Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
30/09/2015 първо гласуване


  Д О К Л А Д

  Вх. № 553-36-3/09.10.2015 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 554-01-117 от 16/06/2015 г., внесен от Румен Маринов Йончев на 16.06.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 30.09.2015 г., Комисията по политиките за българите в чужбина обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 554-01-117 от 16/06/2015 г., внесен от Румен Маринов Йончев на 16.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – г-жа Розалина Тодорова – гл.юрисконсулт в дирекция "Правно-нормативна дейност", от Министерството на външните работи – г-н Бойко Хаджийски – гл. експерт в отдел "Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген", дирекция "Консулски отношения", г-н Николай Цанков – гл. специалист в отдел"Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген", дирекция "Консулски отношения", г-жа Милена Узунова – нач.отдел "Процесуално представителство", дирекция "Правна".
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 554-01-117 от 16/06/2015 г., внесен от Румен Маринов Йончев на 16.06.2015 г., беше представен от г-н Румен Йончев, който изрази своята подкрепа към внесения законопроект, като посочи, че той е продиктуван от една от бежанските вълни, породена от конфликта в Украйна, който поражда движение на украински граждани от български произход към България. Mного от тях влизат в страната с краткосрочна виза, която е най-често със срок 90 дни, след което трябва да се върнат обратно, да кандидатстват за виза „Д“, която служи за разрешаване на постоянно пребиваване, за да оформят по нататъшното си пребиваване в страната.
  С предлагания законопроект се създава правна възможност лица от български произход, идващи от кризисни райони, които са влезли законно на територията на Република България, да могат да получат статут на постоянно пребиваване без наличието на виза „Д“ и без да им се изисква свидетелство за съдимост.
  В Комисията по политиките за българите в чужбина са постъпили положителни становища от Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието.
  В хода на дискусията г-н Бойко Хаджийски посочи, че МВнР подкрепя принципно законопроекта, както и че текст с подобно съдържание на предлаганото изменение е бил включен в техен проект.
  Председателят на Комисията г-н Румен Йончев подчерта, че не става дума просто за чужди граждани, а за лица с удостоверен български произход, които към момента пребиват законно на територията на страната, и изтъкна, че от тази промяна могат да се възползват лица от български произход, които идват от район, в който има криза от хуманитарен или друг характер.

  След проведената дискусия Комисията по политиките за българите в чужбина:
  - с 9 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация № 554-01-117 от 16/06/2015 г., внесен от Румен Маринов Йончев на 16.06.2015 г.


  РУМЕН ЙОНЧЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ
  ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
  Форма за търсене
  Ключова дума