Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
07/03/2012

  Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза, COM(2011) 934 и позиция на Република България по него, № 202-00-11, внесена от Министерския съвет на 1 март 2012 г.
  I. На свое редовно заседание, проведено на 7 март 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) разгледа предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза, COM(2011) 934, включено като т. 52 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2011 г.).

  II. Механизмът за гражданска защита на ЕС, създаден през 2001 г. с Решение на Съвета 2001/792/ЕO Евратом, улеснява сътрудничеството между 31 европейски държави (27-те държави-членки на ЕС, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) при различни бедствия и извънредни ситуации. Основната цел е осигуряване на по-добра координация на спасителните операции, провеждани от страните-членки, оказване на помощ при поискване от страните участнички и улесняване реагирането в областта на гражданската защита при всякакви извънредни ситуации, природни и причинени от човека бедствия, терористични актове и технологични, радиологични и екологични аварии, както в рамките на Съюза, така и извън нея. При всички тези бедствия може да се наложи съдействие за гражданска защита и друга спешна помощ, за да допълнят капацитета за реагиране на засегнатата държава.

  III. С предложението за решение се цели подобряване на превенцията, готовността и реакцията на гражданската защита на отделните страни-членки и на ЕС, чрез обединяване в един законодателен акт на двете сега действащи решения на Съвета в областта на гражданската защита – Решение 2007/779/ЕО, Евратом за създаване на общностен механизъм за гражданска защита и Решение 2007/162/ЕО, Евратом за създаване на финансов инструмент в областта на гражданската защита. Финансовите разпоредби на проект на решение следва да се разглеждат в контекста на предложенията за финансовата перспектива за периода 2014-2020 г.

  Конкретните цели на предложението са постигане на високо ниво на защита срещу бедствия, чрез предотвратяване или намаляване на техните въздействия и чрез насърчаване на културата на превенция; повишаване степента на готовност на страните-членки и на ЕС за реагиране при бедствия и улесняването на бързи и ефикасни операции за спешно реагиране при големи бедствия или непосредствена заплаха от тях.

  Предложението за решение обхваща четирите основни елемента на политиката в областта на гражданската защита: превенция, готовност, реагиране и външно измерение, както и една глава за финансовите разпоредби.

  Въвежда се нова Глава II относно превенцията, в която се уреждат превантивните действия от страна на ЕК (чл. 5) и ангажиментът на държавите-членки да съобщят своите планове за управление на риска на ЕК (чл. 6).

  По отношение на изграждането на готовност, Глава III от предложението за решение предвижда няколко нови моменти, по-съществените от които:
  - създаване и управление на Център за спешно реагиране (ERC), чл. 7, б. „а”;
  - подобряване планирането на операциите за реагиране (вкл. чрез изготвяне на примерни сценарии), чл. 10;
  - създаване на Европейски капацитет за спешно реагиране под формата на доброволно обединяване на средства за реагиране, предварително заделени от държавите-членки (чл. 11);
  - отстраняване на недостатъците (чл. 12);
  - разширяване обхвата на обученията - изготвяне на програма и мрежа за обучение на персонал за гражданска защита, създаване на програма за обучение въз основа на придобитите поуки по време на интервенциите (чл. 13).

  В Глава IV от предложението са включени и някои промени във връзка с реагирането:
  - временно предварително разполагане на капацитети при ситуации с повишен риск (чл.15, параграф 2);
  - предложение за план за спешно реагиране и искане за използване на тези капацитети (чл. 15, параграф 3, буква в);
  - установяване на изискване към държавите-членки да осигурят подкрепа от приемащата държава за постъпващата помощ (чл. 15, параграф 6).

  В чл. 16 от предложението се насърчава съгласуваността на международната дейност в областта на гражданската защита по отношение на операциите извън територията на Съюза.

  Глава V урежда финансовите разпоредби на гражданската защита. В проекта на Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. се предвиждат бюджетни задължения за политиката на ЕС в областта на гражданската защита в размер на 513 млн. евро в текущи цени, както следва: 276 млн. евро за операции в рамките на Съюза и 237 млн. евро за операции извън Съюза.

  В чл. 23 са уредени допустимите дейности, свързани с оборудване, транспортни ресурси и свързаната с това логистика. С предложението се изменят и опростяват условията за финансиране на разходите за транспортни ресурси и свързаната с това логистика. Увеличават се процентите на съфинансиране от страна на ЕС - до 85 % от общите допустими разходи, а при извънредни случаи до 100 %, при условие че са спазени определени критерии.

  IV. Съгласно позицията, внесена от Министерския съвет, Република България подкрепя предложението за решение, тъй като счита, че с него ще се постигне по-бърза, по-ефикасна и по-ефективна реакция при природни и предизвикани от човека бедствия в рамките на ЕС, а и извън него.

  V. След състоялото се обсъждане по предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза, COM(2011) 934, КЕВКЕФ изразява следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции в рамките на политическия диалог:

  1. КЕВКЕФ приветства обединяването в един законодателен акт на двете сега действащи решения на Съвета в областта на гражданската защита, като предпоставка за постигане на по-бърза, по-ефикасна и по-ефективна реакция при природни и предизвикани от човека бедствия в рамките на ЕС, а и извън него.

  2. КЕВКЕФ счита, че Механизмът за гражданска защита представлява осезаем израз на европейската солидарност, тъй като е насочен към оказване на подкрепа, координация и допълване на действията на държавите-членки, без да засяга отговорността, правата и задълженията на всяка от тях. Същевременно, с предложението за решение се създава възможност държавите-членки да засилят дейността си при оказване на помощ при големи бедствия в и извън ЕС, както и да получават такава в случаите, когато не разполагат с достатъчен капацитет.

  3. Предложението за решение съответства на принципа на субсидиарност, установен в чл. 5, параграф 3 от ДЕС, тъй като неговите цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Европейски съюз. Увеличаването на честотата и интензивността на природните и причинените от човека бедствия с осезаем транснационален ефект, изискват прилагането на съгласуван подход към управлението им, надхвърлящ действията на национално равнище.

  4. Предложението за решение съответства на принципа на пропорционалност, залегнал в чл. 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, тъй като не надхвърля необходимото за постигане на целите на Договорите. КЕВКЕФ счита, че предложените мерки за опростяване на съществуващите процедури за прилагане на Механизма (по отношение на съфинансирането на транспорта на помощта и задействането на механизма при възникване на извънредни ситуации в трети държави), допълнително ще намалят административната и финансова тежест за държавите, участващи в Механизма за гражданска защита.

  5. КЕВКЕФ отчита като положителна стъпка, с оглед на оптималната координация на европейските действия, добавянето на нова глава за превенция и включените в нея предложения за превантивни действия относно извършване на оценка и картографиране на рисковете, разработване и прилагането на планове за управление на риска, съобразени с националните оценки на риска. КЕВКЕФ счита, че координираните действия в посока предотвратяване или ограничаване на ефекта от възникването на бедствия, са полезен инструмент във време на криза. Минимизирането на риска от неблагоприятно социално, икономическо и екологично въздействие на бедствията, би довело до по-ниски разходи за националните икономики, респ. икономиката на ЕС и съответно до премахване на пречките за растежа.

  6. КЕВКЕФ приветства създаването на Европейски капацитет за спешно реагиране под формата на обединяване на доброволен принцип на предварително определени капацитети от държавите-членки, както и оставането им под командването и ръководството на държавите-членки, в случай, че се пристъпи към тяхното ползване.

  7. В рамките на подобряване на готовността, КЕВКЕФ приветства предвиденото предварително планиране на операциите за реагиране чрез заменяне на сегашната система на координация при конкретни случаи със система, при която помощта се планира предварително. В тази връзка, КЕВКЕФ отчита като положителна стъпка предвиденото в предложението за решение разработване на съгласувана планова рамка за операциите при реакцията на бедствия чрез изготвяне на примерни сценарии за бедствията на територията на ЕС и извън него, картографиране на съществуващите капацитети и разработване на планове за действие при извънредни ситуации.

  8. КЕВКЕФ подкрепя създаването на Европейски център за спешно реагиране, изграден въз основа на съществуващия Център за мониторинг и информация (MIC) към Европейската комисия, както и подобряването на Общата система за спешна комуникация и информация (CECIS) с цел възможност за комуникация и споделяне на информация между Центъра за спешно реагиране и точките за контакт на държавите-членки.

  9. КЕВКЕФ приветства засиленият акцент, който предложението за решение поставя върху разработването на програма и мрежа за обучение в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и създаването на програма относно придобитите поуки по време на операциите, ученията и обученията проведени в рамките на Механизма. КЕВКЕФ счита, че разширяването обхвата на обученията ще допринесе за повишаване на координацията и постигане на ефективност и оперативна съвместимост по време на операциите за гражданска защита.

  10. КЕВКЕФ приветства предложените финансови разпоредби и по-конкретно предложението за увеличаване на максималното съфинансиране от ЕС за транспорт за приоритетни нужди и подпомагане на държавите-членки за получаване на достъп до оборудване, транспортни ресурси и съответната логистика. КЕВКЕФ счита, че с предложените промени ще бъде осигурена възможност за по-бърза реакция от страна на държавите-членки към засегнатите от бедствия и по този начин ще се даде видим израз на европейската солидарност. Същевременно, КЕВКЕФ подчертава значението на защитата на финансовите интереси на ЕС чрез прилагане на пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително предотвратяване, разкриване и разследване на нередности.


  Докладът и становището към него бяха подкрепени с единодушие.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума