Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
16/05/2012

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 202-01-27, внесен от Министерския съвет на 7 май 2012 г.
  На заседанието, проведено на 16 май 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, представители на Агенция „Митници” и на НАП.

  I. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД на ЗАДС) в по-голямата си част е изготвен във връзка с реализацията на концепцията за контрол на течните горива чрез изграждане на Информационна система на Агенция „Митници” и Информационна система за „Контрол на горивата” на Националната агенция за приходите. С изграждането на информационна система между двете ведомства се цели да се даде възможност за по-ефективно противодействие на евентуалното укриване на реализирани приходи и незаплащане на дължими публични държавни вземания (акциз, мита, ДДС и др.).
  Във връзка с въвеждането на положителна акцизна ставка върху природния газ (в сила от 1 юни 2012 г.) се предвижда разширяване кръга на лицата подлежащи на задължителна регистрация, въвеждане на условия на които те трябва да отговарят, предлагат се дефиниции на понятията природен газ за „битови нужди” и „стопански нужди”.
  Със Законопроекта се предлага редът за издаване на удостоверение за освободени от акциз крайни потребители, както и за издаване на удостоверение за регистрация на независими малки пивоварни да бъде регламентиран в ЗАДС, не както е досега – в Правилника за неговото прилагане.
  Прави се предложение да се разшири обхватът в административно-наказателните разпоредби, като се включат всички деяния, които са обект на изрична забрана. По този начин се цели постигане на яснота и безспорност при прилагането на закона както за контролните органи, така и за лицата.
  На следващо място, предлага се разширяване на състава на чл. 123, ал. 6 от ЗАДС, с който се определят наказанията за нарушенията, свързани с алкохолни напитки или тютюневи изделия, облепени с надпис DUTY FREE.
  В преходните и заключителни разпоредби към Законопроекта се предвиждат и изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност, продиктувани от въвеждането на механизъм за своевременно проследяване на документално отчетените с фактически потребените количества горива.
  В Закона за местни данъци и такси също е предвидена промяна, с която да се уеднакви режимът за оценяване на имоти на територията на страната и на територията на други държави-членки на Европейския съюз.
  Правят се и предложения с редакционен и правно-технически характер във връзка с отстраняването на проблеми, възникнали при прилагането на закона, които целят прецизиране на законовите разпоредби.

  II. Към законопроекта може да бъде отправена следната препоръка:
  Сроковете за влизане в сила на отделни разпоредби в настоящия ЗИД на ЗАДС да бъдат съобразени с технически необходимото време за запознаване и отговаряне на изисквания от страна на стопанските субекти, както и за адаптация и привеждане в съответствие на техните информационни системи.

  III. Въз основа на разгледания законопроект, може да се направи заключението, че предложените текстове до голяма степен отчитат и отговарят на специфични български потребности в сферата на акцизното законодателство, които не противоречат на изискванията на правото на ЕС в частта касаеща регулирането на материята свързана с производство, движение и търговия на акцизни стоки.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 10 гласа „за“ и 3 гласа “въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 202-01-27, внесен от Министерския съвет на 7 май 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума