Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
02/05/2012

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 202-01-21, внесен от Министерския съвет на 6 април 2012 г.
  На заседанието, проведено на 2 май 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие Диана Ковачева – министър, и Деница Вълкова – заместник-министър на правосъдието.


  I. Настоящият законопроект има за цел да преодолее някои констатирани недостатъци в управлението и функционирането на съдебната система, с оглед постигане на европейско качество на правораздаването в Република България.

  II. В контекста на осъществяваната съдебна реформа и произтичащите ангажименти за страната ни като държава-членка на ЕС, законопроектът отразява:
  • препоръките на Европейската комисия от последните два доклада относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП);
  • практиката на Европейския съд по правата на човека във връзка с правото на справедлив процес в разумен срок;
  • задължението на България за създаване на уредба относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки.

  III. С оглед на ресорната си компетентност, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) разглежда законопроекта във връзка с поетите от страната ни международни задължения, както и ангажиментите към Европейската комисия за провеждане на реформата в съдебната система.

  Номиниране и избор на членове на ВСС:

  В Доклада на ЕК от 20 юли 2011 г. относно напредъка на България по МСП е отправена препоръка за изготвяне на законодателни предложения за извършването на реформи, свързани с номинирането и избора на членове на ВСС, при безусловно спазване принципите на прозрачност, независимост, почтеност и професионални заслуги. В Междинния доклад на ЕК относно напредъка на България по МСП от 8 февруари 2012 г. отново е подчертана необходимостта от реформиране на „процеса за избор на ВСС с цел постигане на по-голяма прозрачност и съблюдаване на етичните норми, както и като важна стъпка към основна реформа на съдебната система”.

  В съответствие с препоръките на ЕК от редовните доклади за напредъка на България по МСП, в законопроекта е предложена нова процедура за избор на членове на ВСС, която цели да постигне по-демократичен от съществуващия модел за номиниране и избор на членове на ВСС при широко обществено участие и гарантиране на публичност на всеки етап от процедурата. Като съществени нови елементи на процедурата, осигуряващи максимална публичност, прозрачност, състезателност и ефективност, могат да бъдат отбелязани: публично обявяване на номинациите; публикуване на подробни професионални биографии на кандидатите, както и на различни документи, удостоверяващи наличието на високи професионални и нравствени качества; публикуване на мотивите на номиниращия; публикуване на писмена концепция на кандидатите; публични изслушвания на кандидатите; публичност на събранията за избор на членове на ВСС, които се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на ВСС.

  § 2 и § 3 от законопроекта регламентират процедурата по избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание. Предвижда се изборът да се подготвя от специализирана постоянна комисия на НС (чл. 19, ал. 2 от законопроекта), която провежда изслушване на всеки кандидат на открито заседание. Законопроектът дава възможност (чл. 19а, ал. 2) на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването да предоставят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни, които също се оповестяват публично. След провеждане на изслушването комисията изготвя доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите (чл. 19а, ал. 4), който се публикува на интернет страниците на Народното събрание и на ВСС. Чрез изготвения доклад, Комисията предлага кандидатурите за обсъждане и гласуване в Народното събрание.

  По отношение на начина на издигане на кандидатури и избор на инспектори и главен инспектор от Инспектората към ВСС законопроектът предлага процедура, аналогична на тази за изборните членове на ВСС от квотата на Народното събрание (§ 12, § 13 и § 14 от законопроекта), като отново при всички етапи на цялостната процедура е акцентирано върху спазване принципите на публичност, прозрачност, състезателност и ефективност.

  По отношение квотата на съдебната власт законопроектът предлага възможност, която да осигури реално участие на магистратите в избора на членове във ВСС с високи нравствени и професионални качества. Процедурата по номинация и избор на членове на ВСС от квотата на съдебната власт е разписана в § 4 - § 10 от законопроекта. С оглед осигуряване на законова възможност за пряко участие на всеки магистрат в избора на членове на ВСС от квотата на съдебната власт, в § 24 от законопроекта е предвидено в 30-месечен срок от влизането в сила на закона да се изработят и приемат правила за пряк избор чрез гласуване по електронен път.
  Право на справедлив съдебен процес в разумен срок:

  Както е изложено в мотивите на вносителя, бавното съдопроизводство е причина за огромен брой осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. Констатираният от ЕСПЧ системен проблем във връзка с прекомерната продължителност на наказателни и граждански дела в Република България налага спешното предприемане на законодателни мерки за въвеждане на посочените от Европейския съд правни средства - въвеждане на ефективно вътрешноправно средство за обезщетяване на вредите, настъпили в резултат на забавянето на производството (компенсаторно средство).

  В тази връзка, с § 16 от законопроекта се предлага създаването на нова Глава трета „а” – „Разглеждане на жалби срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок”, с която се урежда редът за разглеждане на жалби срещу нарушения на чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

  Инспекторатът към ВСС е определен като орган, компетентен да разглежда постъпилите жалби срещу нарушения, свързани със забавяне над разумния срок на приключени граждански, административни и наказателни производства, както и на прекратени досъдебни производства. За целта законопроектът предвижда създаването на специализирано звено към Инспектората.

  Процедурата по разглеждане на жалби по Глава трета „а” от законопроекта представлява облекчен (опростен) ред за обезвреда – не се ангажира активност на жалбоподателя във връзка със събиране на доказателства, те се събират служебно от проверяващия състав; не се дължи държавна такса; процедурата приключва в шестмесечен срок със спогодителен протокол, въз основа на който се гарантира бързо плащане на обезщетението. Предвиден е максимален размер на обезщетението, който е съобразен с практиката на ЕСПЧ по отношение на присъдените по приключени дела обезщетения – до 10 хил. лв.

  Определяне на централен орган за обмен на информация относно влезли в сила присъди на български и чужди граждани между държавите членки на ЕС:

  С § 20 от законопроекта се създава нов чл. 386 относно определяне на централен орган (Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието), който обменя информация с централните органи на други държави членки на ЕС, относно влезли в сила присъди на български и чужди граждани, вписани в регистрите за съдимост в съответствие с националното законодателство. В допълнение, съгласно ал. 3 на чл. 386 Министерството на правосъдието създава и поддържа информационна система „Централна база данни „Съдимост”, предназначена за приемане и предаване по електронен път на такава информация.

  Новата разпоредба е в изпълнение на задълженията, произтичащи за Република България от Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки и Решение 2009/316/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) в изпълнение на член 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР. Двете решения предвиждат да се създаде уредба относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки.

  В изпълнение на посочените решения, законопроектът предвижда в чл. 386, ал. 4 организацията и съдържанието на обмена на информация за съдимост, както и редът за нейното предаване и приемане по електронен път да се урежда с наредба на министъра на правосъдието.

  IV. При разглеждане на законопроекта, КЕВКЕФ отбелязва следното:

  1. КЕВКЕФ счита, че предложените промени в ЗСВ по отношение на номинирането и избора на членове на ВСС, отговарят в достатъчна степен на една от основните препоръки на ЕК, отразена в редовните доклади за напредъка на България по МСП, във връзка с реформата на съдебната система, а именно - постигане на по-голяма прозрачност, обществена информираност и съблюдаване на етичните норми при избора на членове на ВСС.

  КЕВКЕФ обръща внимание на ролята на Народното събрание при залагане на високи професионални и морални изисквания към кандидатите за членове на ВСС, които да гарантират тяхната независимост и висок авторитет.

  С оглед обезпечаване прякото участие на магистратите в избора на членове на ВСС от квотата на съдебната власт, КЕВКЕФ насърчава по-скорошното въвеждане на предвидените в § 24 от законопроекта правила за пряк избор чрез гласуване по електронен път.

  2. КЕВКЕФ счита, че с предложената национална процедура за разглеждане на жалби срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се създава ефективно компенсаторно средство за обезщетяване на вредите, настъпили в резултат на забавено производство. Същевременно, КЕВКЕФ счита за препоръчително да се направи предварителна оценка (на база налична статистика за забавени дела) за максималния размер на евентуалните разходи, които биха възникнали за бюджета на съдебната власт от изплащане на обезщетения по реда на Глава трета „а”. По този начин би се преценила финансовата поносимост на предложените промени.

  3. Сроковете за въвеждане в националното законодателство на мерките, предвидени в Решение 2009/316/ПВР и в Рамково решение 2009/315/ПВР изтичат съответно на 7 април 2012 г. и на 27 април 2012 г. В тази връзка, КЕВКЕФ обръща внимание на необходимостта от предприемане на необходимите спешни действия за изграждане на информационната система по чл. 386, ал. 3 и за привеждане на наредбата по чл. 77, ал. 4 в съответствие с измененията в закона.

  V. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект е в изпълнение на поетите международни задължения, както и на ангажиментите към Европейската комисия по отношение на реформата на съдебната система.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 10 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 202-01-21, внесен от Министерския съвет на 6 април 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума