Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
24/01/2013

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, №302-01-1, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2013 г.
  На извънредното заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на земеделието и храните – Слави Кралев – началник на отдел в Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа”, и Полина Марина – експерт в Дирекция „Животновъдство”.
  I. Законът за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз създава законовата рамка която да обслужва мерките, произтичащи от Общата организация на пазара (ООП) на земеделски продукти в ЕС. Той регламентира националните структури, които ще прилагат мерките, тяхната компетентност, дефинира процедури и създава правно основание за издаване на наредби по мерките, включени в ООП.
  Основните причини за предложените от Министерския съвет промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС са:
  1. Необходимост от актуализиране на препратките към действащото законодателство на ЕС в областта на Общата организация на пазара.
  2. Необходимост от отразяване на настъпилите промени в условията за прилагане и съдържанието на някои от включените в закона схеми и мерки на ООП.
  3. Необходимост от създаване на законово основание за прилагане на нови мерки за пазарна подкрепа.
  4. Необходимост от актуализиране на структурите, включени в прилагането на Общата организация на пазара на ЕС, и на техните компетенции.
  5. Необходимост от подобряване на редакцията и прецизиране на текстовете на закона.
  6. Необходимост да се определи компетентният орган за признаване на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти.
  7. Необходимост от вземане на национално решение за въвеждане на задължителни писмени договори между производители и изкупвачи на суровото мляко и от създаване на национална система за регистрация на договорите.

  II. С проекта на закон се предлагат широк кръг промени засягащи производството и реализацията на земеделска продукция. Сред по-важните от тях са следните:
  - Предлага се създаване на законово основание за прилагане на нови мерки за пазарна подкрепа – в областта на пчеларството и под формата на предоставяне на мляко и на плодове и зеленчуци в учебните заведения (схеми „Училищно мляко” и „Училищен плод”).
  - Законово се регламентира създаването на Национална програма по пчеларство, като се урежда нейното изготвяне и механизъм за прилагане.
  - Предлага се създаване на законово основание за определяне условията и реда за прилагане на правила за биологично производство на растения, животни и аквакултури, продукти от тях, тяхното етикетиране, съхранение и контрол. С цел по-доброто разграничаване на биологично произведените земеделски продукти, в търговските обекти се предлага тяхното излагане на отделно обособени места.
  - По нов начин се предлага да бъде уредено интервенционното изкупуване на земеделски продукти, като се въвежда разграничение между изкупуването по фиксирани цени и изкупуването чрез тръжна процедура. Актуализиран е и списъкът на подлежащите на интервенция продукти.
  - В сектора на месото се предлагат промени, които отразяват изискванията на новите регламенти за класификация на кланичните трупове. Разпределени са компетентностите по контрол на класификацията на кланични трупове, бели меса и яйца, като обхватът на тези дейности е детайлизиран.
  - Определя се компетентният орган за признаване на организации на производители и техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти. Предлага се въвеждане на задължителни писмени договори между производители и изкупвачи за доставка на суровото мляко, както и за регистрация на договорите и контрол за спазване на изискването за доставка на сурово мляко при предварително сключен договор
  - Въз основа на натрупания опит са предложени променени в някои от предвидените в закона процедури и в разпределението на компетентностите между Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”.
  - Прецизирани са съществуващите и се предлага въвеждане на нови административно-наказателни разпоредби, в случай на неизпълнение на задължение на производител или изкупвач на мляко.

  III. От прилагането на Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се очаква постигането на следните по-важни резултати:
  1. Повишаване конкурентоспособността на земеделското производство в страната и на доходите на земеделските производители.
  2. Подобряване пазарната реализация на произведените продукти и повишаване прозрачността на пазара, включително по отношение на цените по веригата на доставките.
  3. По-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата на доставките.
  4. Подобряване на административния капацитет за прилагане на пазарните мерки, включени в ООП на ЕС.
  5. Създаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото, които подпомагат индивидуалните производители при водене на преговорите за реализация на произведеното мляко.

  IV. Въз основа на предложените текстове с проекта на закон, КЕВКЕФ счита, че ще бъдат създадени предпоставки за по-цялостно и точно прилагане на законодателството на ЕС в областта на организацията на пазара на земеделски продукти в ЕС.
  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 10 гласа „за“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, №302-01-1, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2013 г.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./ВЛАДИМИР ТОШЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума