Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
02/05/2012

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 202-01-22, внесен от Министерския съвет на 9 април 2012 г.
  На заседанието, проведено на 2 май 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Гражданска въздухоплавателна администрация – Минчо Цветков – и.д. директор, Михаил Захариев – главен секретар, и Ралица Пеева – юрисконсулт.


  I. С предложените изменения и допълнения на Закона за гражданското въздухоплаване се цели въвеждането и изменението на разпоредби в българското законодателство, които кореспондират с изискванията на европейското право.

  II. Част от измененията в ЗГВ произтичат от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 185/2010 на Комисията за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването. В тази връзка се въвежда изискване за притежаване на сертификат от лицата - персонал на летищния оператор и на оператора по наземно обслужване, които са натоварени с функции по сигурността.

  С предложения законопроект се изпълняват мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО.
  Уточнено е, че специализираното звено за разследване на авиационни събития е на пряко подчинение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и изискването на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 996/2010 за наличие на постоянен орган за разследване във всяка държава - членка на Европейския съюз, който да провежда или наблюдава провеждането на разследване във връзка с безопасността. Предложената промяна произтича от обстоятелството, че при възникване на авиационно произшествие е необходимо незабавно предприемане на действия по разследване.

  В тази връзка са и предвидените санкции по реда на Регламент (ЕС) № 996/2010. Практиката при разследване на авиационни произшествия е констатирала най-различни по характер опити, включително такива, които са свързани с укриване на следи и доказателства за авиационни произшествия и унищожаване на доказателства, което към момента е без административно-наказателни санкции за лицата, които извършват такива действия. Сериозността на нарушенията изисква санкции с възпиращ ефект, каквито са и предвидените в чл. 143 от предложения законопроект. Във връзка с тези санкции са предложени текстове, които определят лицата, които имат право да издават актове за констатирани нарушения на Регламент (ЕС) № 996/2010. Предлага се министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице да издава наказателните постановления.

  В § 3 от Допълнителните разпоредби на ЗГВ, определенията за „авиационно произшествие“, „сериозен инцидент“ и „инцидент“ са приведени в съответствие с дефинициите в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 996/2010 и Глава 1 от Анекс 13 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване. Със законопроекта се дава определение на „инспектор по разследване“, което понятие до този момент не е било дефинирано и отразява специфична дейност на лицата, извършващи разследването. Предвидени са и определения за понятията „смъртоносно нараняване“ и „тежко нараняване“ съгласно дефинициите в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 996/2010.

  При разглеждане на законопроекта следва да се вземат предвид следните правно-технически забележки:

  1. В законопроекта следва да се изпише правилно наименованието на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО и неговата кратка форма - Регламент (ЕС) № 996/2010.

  2. В § 3, чл.16ж, ал.2, т. 6 думите „чл.4, т.4” следва да бъдат заменени с „чл.4, параграф 4”.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 13 гласа „за” и 1 глас “въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 202-01-22, внесен от Министерския съвет на 9 април 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума