Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
09/01/2013

  проект на Закон за защита на растенията, № 202-01-85, внесен от Министерски съвет на 18 декември 2012 г.
  На заседанието, проведено на 9 януари 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за защита на растенията, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Българска агенция по безопасност на храните – д-р Тенчо Тенев – заместник-изпълнителен директор, Добринка Павлова – началник на отдел „Контрол на препарати за растителна защита и торове”, и Михаела Мавродиева – главен юрисконсулт в Дирекция „Правна”.

  I. Настоящият законопроект предлага приемането на разпоредби, свързани с общите принципи на интегрирано управление на вредителите; изчерпателен ред за прилагане на спешни фитосанитарни мерки при установяване на карантинни вредители, които са нови за страната или са ограничено разпространени в нея, детайлни правила за упражняване на първоначалния и последващия контрол върху регулираните дейности в областта на защитата на растенията и пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита и торове.

  II. Проектът на закон е насочен към решаване на редица проблеми, свързани с подновяване разрешаването и първоначалното разрешаване на продуктите за растителна защита съгласно действащите европейски актове; обмена на информация между България, Европейската комисия и другите държави членки чрез системата за бързо оповестяване за установени огнища от карантинни вредители в страната, задържани такива пратки от внос или пратки с установена зараза при движението им между държавите членки (EUROPHYT); установяване на изискванията към употребата на продуктите за растителна защита при първичното производство на растения и растителни продукти, предназначени за консумация, като мерки, осигуряващи безопасността на храните; прилагане на мерки за борба при масови появи на болести и неприятели по растенията, свързани с нанасянето на значителни стопански загуби; наказване нарушаването на редица въведени правила поради липса на предвидени санкции и др.

  III. В законопроекта ясно и точно са определени неговите цели, обществените отношения, които урежда, и мерките, които се въвеждат на национално ниво в изпълнение и прилагане на Международната конвенция за растителна защита и актовете на Европейския съюз в областта на растителната защита. Посочени са дейностите, които осъществява Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в качеството си на компетентен държавен орган за осъществяване на официалния контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към растителната защита. Конкретно са определени правомощията на контролните органи при упражняването на последващия контрол за спазване на установените в законопроекта изисквания и видовете публични регистри, които водени от агенцията.

  IV. С проекта на Закон се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността, като законопроектът отразява и натрупания досегашен опит по прилагането й в България.
  Въвеждат се и мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009, който отменя Директива 91/414/ЕИО на Съвета, въведена със сега действащия закон. Съществена промяна в сравнение с него е въвеждането на редица защитни разпоредби, целящи ограничаване на употребата на продуктите за растителна защита в изпълнение на изискванията на Директива 2009/128/ЕО. Въвеждат се също изискванията на Регламент № (ЕО) 2003/2003 относно торовете по отношение на режима на обозначаване на “ЕО ТОР”.

  V. По отношение на административно-наказателните разпоредби, съставите на нарушенията са формулирани по-конкретно от тези в досега действащия закон, размерът на санкциите е предвиден съобразно тежестта на всяко нарушение, границата между минималните и максимални санкции е разширена и са въведени задължителните санкции при нарушения на регламенти (ЕО) № 1107/2009 и № 2003/2003.
  В Преходните и заключителните разпоредби са предвидени изменения на други закони, свързани с дейностите по законопроекта. Измененията в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и в Закона за водите въвеждат разпоредбите на Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди.

  VI. В заключение, с приемането на законопроекта се създават условия за по-добро опазване на земеделските култури, повишаване качеството и безопасността на растителната продукция; оптимизиране на процеса на разрешаване на продуктите за растителна защита и др. Същевременно се ограничава до възможния минимум тяхната употреба с оглед защитата на здравето на хората, животните и околната среда. Посредством по-добрите условия за стопанската дейност в областта на растителната защита се цели повишаване качеството и безопасността на храните от растителен произход.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 11 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за защита на растенията, № 202-01-85, внесен от Министерски съвет на 18 декември 2012 г.

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./ВЛАДИМИР ТОШЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума