Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
07/11/2012

  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ), COM (2012) 514
  На заседание, проведено на 7 ноември 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) разгледа предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ), COM (2012) 514, включено като т. 46 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2012 г.). Предложението за Регламент и позицията на правителството по него бяха представени от ресорните министерства, имащи отношение по темата - Министерство на външните работи на Република България и Министерство на вътрешните работи на Република България.

  На база състоялото се обсъждане, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове единодушно подкрепи следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции:

  1. КЕВКЕФ приветства създаването на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ, като механизъм за по-голяма ефективност при предоставяне на хуманитарна помощ чрез оказване на съдействие на пострадалите при бедствия от страна на всички държави-членки на ЕС. В тази връзка, КЕВКЕФ счита, че Доброволческият корпус за хуманитарна помощ е проявление на европейските ценности и осезаем израз на политиката на солидарност в ЕС.

  2. Приветстваме усилията и засилената ангажираност на комисаря по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева за създаване на рамката за Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ в сътрудничество и взаимодействие с всички заинтересовани страни. Осигуряването на активно гражданско участие чрез проведените широки публични консултации още на етап разработване на проекта на законодателен акт, допринася за получената висока обществена подкрепа относно инициативата, както и за по-доброто й познаване и ефективно прилагане.

  3. КЕВКЕФ счита, че предвидените действия по Инициативата, свързани с обучение на кандидатите за доброволци и възможности за стажове, както и натрупването на неформален опит, ще спомогнат за насърчаване политиката за младежта. В условията на глобализираща се икономика адаптивността на младите към изискванията на пазара на труда, развитието на умения и нови компетентности са от съществено значение. В тази връзка, КЕВКЕФ разглежда ролята на Доброволческия корпус за хуманитарна помощ и в по-широк план - като важен инструмент за инвестиции в човешки капитал за постигане целите на стратегията „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

  4. КЕВКЕФ приветства създадената правна рамка за действията по Инициативата, която предоставя ясен правен статут на доброволците, гарантирайки по този начин тяхната сигурност и безопасност при изпълнение на хуманитарните мисии. Определянето на стандарти за подбор на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, въвеждането на механизъм за сертифициране на изпращащите и приемащи организации, поддържането на Регистър на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ са важни стъпки, които създават основата за един ефективно действащ Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ.

  5. Приветстваме идеята за създаване на Мрежа на Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ”, като платформа за обмен на знания и разпространение на информация между доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, която да се превърне в единствен по рода си корпус от посланици на европейската солидарност. В тази връзка, насърчаваме по-нататъшното популяризиране на инициативата в държавите членки, особено сред младите европейци. Отворени сме и бихме подкрепили инициативи на национално ниво в тази посока.

  6. Считаме, че с предложението за Регламент се въвеждат добри европейски практики в сферата на хуманитарната помощ, които биха могли да бъдат взаимствани при националните доброволчески схеми. С цел подобряване на възможностите за гражданите на ЕС да участват в дейности и операции по хуманитарна помощ следва да се осигури последователност и съгласуваност на доброволческата дейност в държавите членки и действията по Инициативата.

  7. С предложението за Регламент се дава нов стимул към държавите членки, които са в процес на изграждане на капацитет за участие в доброволчески мисии за хуманитарна помощ, както и за цялостното развитие на културата на хуманитарна помощ в тези държави.

  България е в процес на създаване на единна правна рамка за доброволчеството, което е предпоставка за изграждане на такава култура, за създаване на капацитет на местно ниво и по-добра междуинституционална координация на дейностите, свързани с доброволчество.

  8. Приветстваме транснационалния характер на Инициативата, която способства за изпълнение на съвместни дейности с участието на доброволци от различни държави. В тази връзка и на база натрупания опит от стартиралите пилотни проекти по Инициативата, насърчаваме участието в консорциуми между организации от различни държави членки, като ценен инструмент за придобиване на необходимия капацитет, особено по отношение на държавите членки, които са в процес на развиване на националните системи за доброволческа дейност. В тази връзка, насърчаваме изследването на местния потенциал и материалната подготовка на всяка държава членка във връзка с доброволчеството – напр. създадени тренировъчни центрове, които могат да бъдат ползвани за нуждите на обучения на бъдещите доброволци.

  Считаме, че чрез прилагане на интегриран подход се оптимизира дейността на наличните структури в държавите членки в сферата на доброволческата дейност. Този подход се базира на по-голямо взаимодействие, изграждане на единен капацитет и допълняемост на ресурсите на местно, национално и европейско ниво, гарантирайки по този начин ефективност на извършените разходи.

  9. В допълнение, чрез новата Инициатива се създават условия за трансфер на опит и изграждане на капацитет за участие в доброволчески схеми в държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС. Считаме, че подобен опит допълнително ще съдейства за приобщаването на страните от региона на Западните Балкани към ценностите на ЕС в контекста на европейските и евро-атлантически интеграционни процеси. Активното регионално сътрудничество и междуинституционално взаимодействие са необходима стъпка в тази посока.

  10. КЕВКЕФ счита, че предложеният финансов пакет за Иницитативата е реалистичен и ще осигури нормалното осъществяване на доброволческите дейности за периода 2014-2020 г. В тази връзка, КЕВКЕФ изразява очакване, че този финансов пакет ще бъде запазен в хода на преговорите по МФР. Същевременно, КЕВКЕФ подчертава значението на защитата на финансовите интереси на ЕС чрез прилагане на пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително предотвратяване, разкриване и разследване на нередности.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума