразят тези различия като въведат разпоредбите в унисон с националното си законодателство.

  Предложението за Директива цели от една страна предприятията в ЕС, чрез постигане на извънсъдебни споразумения с потребителите, да избегнат значителни разходи и накърняване на своята репутация, а от друга – потребителите да пазаруват сигурно и спокойно на територията на целия ЕС, вкл. по електронен път.

  IІI. Съгласно позицията, внесена от Министерския съвет, Република
  България принципно подкрепя предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (директива за алтернативно решаване на потребителски спорове).

  Република България подкрепя развитието и подобряването на структурите за извънсъдебното решаване чрез изграждане на нови структури за алтернативно решаване на спорове или доразвиване на сега действащите, което ще подобри извънсъдебното разрешаване на спорове между потребители и търговци като гарантира бързо, ефикасно, евтино и прозрачно решаване на спора.

  Република България счита, че Европейската комисия следва да се ангажира с финансова подкрепа на държавите членки за изграждане и доразвиване на структурите за алтернативно решаване на спорове.

  Република България си запазва правото да изразява конкретна позиция по отделните текстове от предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (директива за алтернативно решаване на потребителски спорове), в процеса на тяхното обсъждане.

  IV. Горепосоченото предложение за Директива е обсъдено на заседание на Комисията по правни въпроси (КПВ) на 26 януари 2012 г. В доклада на КПВ е отбелязано, че Комисията по правни въпроси подкрепя позицията по него, внесена от Министерския съвет.
  КПВ приема, че предложението на ЕК съответства на принципите на субсидиарност и пропорционалност.
  Препоръката на Комисията по правни въпроси е навреме да бъдат внасяни за разглеждане актовете, за да не се изпускат сроковете при заявяване позицията на Република България по тях.

  V. Предложението за Директива е разгледано от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм (КИПЕТ) по време на заседанието на комисията на 1 февруари 2012 г. В доклада на КИПЕТ е отбелязано, че Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм подкрепя позицията по него, внесена от Министерския съвет.
  КИПЕТ счита, че приемането на проекта на Директива за алтернативно решаване на спорове ще повиши значително нивото на защита на потребителите в страната. Изграждането на цялостна мрежа за алтернативно решаване на потребителски спорове ще гарантира понижаване на разходите по водене на съдебни дела, както и бързина на извънредното производство по потребителски спорове. Разрешаването на потребителските спорове по извънсъдебен начин не възпрепятства потребителите да отнесат спора си в съда ако преценят, че би било по-подходящо.

  След състоялото се обсъждане по Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за алтернативно решаване на потребителски спорове), вземайки предвид становищата на КПВ и КИПЕТ, Народното събрание на Република България, чрез КЕВКЕФ изразява следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции в рамките на политическия диалог:

  1. Считаме, че предложението за Директива съответства на принципа на субсидиарност, установен в чл. 5, параграф 3 от ДЕС, тъй като целите на предложението могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Европейски съюз, имайки предвид, че то засяга трансграничната търговия в рамките на Единния вътрешен пазар;

  2. Считаме, че предложението за Директива съответства на принципа на пропорционалност, залегнал в чл. 5, параграф 4 от ДЕС, тъй като не надхвърля необходимото за постигане на целите на Договорите и не би следвало да създаде прекомерна административна или финансова тежест;

  3. Приветстваме изграждането на структури за алтернативно решаване на спорове на територията на целия Европейски съюз. Считаме, че по този начин ще се подобри функционирането на Единния вътрешен пазар и конкурентоспособността на Съюза като цяло;

  4. Подкрепяме усилията на Европейската комисия да повиши защитата на потребителите, давайки им възможност да отстояват правата си по извънсъдебен път във всяка държава членка и осигурявайки прозрачност в търговските взаимоотношения;

  5. Считаме, че регулирането на алтернативното решаване на спорове на ниво Европейски съюз ще осигури безпристрастност, прозрачност, ефективност и справедливост при трансграничните отношения.

  Докладът и становището към него бяха подкрепени единодушно с 14 гласа «за».

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума