Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
02/05/2012

  проект на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, № 202-01-19, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г.
  На заседанието, проведено на 2 май 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на финансите – Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика”, и Красимир Сивев – началник на отдел в Дирекция „Данъчна политика”.

  I. С оглед на многобройните и значителни промени които се предлагат в материята свързана със статистическото отчитане на вътреобщностната търговия със стоки, се предлага това да стане с приемането на нов Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки вместо закон за изменение и допълнение на действащия закон. Законопроектът има за цел да уреди осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки между Република България и държавите членки на Европейския съюз.

  Законопроектът предвижда отпадането на голяма част от разпоредбите на национално ниво в действащия към момента Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, които се съдържат в европейските регламенти. Инициаторът на законопроекта счита, че не е необходимо те да продължават да бъдат транспонирани в националното законодателство, предвид пряката приложимост която регламентите имат в националното право след присъединяването на страната към Европейския съюз.
  Друга група промени, предложени със законопроекта, има за цел постигане на оптимално разпределение на функциите и правомощията между компетентните органи по събиране на данни за вътрешнообщностните движения на стоки с оглед повишаване на обхвата, достоверността и качеството на статистическата информация и контрола по изпълнението на задължението на Интрастат операторите.
  Третата основна група промени отразяват методологични потребности, наложени от практиката, във връзка с петгодишното функциониране и прилагане на системата, а именно:
  - предлага се уеднаквяване на срока за подаване на Интрастат декларации със срока за подаване на декларациите по ЗДДС и система ВИЕС;
  - при определяне на понятието „задължено лице - Интрастат оператор” е включено изискването за наличие на регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност;
  - предлага се въвеждане на по-дълъг срок за корекция на данни – от три на шест месеца;
  - в законопроекта се предвиждат по-високи размери на административните наказания;
  - предлага дефиницията за понятието „стойност” да бъде обвързана с тази, въведена в ЗДДС, с определени изключения.

  II. Към законопроекта може да бъде отправена следната препоръка:
  Текстовете на чл. 3, чл. 9 и чл. 15 е необходимо да бъдат прецизирани.

  III. Въз основа на разгледания законопроект, може да се направи заключението, че предложените текстове отчитат и не противоречат на изискванията на правото на ЕС в частта касаеща статистическото отчитането на вътрешнообщностната търговия със стоки, но е необходимо да бъдат отразени посочените правно-технически бележки с цел по-прецизното дефиниране на разпоредбите на законопроекта.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 13 гласа „за“, и 1 глас “въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, № 202-01-19, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума