Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
09/01/2013

  проект на Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за изработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, №202-02-36, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2012 г.
  На заседанието, проведено на 9 януари 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за изработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Добромир Симидчиев – заместник-министър, Иванка Виденова – директор на Дирекция „В и К”, и Наталия Димитрова – консултант в Дирекция „В и К”.
  I. На основание на чл. 85, ал. 1, т.4 и 5 от Конституцията на Република България, с проекта на закон Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното на 26 юли 2012 г. Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за изработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Международната банка за възстановяване и развитие. Споразумението е разработено в рамките на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Световна банка за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз, подписан на 22 януари 2012 г. Предвижда се споразумението да влезе в сила от датата на подписване – 26 юли 2012 г.
  II. Целта на консултантските услуги е (1) да се подкрепи МРРБ в разработването на новата стратегия за отрасъл водоснабдяване и канализация (ВиК) и (2) да се подпомогне изпълнението и прокарването на реформи за подобряване на ефективността и устойчивостта на отрасъл ВиК.
  Отрасловото преструктуриране се очаква да допринесе по-добре да се оползотворят средствата от ЕС и да се отговори на изискванията съдържащи се в Договора за присъединяване към ЕС и в екологичното законодателство на ЕС.
  III. Предвижда се консултативната програма да обхваща следните дейности:
  - подпомагане на реформата в отрасъл “ВиК” съгласно чл. 10б от действащия Закон за водите чрез изработване и подпомагане прилагането на отраслова стратегия за “ВиК”;
  - преглед на ефективността на нормативната рамка за ВиК и нейното влияние за постигане поносимост на цените и отраслова устойчивост;
  - изготвяне преглед на публичните разходи за ВиК услугите;
  - Разработване стратегически финансов план за ВиК инвестиции;
  - Изготвяне и подкрепа за изпълнение на плана за действие към ВиК стратегията. Очаква се договорът да допринесе за цялостното реформиране и устойчиво развитие и управление на ВиК сектора.
  Предвидената стойност на извършваните дейности възлиза на сума не по-голяма от 3 500 000 лева. Първоначално заложеният краен срок на действие на споразумението е 15 август 2014 г.
  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 14 гласа „за“ и 1 глас “въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проекта на Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за изработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, №202-02-36, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2012 г.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./ВЛАДИМИР ТОШЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума