Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
14/03/2012

  Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето, COM (2011) 866 и позиция на Република България по него, № 202-00-6, внесена от Министерския съвет на 16 февруари 2012 г.
  I. На свое редовно заседание, проведено на 14 март 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) разгледа предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето, COM (2011) 866, включено като т. 14 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2011 г.).

  II. Предложението за решение цели да оптимизира и подсили капацитета и структурите на Европейския съюз за ефикасна реакция при сериозни трансгранични заплахи за здравето. Такива заплахи могат да бъдат събития, предизвикани от заразни болести или от биологични агенти, причиняващи незаразни болести, както и заплахи с химичен, екологичен или неизвестен произход. От обхвата на решението са изключени заплахите, причинени от излагане на радиологично или ядрено лъчение, които са уредени в разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

  Конкретните цели на предложението на Решение са да допринесе за по-висока степен на защита на общественото здраве в Съюза, като повиши способността за реагиране при всички сериозни трансгранични заплахи за здравето чрез: 1) планирането на готовността и реакцията; 2) наблюдението и оценката на риска; 3) управлението на риска и 4) засилена комуникация по отношение на риска.

  Правното основание за справяне със сериозни трансгранични заплахи за здравето на равнището на ЕС е затвърдено с Договора от Лисабон (чл. 168). ЕС може да предприема действия в тази област, с изключение на хармонизирането на законови и подзаконови актове на държавите-членки. Договорът предвижда също така, че ЕС трябва да допълва и подкрепя националните политики и да насърчава сътрудничеството между държавите-членки, без да изземва компетентността им в тази сфера.
  Сериозните трансгранични заплахи за здравето изискват по същността си съгласувани и координирани действия между държавите-членки, за да се ограничи по-нататъшното разпространение и да се сведат до минимум последствията от тези заплахи.

  Глава II от предложението за решение обхваща планирането на готовността и реакцията (чл. 4), като предвижда държавите членки да координират своите усилия за развитие, укрепване и поддържане на капацитета си за наблюдение, ранно предупреждение, оценка и реакция при сериозни трансгранични заплахи за здравето, вкл. чрез координация на оперативната съвместимост на националните планове за готовност. Регламентирано е съвместното възлагане на обществени поръчки с оглед на предварително закупуване на медицински мерки за противодействие срещу сериозните трансгранични заплахи за здравето (чл. 5). Предвидено е съвместната процедура за възлагане на обществени поръчки да се предшества от Споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки между страните, в което ще бъдат определени практическата организация за управлението на процедурата, и по-специално редът за приоритетност на доставките между страните, и процесът на вземане на решение относно избора на процедурата, оценката на офертите и възлагането на поръчката.

  Глава III има за предмет непрекъснатото епидемиологично наблюдение на заразните болести, като предвижда създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение за постоянен обмен на информация между ЕК и държавите членки (чл. 6). В чл. 7 от предложението е предвидено създаването на ad-hoc мрежа за мониторинг, която да следи развитието на ситуацията във връзка със съответната заплаха на национално равнище.

  Глава IV разширява съществуващата система за ранно предупреждение и реагиране към всички видове заплахи, обхванати от предложението за решение. Определена е процедурата по оповествяване на сигнал през системата (чл. 9), както и извършване на оценка на риска по отношение на общественото здраве (чл. 10). В чл. 11 е предвидена възможност за подобряване на координацията между държавите членки чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

  Глава V e свързана с признаването на извънредни ситуации и ситуации на пандемичен грип на равнището на ЕС.

  Глава VI засяга международното сътрудничество, обмен на добри практики и сътрудничество във връзка с оценката на риска и координацията на реакцията.

  Глава VII включва процедурните разпоредби, като в чл. 19 епредвидено създаването на „Комитет за здравна сигурност”, съставен от представители на високо равнище на държавите-членки. Комитетът способства обмена на информация между държавите-членки и ЕК, както и подпомага Комисията при осигуряването на координация на усилията за планиране на готовността и реакцията от страна на държавите-членки. С чл. 20 от предложението за решение се създава и Комитет по сериозните трансгранични заплахи за здравето, който подпомага ЕК при приемането на актове за изпълнение на решението.

  III. Съгласно позицията, внесена от Министерския съвет, Република България подкрепя предложението за решение за създаване на обща правна уредба на ЕС, която да обхване всички сериозни трансгранични заплахи за здравето и да функционира чрез правно обвързващи мерки, включително задължения на държавите-членки по отношение на планирането на готовността и обхвата на реакцията. Чрез приемане на решението ще се създаде възможност на държавите-членки да сътрудничат активно помежду си, както и със структурите на ЕС при извънредни ситуации, което ще позволи свеждането до минимум на отрицателните последици от действието на извънредни ситуации в областта на общественото здраве.

  IV. Предложението за решение е разгледано на две последователни заседания на Комисията по здравеопазване, проведени съответно на 1 и на 7 март 2012 г.

  На заседанието от 1 март 2012 г. е взето процедурно решение гласуването на предложението за решение да бъде отложено за следващото заседание, с оглед допълнително разясняване на поставените от членовете на Комисията по здравеопазване въпроси, свързани с предвидената в чл. 5 възможност за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие. По-конкретно народните представители искат разяснения на въпросите, свързани с механизма за провеждане на съвместното възлагане на обществени поръчки – отговорен орган за възлагането, мониторинга и контрола на съвместните обществени поръчки, отражение върху националния бюджет, възможност на националния парламент да следи развитието на преговорния процес по предложението за решение и др. В отговор на поставените въпроси, представителите на Министерство на здравеопазването, отговарящи за подготовката на рамковата позиция на Република България, изразяват съгласие, че все още има открити въпроси по предложението за решение, които тепърва следва да се изяснят в рамките на работната група по обществени здраве към Съвета на ЕС. Съвместното възлагане на обществени поръчки е такъв дискусионен въпрос, по който следва да се внесат допълнителни разяснения от страна на ЕК. Представителите на МЗ обръщат внимание, че чл. 5 предвижда доброволно участие на държавите членки в процедурата за съвместно възлагане на обществени поръчки, като целта е да се осигури превантивна готовност на държавите членки при евентуално възникване на трансгранична заплаха за здравето, последните да имат достъп до определен брой от съответните медицински мерки.

  На заседанието на Комисията по здравеопазване, проведено на 7 март 2012 г., предложението за решение е прието с направените бележки по чл. 5 от проекта.  V. След състоялото се обсъждане по предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза, COM(2011) 934, както и вземайки предвид становището на ресорната Комисия по здравеопазване, КЕВКЕФ изразява следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции в рамките на политическия диалог:

  1. КЕВКЕФ приветства предложението за решение за създаване на обща правна уредба на ЕС, която да обхване всички сериозни трансгранични заплахи за здравето. КЕВКЕФ изразява увереност, че с предложението за решение ще се създаде възможност на държавите-членки да сътрудничат активно помежду си, както и със структурите на ЕС при опасност от или възникване на извънредни ситуации, което ще позволи свеждането до минимум на отрицателните последици от действието им в областта на общественото здраве.

  2. Предложението за решение съответства на принципа на субсидиарност, установен в чл. 5, параграф 3 от ДЕС, тъй като неговите цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Европейски съюз, поради изявения трансграничен ефект от действието на заплахите в областта на общественото здраве, включени в обхвата на предложението.

  Сериозните трансгранични заплахи за здравето изискват по същността си съгласувани и координирани действия между държавите-членки, за да се ограничи по-нататъшното разпространение и да се сведат до минимум последствията от тези заплахи.

  3. Предложението за решение съответства на принципа на пропорционалност, залегнал в чл. 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, тъй като не надхвърля необходимото за постигане на целите на Договорите. Предложението доразвива натрупания опит при координацията в областта на заразните болести и е насочено към повишаване способността за реагиране при всички сериозни трансгранични заплахи за здравето чрез планирането на готовността и реакцията, постоянно наблюдение, оценка и управление на риска. КЕВКЕФ приветства и възможността за по-тясна координация между държавите членки чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

  4. КЕВКЕФ, вземайки предвид препоръката на Комисията по здравеопазване към българския парламент, счита за необходимо допълнително да бъде прецизиран текстът на чл. 5 от предложението за решение относно съвместното възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие. В тази връзка, КЕВКЕФ насърчава предоставянето на разяснения по неговото прилагане от страна на Европейската комисия. По-конкретно, КЕВКЕФ счита за необходимо да бъде изяснен механизмът на провеждане на съвместното възлагане на обществени поръчки, органът, отговорен за възлагането, мониторинга и контрола на съвместните обществени поръчки, както и финансовото отражение върху държавите членки.

  Докладът и становището към него бяха подкрепени с единодушие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума