Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
30/09/2015 първо гласуване


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Вх. № 553-36-4/09.10.2015 г.


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554-01-116 от 16/06/2015 г., внесен от Румен Маринов Йончев на 16.06.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 30.09.2015 г., Комисията по политиките за българите в чужбина обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554-01-116 от 16/06/2015 г., внесен от Румен Маринов Йончев на 16.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – г-н Иван Аспарухов – заместник-министър, г-н Иван Гетов – директор на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване", от Министерството на вътрешните работи – г-жа Ирена Дамянова – гл.юрисконсулт в дирекция "Правно-нормативна дейност", г-н Венцислав Велинов – инспектор от отдел "Териториално обслужване и превенция" – ГДНП, от Министерството на външните работи – г-н Бойко Хаджийски – гл. експерт в отдел "Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген", дирекция "Консулски отношения", г-н Николай Цанков – гл. специалист в отдел"Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген", дирекция "Консулски отношения", г-жа Милена Узунова – нач.отдел "Процесуално представителство", дирекция "Правна".
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554-01-116 от 16/06/2015 г., внесен от Румен Маринов Йончев на 16.06.2015 г., беше представен от г-н Румен Йончев, който изрази своята подкрепа към внесения законопроект, като отбеляза, че с предложените промени ще се премахне една несправедливост и ще се изпълни традиционната българска именна система – българските граждани, родени извън Република България, да имат собствено, бащино и фамилно име. Вносителят допълни, че мнозина български граждани, родени в чужбина, са лишени от бащино име в българския акт за раждане, като единствената възможност е да потърсят правата си по съдебен ред. Г-н Йончев подчерта, че не може да има проблем с двойна самоличност, предвид факта, че всеки български гражданин се идентифицира с единен граждански номер, и призова за подкрепа на законопроекта, за да се запази българската именна система сред сънародниците ни зад граница.
  С предлагания законопроект се създава правна възможност длъжностното лице по гражданско състояние да състави акт за гражданско състояние, като впише в него, въз основа на получения препис, собственото, бащиното и фамилното име на титуляря, а ако преписът не съдържа бащино име, то да може да бъде добавено в акта за раждане с писмено заявление от двамата родители.
  В Комисията по политиките за българите в чужбина са постъпили становища от Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието, подкрепящи законопроекта, и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което изразява отрицателно становище.
  Изложени са доводи, че предложенията ще доведат до създаване на двойна самоличност, тъй като добавянето на бащино име създава самоличност, различна от тази в другата държава, в която е родено лицето, освен това българският компетентен орган ще разполага с информацията за промяната на имената, докато чуждият орган няма да разполага с тази информация.
  В обсъждането взеха участие народните представители Румен Йончев, Станислав Станилов, Юлиан Ангелов, Борис Станимиров.
  В хода на дискусията г-н Иван Аспарухов изрази мнение, че Законът за гражданската регистрация е в сила от шестнадесет години и по отношение на разпоредбите, свързани със съставяне на актове за гражданско състояние, промени по същество не са правени, което доказва устойчивостта на закона.
  Г-н Иван Гетов отбеляза, че добавянето на бащино име в българския акт за раждане ще доведе до подменена самоличност, което ще доведе до проблеми на българските граждани с европейската администрация, която е много стриктна по отношение на съдържанието на актовете за гражданско състояние. Г-н Гетов подчерта, че сегашният текст на Закона за гражданската регистрация дава право на българските граждани да запишат трите имена в акта за раждане по съдебен ред.
  Г-н Станислав Станилов изрази своята подкрепа към законопроекта и добави, че сегашният текст на Закона за гражданската регистрация нарушава правата на българските граждани да имат три имена, съгласно българската именна система, принуждавайки ги да се обърнат към съда, за да добавят бащино име.

  След проведената дискусия, Комисията по политиките за българите в чужбина:
  - с 5 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554-01-116 от 16/06/2015 г., внесен от Румен Маринов Йончев на 16.06.2015 г.


  РУМЕН ЙОНЧЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ
  ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
  Форма за търсене
  Ключова дума